Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

โรคศิลปะ ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไร อ่านตามพจนานุกรมฯ ว่า โรก-สิน-ละ-ปะ แยกศัพท์เป็น โรค + ศิลปะ

โรคศิลปะ ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไร อ่านตามพจนานุกรมฯ ว่า โรก-สิน-ละ-ปะ แยกศัพท์เป็น โรค + ศิลปะ

ทองย้อย แสงสินชัย โรคศิลปะ ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไร อ่านตามพจนานุกรมฯ ว่า โรก-สิน-ละ-ปะ แยกศัพท์เป็น โรค + ศิลปะ (๑) “โรค” บาลีอ่านว่า โร-คะ รากศัพท์มาจาก รุชฺ (ธาตุ = เสียดแทง, ทำลาย) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, แผลง อุ ที่ รุ-(ชฺ) เป็น โอ (รุชฺ > โร ...
ศรีวิไล คำไทยล้อฝรั่ง อ่านว่า สี-วิ-ไล แยกคำเป็น ศรี + วิไล

ศรีวิไล คำไทยล้อฝรั่ง อ่านว่า สี-วิ-ไล แยกคำเป็น ศรี + วิไล

ทองย้อย แสงสินชัย  ศรีวิไล คำไทยล้อฝรั่ง อ่านว่า สี-วิ-ไล แยกคำเป็น ศรี + วิไล (๑) “ศรี” บาลีเป็น “สิริ” อ่านว่า สิ-ริ (บาลีมี “สิรี” อีกรูปหนึ่ง) รากศัพท์มากจาก สิ (ธาตุ = เสพ, คบหา, อาศัย) + ร ปัจจัย + อิ หรือ อี ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิง ...
เทววาจิกสรณคมน์ ถ้าไม่บอก จะอ่านถูกไหม? อ่านว่า ทะ-เว-วา-จิ-กะ-สะ-ระ-นะ-คม แยกศัพท์เป็น เทว + วาจิก + สรณ + คมน์

เทววาจิกสรณคมน์ ถ้าไม่บอก จะอ่านถูกไหม? อ่านว่า ทะ-เว-วา-จิ-กะ-สะ-ระ-นะ-คม แยกศัพท์เป็น เทว + วาจิก + สรณ + คมน์

ทองย้อย แสงสินชัย เทววาจิกสรณคมน์ ถ้าไม่บอก จะอ่านถูกไหม? อ่านว่า ทะ-เว-วา-จิ-กะ-สะ-ระ-นะ-คม แยกศัพท์เป็น เทว + วาจิก + สรณ + คมน์ (๑) “เทว” คำนี้บาลีเป็น “เทฺว” มีจุดใต้ ทฺ ซึ่งบังคับให้ ทฺ กับ ว ต้องออกเสียงควบกัน อ่านว่า ทะ-เว ออกเสียง ท ...
วิปัสสนาธุระ ฤๅจะไม่ใช่ธุระ? อ่านว่า วิ-ปัด-สะ-นา-ทุ-ระ แยกศัพท์เป็น วิปัสสนา + ธุระ

วิปัสสนาธุระ ฤๅจะไม่ใช่ธุระ? อ่านว่า วิ-ปัด-สะ-นา-ทุ-ระ แยกศัพท์เป็น วิปัสสนา + ธุระ

ทองย้อย แสงสินชัย วิปัสสนาธุระ ฤๅจะไม่ใช่ธุระ? อ่านว่า วิ-ปัด-สะ-นา-ทุ-ระ แยกศัพท์เป็น วิปัสสนา + ธุระ (๑) “วิปัสสนา” บาลีเขียน “วิปสฺสนา” (มีจุดใต้ ส ตัวแรก) อ่านว่า วิ-ปัด-สะ-นา รากศัพท์มาจาก วิ (คำอุปสรรค = วิเศษ, พิเศษ, แจ้ง, ต่าง) + ทิ ...
คันถธุระ ฤๅจะเป็น ‘ธุระไม่ใช่’? อ่านว่า คัน-ถะ-ทุ-ระ แยกศัพท์เป็น คันถ + ธุระ

คันถธุระ ฤๅจะเป็น ‘ธุระไม่ใช่’? อ่านว่า คัน-ถะ-ทุ-ระ แยกศัพท์เป็น คันถ + ธุระ

ทองย้อย แสงสินชัย คันถธุระ ฤๅจะเป็น ‘ธุระไม่ใช่’? อ่านว่า คัน-ถะ-ทุ-ระ แยกศัพท์เป็น คันถ + ธุระ (๑) “คันถ” บาลีเขียน “คนฺถ” อ่านว่า คัน-ถะ รากศัพท์มาจาก คนฺถฺ (ธาตุ = ผูก, แต่ง, ร้อยกรอง) + อ ปัจจัย : คนฺถฺ + อ = คนฺถ แปลตามศัพท์ว่า ...
เอกภัตติกะ ฉันมื้อเดียวคืออย่างไร อ่านว่า เอ-กะ-พัด-ติ-กะ แยกศัพท์เป็น เอก + ภัตติกะ

เอกภัตติกะ ฉันมื้อเดียวคืออย่างไร อ่านว่า เอ-กะ-พัด-ติ-กะ แยกศัพท์เป็น เอก + ภัตติกะ

ทองย้อย แสงสินชัย เอกภัตติกะ ฉันมื้อเดียวคืออย่างไร อ่านว่า เอ-กะ-พัด-ติ-กะ แยกศัพท์เป็น เอก + ภัตติกะ (๑) “เอก” บาลีอ่านว่า เอ-กะ รากศัพท์มาจาก อิ (ธาตุ = ไป, เป็นไป, ตั้งอยู่) + ณฺวุ ปัจจัย, แผลง อิ เป็น เอ, แปลง ณฺวุ เป็น อก : อิ > ...
บอกอนุศาสน์ ชาววัดที่ชาวบ้านควรรู้จัก อ่านว่า บอก-อะ-นุ-สาด ประกอบด้วย บอก + อนุ + ศาสน์

บอกอนุศาสน์ ชาววัดที่ชาวบ้านควรรู้จัก อ่านว่า บอก-อะ-นุ-สาด ประกอบด้วย บอก + อนุ + ศาสน์

ทองย้อย แสงสินชัย บอกอนุศาสน์ ชาววัดที่ชาวบ้านควรรู้จัก อ่านว่า บอก-อะ-นุ-สาด ประกอบด้วย บอก + อนุ + ศาสน์ (๑) “บอก” เป็นคำไทย เพื่อเตือนความเข้าใจ ขอยกคำนิยามตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 มาบอกไว้ดังนี้ - “บอก : (คำกริยา) ...
พระยาธรรมมิคฆะราช ตัวอย่างคำเคลื่อนคลาดในการสื่อสาร

พระยาธรรมมิคฆะราช ตัวอย่างคำเคลื่อนคลาดในการสื่อสาร

ทองย้อย แสงสินชัย พระยาธรรมมิคฆะราช ตัวอย่างคำเคลื่อนคลาดในการสื่อสาร เบื้องต้น พึงทราบว่าคำที่สะกดเป็น “ธรรมมิคฆะราช” เช่นนี้ ไม่มี มีแต่ “ธรรมิกราช” อ่านว่า ทำ-มิ-กะ-ราด ประกอบด้วย ธรรมิก + ราช (๑) “ธรรมิก” บาลีเป็น “ธมฺมิก” (ทำ-มิ-กะ) ประกอบด้วย ธมฺม + อิก ปัจจัย (ก) “ธม ...
นิสัยมุตตกะ นานไปจะไม่มีใครรู้จัก อ่านว่า นิ-ไส-มุด-ตะ-กะ ประกอบด้วยคำว่า นิสัย + มุตตกะ

นิสัยมุตตกะ นานไปจะไม่มีใครรู้จัก อ่านว่า นิ-ไส-มุด-ตะ-กะ ประกอบด้วยคำว่า นิสัย + มุตตกะ

ทองย้อย แสงสินชัย นิสัยมุตตกะ นานไปจะไม่มีใครรู้จัก อ่านว่า นิ-ไส-มุด-ตะ-กะ ประกอบด้วยคำว่า นิสัย + มุตตกะ (๑) “นิสัย” บาลีเป็น “นิสฺสย” อ่านว่า นิด-สะ-ยะ รากศัพท์มาจาก นิ (คำอุปสรรค = เข้า,ลง) + สิ (ธาตุ = อยู่) + อ ปัจจัย, แปลง อิ (ที่ สิ) เป็น ย (สูตรเต็มว่า “พฤทธิ์ อิ เป็ ...
ปารคู ไม่นึกว่าจะมี ก็มีในพจนานุกรม อ่านว่า ปา-ระ-คู ถ้าแยกเป็น 2 คำ ก็คือ ปาร + -คู

ปารคู ไม่นึกว่าจะมี ก็มีในพจนานุกรม อ่านว่า ปา-ระ-คู ถ้าแยกเป็น 2 คำ ก็คือ ปาร + -คู

ทองย้อย แสงสินชัย ปารคู ไม่นึกว่าจะมี ก็มีในพจนานุกรม อ่านว่า ปา-ระ-คู ถ้าแยกเป็น 2 คำ ก็คือ ปาร + -คู (๑) “ปาร” (ปา-ระ) รากศัพท์มาจาก ปารฺ (ธาตุ = ไป, ถึง; อาจ, สามารถ) + อ ปัจจัย : ปารฺ + อ = ปาร แปลตามศัพท์ว่า (1) “ที่อันเรือเป็นต ...
ประทาน – ประธาน เหมือนและไม่เหมือน อ่านเหมือนกันว่า ปฺระ-ทาน แต่ความหมายไม่เหมือนกัน

ประทาน – ประธาน เหมือนและไม่เหมือน อ่านเหมือนกันว่า ปฺระ-ทาน แต่ความหมายไม่เหมือนกัน

ทองย้อย แสงสินชัย ประทาน - ประธาน เหมือนและไม่เหมือน อ่านเหมือนกันว่า ปฺระ-ทาน แต่ความหมายไม่เหมือนกัน (1) “ประทาน” บาลีเป็น “ปทาน” อ่านว่า ปะ-ทา-นะ รากศัพท์มาจาก ป (คำอุปสรรค = ทั่ว, ข้างหน้า, ก่อน, ออก) + ทา (ธาตุ = ให้) + ยุ ปัจจัย, แปลง ย ...
เข้าพรรษา ฤดูกาลติดเบรกให้หัวใจ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

เข้าพรรษา ฤดูกาลติดเบรกให้หัวใจ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ทองย้อย แสงสินชัย เข้าพรรษา ฤดูกาลติดเบรกให้หัวใจ คำว่า “เข้าพรรษา” มีคำบาลีใช้หลายคำ ในที่นี้ขอเสนอ 4 คำ คือ วสสวาส, วสฺสาวาส, วสฺสูปคมน และ วสฺสูปนายิกา (๑) “วสสวาส” (วัด-สะ-วา-สะ) แยกศัพท์เป็น วสส + วาส (ก) “วสฺส” รากศัพท์มาจาก วสฺสฺ (ธาตุ ...

HOME

Powered By : VeeZa