SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ราชสวัสดิ์ ผิดจนถูก อ่านว่า ราด-ชะ-สะ-หฺวัด ประกอบด้วยคำว่า ราช + สวัสดิ์

ราชสวัสดิ์ ผิดจนถูก อ่านว่า ราด-ชะ-สะ-หฺวัด ประกอบด้วยคำว่า ราช + สวัสดิ์

0
150
ทองย้อย แสงสินชัย  ราชสวัสดิ์ ผิดจนถูก อ่านว่า ราด-ชะ-สะ-หฺวัด ประกอบด้วยคำว่า ราช + สวัสดิ์ (๑) “ราช” บาลีอ่านว่า รา-ชะ แปลตามรากศัพท์ว่า - (1) “ผู้รุ่งเรืองโดยยิ่งเพราะมีเดชานุภาพมาก” ความหมายนี้ประกอบขึ้นจาก ราชฺ (ธาตุ = รุ่งเรือง) + ...
ธรรมวิภาค อ่านว่า ทำ-มะ-วิ-พาก ประกอบด้วยคำว่า ธรรม + วิภาค

ธรรมวิภาค อ่านว่า ทำ-มะ-วิ-พาก ประกอบด้วยคำว่า ธรรม + วิภาค

0
48
ทองย้อย แสงสินชัย ธรรมวิภาค อ่านว่า ทำ-มะ-วิ-พาก ประกอบด้วยคำว่า ธรรม + วิภาค (๑) “ธรรม” บาลีเป็น “ธมฺม” (ทำ-มะ) รากศัพท์มาจาก ธรฺ (ธาตุ = ทรงไว้) + รมฺม (ปัจจัย) ลบ รฺ ที่สุดธาตุ (ธรฺ > ธ) และ ร ต้นปัจจัย (รมฺม > มฺม) : ธรฺ > ธ + ...
วิสุํ วิสุํ รกฺขณตฺถาย อ่านว่า วิ-สุง-วิ-สุง-รัก-ขะ-นัด-ถา-ยะ

วิสุํ วิสุํ รกฺขณตฺถาย อ่านว่า วิ-สุง-วิ-สุง-รัก-ขะ-นัด-ถา-ยะ

0
30
ทองย้อย แสงสินชัย วิสุํ วิสุํ รกฺขณตฺถาย อ่านว่า วิ-สุง-วิ-สุง-รัก-ขะ-นัด-ถา-ยะ “วิสุํ วิสุํ” (วิสุง วิสุง) แปลว่า คนละส่วน, ต่างหาก, แยกออก, แยกจากกัน “รกฺขณตฺถาย” ประกอบด้วย รกฺขณ (การรักษา) + อตฺถ (ประโยชน์, ความหมาย, ความมุ่งหมาย) อตฺถ เปล ...
ผาสุก บาลีอ่านว่า ผา-สุ-กะ ภาษาไทยใช้เหมือนกัน อ่านว่า ผา-สุก

ผาสุก บาลีอ่านว่า ผา-สุ-กะ ภาษาไทยใช้เหมือนกัน อ่านว่า ผา-สุก

0
159
ทองย้อย แสงสินชัย ผาสุก บาลีอ่านว่า ผา-สุ-กะ ภาษาไทยใช้เหมือนกัน อ่านว่า ผา-สุก “ผาสุก” (เป็น “ผาสุ” (ผา-สุ) ก็มี) แปลตามศัพท์ว่า “ภาวะที่ชอบใจ” “ภาวะที่เบียดเบียนความทุกข์” หมายถึง ความสบาย, ความสะดวก, ความง่าย, ความรื่นรมย์, ความพอใจ, ความเพลิดเพ ...
เครื่องสังเค็ด เครื่องอะไร? คำศัพท์คือ “สังเค็ด” อ่านตรงตัวว่า สัง-เค็ด

เครื่องสังเค็ด เครื่องอะไร? คำศัพท์คือ “สังเค็ด” อ่านตรงตัวว่า สัง-เค็ด

0
131
ทองย้อย แสงสินชัย เครื่องสังเค็ด เครื่องอะไร? คำศัพท์คือ “สังเค็ด” อ่านตรงตัวว่า สัง-เค็ด หนังสือ “คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์เผยแพร่ อธิบายคำว่า “เครื ...
ถูปารหบุคคล อ่านว่า ถู-ปา-ระ-หะ-บุก-คน แยกศัพท์เป็น ถูป + อรห + บุคคล

ถูปารหบุคคล อ่านว่า ถู-ปา-ระ-หะ-บุก-คน แยกศัพท์เป็น ถูป + อรห + บุคคล

0
55
ทองย้อย แสงสินชัย  ถูปารหบุคคล อ่านว่า ถู-ปา-ระ-หะ-บุก-คน แยกศัพท์เป็น ถูป + อรห + บุคคล (๑) “ถูป” บาลีอ่านว่า ถู-ปะ รากศัพท์มาจาก - (1) ถุ (ธาตุ = สรรเสริญ, ชมเชย) + ป ปัจจัย, ทีฆะ อุ ที่ ถุ เป็น อู (ถุ > ถู) : ถุ + ป = ถุป > ถูป ...
สีลัพพตปรามาส ถ้าวางก็ว่าง อ่านว่า สี-ลับ-พะ-ตะ-ปะ-รา-มาด แยกศัพท์เป็น สีล + พต + ปรามาส

สีลัพพตปรามาส ถ้าวางก็ว่าง อ่านว่า สี-ลับ-พะ-ตะ-ปะ-รา-มาด แยกศัพท์เป็น สีล + พต + ปรามาส

0
40
ทองย้อย แสงสินชัย สีลัพพตปรามาส ถ้าวางก็ว่าง อ่านว่า สี-ลับ-พะ-ตะ-ปะ-รา-มาด แยกศัพท์เป็น สีล + พต + ปรามาส (๑) “สีล” บาลีอ่านว่า สี-ละ รากศัพท์มาจาก - (1) สีลฺ (ธาตุ = สงบ, ทรงไว้) + อ ปัจจัย : สีลฺ + อ = สีล แปลตามศัพท์ว่า “เหตุสงบแห่งจ ...
โบกขรพรรษ ฝนมหัศจรรย์ อ่านว่า โบก-ขะ-ระ-พัด แยกศัพท์เป็น โบกขร + พรรษ

โบกขรพรรษ ฝนมหัศจรรย์ อ่านว่า โบก-ขะ-ระ-พัด แยกศัพท์เป็น โบกขร + พรรษ

0
87
ทองย้อย แสงสินชัย  โบกขรพรรษ ฝนมหัศจรรย์ อ่านว่า โบก-ขะ-ระ-พัด แยกศัพท์เป็น โบกขร + พรรษ (๑) “โบกขร” บาลีเป็น “โปกฺขร” (โปก-ขะ-ระ) รากศัพท์มาจาก - (1) ปุสฺ (ธาตุ = เลี้ยง, เจริญ) + ขร ปัจจัย, แผลง อุ ที่ ปุ-(สฺ) เป็น โอ (ปุสฺ > โปส), ...
ประทีป อ่านว่า ปฺระ-ทีบ

ประทีป อ่านว่า ปฺระ-ทีบ

0
41
ทองย้อย แสงสินชัย  ประทีป อ่านว่า ปฺระ-ทีบ “ประทีป” บาลีเป็น “ปทีป” (ปะ-ที-ปะ) รากศัพท์มาจาก ป (คำอุปสรรค = ทั่วไป, ข้างหน้า, ก่อน, ออก) + ทิปฺ (ธาตุ = สว่าง, รุ่งโรจน์) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, ทีฆะต้นธาตุ คือ อิ ที่ ทิ-(ปฺ) เป็น อี (ทิปฺ > ทีป) ...
อนิจฺจา วต สงฺขารา อ่านว่า อะ-นิด-จา วะ-ตะ สัง-ขา-รา

อนิจฺจา วต สงฺขารา อ่านว่า อะ-นิด-จา วะ-ตะ สัง-ขา-รา

0
107
ทองย้อย แสงสินชัย อนิจฺจา วต สงฺขารา อ่านว่า อะ-นิด-จา วะ-ตะ สัง-ขา-รา เป็นคำบาลีที่คุ้นหูคนไทยมากอีกคำหนึ่ง เป็นข้อความบาทหนึ่งหรือวรรคหนึ่งในคาถา (= คำประพันธ์) 4 วรรค หรือ 1 บท จะได้ยินเวลาไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ผู้ตาย เช่น สวดพระอภิธรรม ...
เกยุรา – เกยูร คนละคำเดียวกัน อ่านว่า เก-ยุ-รา / เก-ยูน

เกยุรา – เกยูร คนละคำเดียวกัน อ่านว่า เก-ยุ-รา / เก-ยูน

ทองย้อย แสงสินชัย  เกยุรา - เกยูร คนละคำเดียวกัน อ่านว่า เก-ยุ-รา / เก-ยูน คำว่า “เกยุรา” ไม่มีในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ในคัมภีร์บาลีก็ไม่มีศัพท์ว่า “เกยุรา” แต่มีศัพท์ “เกยูร” “เกยูร” บาลีอ่านว่า เก-ยู-ระ รากศัพท์มาจาก เก (ธ ...
อันติมบุรุษ ผู้มาถึงจุดสิ้นสุดของเส้นทาง อ่านว่า อัน-ติ-มะ-บุ-หฺรุด (ไม่ใช่ อัน-ติม–) แยกศัพท์เป็น อันติม + บุรุษ

อันติมบุรุษ ผู้มาถึงจุดสิ้นสุดของเส้นทาง อ่านว่า อัน-ติ-มะ-บุ-หฺรุด (ไม่ใช่ อัน-ติม–) แยกศัพท์เป็น อันติม + บุรุษ

ทองย้อย แสงสินชัย อันติมบุรุษ ผู้มาถึงจุดสิ้นสุดของเส้นทาง อ่านว่า อัน-ติ-มะ-บุ-หฺรุด (ไม่ใช่ อัน-ติม--) แยกศัพท์เป็น อันติม + บุรุษ (๑) “อันติม” บาลีเขียน “อนฺติม” อ่านว่า อัน-ติ-มะ รูปคำเดิมมาจาก อนฺต + อิม ปัจจัย (ก) “อนฺต” (อัน-ตะ) ...

HOME

Powered By : VeeZa