เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

มหาพน กัณฑ์ที่ 7 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า มะ-หา-พน ประกอบด้วยคำว่า มหา + พน

มหาพน กัณฑ์ที่ 7 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า มะ-หา-พน ประกอบด้วยคำว่า มหา + พน

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
299
ทองย้อย แสงสินชัย  มหาพน กัณฑ์ที่ 7 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า มะ-หา-พน ประกอบด้วยคำว่า มหา + พน (๑) “มหา” (มะ-หา) รูปคำเดิมในบาลีเป็น “มหนฺต” (มะ-หัน-ตะ) รากศัพท์มาจาก มหฺ (ธาตุ = เจริญ) + อนฺต ปัจจัย : มหฺ + อนฺต = มหนฺต แปลตาม ...
จุลพน กัณฑ์ที่ 6 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า จุน-ละ-พน ประกอบด้วยคำว่า จุล + พน

จุลพน กัณฑ์ที่ 6 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า จุน-ละ-พน ประกอบด้วยคำว่า จุล + พน

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
155
ทองย้อย แสงสินชัย  จุลพน กัณฑ์ที่ 6 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า จุน-ละ-พน ประกอบด้วยคำว่า จุล + พน (๑) “จุล” บาลีเป็น “จุลฺล” อ่านว่า จุน-ละ (แผลงเป็น “จูฬ” ก็มี) รากศัพท์มาจาก จิ (ธาตุ = สะสม) + ล ปัจจัย, แปลง อิ ที่ จิ เป็น อุ, ซ้อ ...
ชูชก กัณฑ์ที่ 5 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า ชู-ชก บาลีอ่านว่า ชู-ชะ-กะ

ชูชก กัณฑ์ที่ 5 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า ชู-ชก บาลีอ่านว่า ชู-ชะ-กะ

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
188
ทองย้อย แสงสินชัย  ชูชก กัณฑ์ที่ 5 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า ชู-ชก บาลีอ่านว่า ชู-ชะ-กะ “ชูชก” เป็นชื่อตัวละครที่มีบทบาทสำคัญในมหาเวสสันดรชาดก ผู้เขียนบาลีวันละคำยังไม่พบคัมภีร์ไวยากรณ์ที่แสดงที่มาของชื่อ จึงต้องใช้วิธีสันนิษฐาน ...
วนประเวศน์ กัณฑ์ที่ 4 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า วะ-นะ-ปฺระ-เวด

วนประเวศน์ กัณฑ์ที่ 4 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า วะ-นะ-ปฺระ-เวด

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
262
ทองย้อย แสงสินชัย  วนประเวศน์ กัณฑ์ที่ 4 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า วะ-นะ-ปฺระ-เวด คนเก่ามักออกเสียงเป็น วัน-นะ-ปฺระ-เหฺวด ประกอบด้วยคำว่า วน + ประเวศน์ (๑) “วน” บาลีอ่านว่า วะ-นะ รากศัพท์มาจาก วนฺ (ธาตุ = เสพ, คบหา, ส่งเสียง) + ...
ทานกัณฑ์ กัณฑ์ที่ 3 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า ทาน-นะ-กัน ประกอบด้วยคำว่า ทาน + กัณฑ์

ทานกัณฑ์ กัณฑ์ที่ 3 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า ทาน-นะ-กัน ประกอบด้วยคำว่า ทาน + กัณฑ์

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
323
ทองย้อย แสงสินชัย  ทานกัณฑ์ กัณฑ์ที่ 3 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า ทาน-นะ-กัน ประกอบด้วยคำว่า ทาน + กัณฑ์ (๑) “ทาน” บาลีอ่านว่า ทา-นะ รากศัพท์มาจาก ทา (ธาตุ, = ให้) + ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น อน (อะ-นะ) : ทา + ยุ > อน = ทาน (นปุ ...
อัญประกาศ อ่านว่า อัน-ยะ-ปฺระ-กาด ประกอบด้วย อัญ + ประกาศ

อัญประกาศ อ่านว่า อัน-ยะ-ปฺระ-กาด ประกอบด้วย อัญ + ประกาศ

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
154
ทองย้อย แสงสินชัย  อัญประกาศ อ่านว่า อัน-ยะ-ปฺระ-กาด ประกอบด้วย อัญ + ประกาศ (๑) “อัญ” บาลีเป็น “อญฺญ” (อัน-ยะ, ญ หญิง 2 ตัว) รากศัพท์มาจาก น (คำนิบาต = ไม่, ไม่ใช่) + ญา (ธาตุ = รู้) + อ ปัจจัย, แปลง น เป็น อ, ซ้อน ญฺ ระหว่างนิบาตกับธาตุ (น + ...
โลหกุมภี อ่านว่า โล-หะ-กุม-พี ประกอบด้วยคำว่า โลห + กุมภี

โลหกุมภี อ่านว่า โล-หะ-กุม-พี ประกอบด้วยคำว่า โลห + กุมภี

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
39
ทองย้อย แสงสินชัย  โลหกุมภี อ่านว่า โล-หะ-กุม-พี ประกอบด้วยคำว่า โลห + กุมภี (๑) “โลห” บาลีอ่านว่า โล-หะ รากศัพท์มาจาก - (1) ลุ (ธาตุ = ตัด) + ห ปัจจัย, แผลง อุ ที่ ลุ เป็น โอ (ลุ > โล) : ลุ + ห = ลุห > โลห แปลตามศัพท์ว่า “สิ่ง ...
ปิตุลานี – มาตุลานี อ่านว่า ปิ-ตุ-ลา-นี มา-ตุ-ลา-นี

ปิตุลานี – มาตุลานี อ่านว่า ปิ-ตุ-ลา-นี มา-ตุ-ลา-นี

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
43
ทองย้อย แสงสินชัย  ปิตุลานี - มาตุลานี อ่านว่า ปิ-ตุ-ลา-นี มา-ตุ-ลา-นี (๑) “ปิตุลานี” รากศัพท์มาจาก ปิตุล + อินี ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์ (ก) “ปิตุล” รากศัพท์มาจาก ปิตุ (บิดา, พ่อ) + อุล ปัจจัย : ปิตุ + อุล = ปิตุล (ปิตุโน ภาตา ปิตุโล) แ ...
อาณัติ อ่านว่า อา-นัด บาลีเป็น “อาณตฺติ” อ่านว่า อา-นัด-ติ

อาณัติ อ่านว่า อา-นัด บาลีเป็น “อาณตฺติ” อ่านว่า อา-นัด-ติ

0
63
ทองย้อย แสงสินชัย อาณัติ อ่านว่า อา-นัด บาลีเป็น “อาณตฺติ” อ่านว่า อา-นัด-ติ “อาณตฺติ” รากศัพท์มาจาก อาณฺ (ธาตุ = ส่งไป) ติ ปัจจัย, แปลง ติ เป็น ตฺติ : อาณ + ติ = อาณติ > อาณตฺติ (อิตถีลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า “เครื่องส่งไป” (คือส่งอำนาจที ...
ล่าสัตว์ บาลีว่าอย่างไร ภาษาไทย “ล่าสัตว์” บาลีใช้ศัพท์ว่า “มิควธ” อ่านว่า มิ-คะ-วะ-ทะ ประกอบด้วยคำว่า มิค + วธ

ล่าสัตว์ บาลีว่าอย่างไร ภาษาไทย “ล่าสัตว์” บาลีใช้ศัพท์ว่า “มิควธ” อ่านว่า มิ-คะ-วะ-ทะ ประกอบด้วยคำว่า มิค + วธ

0
55
ทองย้อย แสงสินชัย ล่าสัตว์ บาลีว่าอย่างไร ภาษาไทย “ล่าสัตว์” บาลีใช้ศัพท์ว่า “มิควธ” อ่านว่า มิ-คะ-วะ-ทะ ประกอบด้วยคำว่า มิค + วธ (๑) “มิค” (มิ-คะ) รากศัพท์มาจาก มิ (ธาตุ = เบียดเบียน) + ค ปัจจัย : มิ + ค = มิค (ปุงลิงค์) แปลตามศัพท์ ...
เขาวงกต อ่านว่า เขา-วง-กด คำบาลีคือ “วงกต” เขียนแบบบาลีเป็น “วงฺกต”

เขาวงกต อ่านว่า เขา-วง-กด คำบาลีคือ “วงกต” เขียนแบบบาลีเป็น “วงฺกต”

0
98
ทองย้อย แสงสินชัย เขาวงกต อ่านว่า เขา-วง-กด คำบาลีคือ “วงกต” เขียนแบบบาลีเป็น “วงฺกต” (มีจุดใต้ ง) อ่านว่า วัง-กะ-ตะ รากศัพท์มาจาก วงฺก + ต ปัจจัย (๑) “วงฺก” (วัง-กะ) รากศัพท์มาจาก วงฺกฺ (ธาตุ = คด, งอ) + อ ปัจจัย : วงฺกฺ + อ = วงฺก แปล ...
ฤษี – ฤๅษี ผู้แสวงหา อ่านว่า รึ-สี – รือ-สี

ฤษี – ฤๅษี ผู้แสวงหา อ่านว่า รึ-สี – รือ-สี

0
241
ทองย้อย แสงสินชัย  ฤษี - ฤๅษี ผู้แสวงหา อ่านว่า รึ-สี - รือ-สี “ฤษี – ฤๅษี” เป็นรูปคำสันสกฤต บาลีเป็น “อิสิ” (อิ-สิ) รากศัพท์มาจาก อิสฺ (ธาตุ = แสวงหา; ปรารถนา; ไป) + อิ ปัจจัย : อิสฺ + อิ = อิสิ (ปุงลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า (1) “ผู้แสวงหาคุณธรรม ...

HOME

Powered By : VeeZa