เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

เบญจกัลยาณี อ่านว่า เบน-จะ-กัน-ละ-ยา-นี ประกอบด้วย เบญจ + กัลยาณี

เบญจกัลยาณี อ่านว่า เบน-จะ-กัน-ละ-ยา-นี ประกอบด้วย เบญจ + กัลยาณี

0
27
ทองย้อย แสงสินชัย เบญจกัลยาณี อ่านว่า เบน-จะ-กัน-ละ-ยา-นี ประกอบด้วย เบญจ + กัลยาณี (๑) “เบญจ” บาลีเป็น “ปญฺจ” (ปัน-จะ) แปลว่า ห้า (จำนวน 5) ในภาษาไทยนิยมแปลงเป็น “เบญจ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “เบญจ-, เบญจะ ...
จันทรคราส บทพิสูจน์ความฉลาดหรือความเขลา อ่านว่า จัน-ทฺระ-คฺราด ประกอบด้วย จันทร + คราส

จันทรคราส บทพิสูจน์ความฉลาดหรือความเขลา อ่านว่า จัน-ทฺระ-คฺราด ประกอบด้วย จันทร + คราส

0
61
ทองย้อย แสงสินชัย  จันทรคราส บทพิสูจน์ความฉลาดหรือความเขลา อ่านว่า จัน-ทฺระ-คฺราด ประกอบด้วย จันทร + คราส (๑) “จันทร” บาลีเป็น “จนฺท” (จัน-ทะ) รากศัพท์มาจาก - (1) จทิ (ธาตุ = ยินดี, พอใจ, รุ่งเรือง) + อ ปัจจัย, ลงนิคหิตอาคมต้นธาตุแล้วแปล ...
วิวาทะ ไม่ใช่ “วิวาท” อ่านว่า วิ-วา-ทะ

วิวาทะ ไม่ใช่ “วิวาท” อ่านว่า วิ-วา-ทะ

0
149
ทองย้อย แสงสินชัย วิวาทะ ไม่ใช่ “วิวาท” อ่านว่า วิ-วา-ทะ “วิวาทะ” บาลีเป็น “วิวาท” อ่านว่า วิ-วา-ทะ รากศัพท์มาจาก วิ (คำอุปสรรค = วิเศษ, พิเศษ, แจ้ง, ต่าง) + วทฺ (ธาตุ = พูด) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, ทีฆะต้นธาตุ คือ อะ ที่ ว-(ทฺ) เป็น อา (วทฺ > ว ...
เตโชวิปัสสนา ศัพท์นอกตำรา อ่านว่า เต-โช-วิ-ปัด-สะ-นา ประกอบด้วย เตโช + วิปัสสนา

เตโชวิปัสสนา ศัพท์นอกตำรา อ่านว่า เต-โช-วิ-ปัด-สะ-นา ประกอบด้วย เตโช + วิปัสสนา

0
68
ทองย้อย แสงสินชัย  เตโชวิปัสสนา ศัพท์นอกตำรา อ่านว่า เต-โช-วิ-ปัด-สะ-นา ประกอบด้วย เตโช + วิปัสสนา (๑) “เตโช” คำเดิมในบาลีเป็น “เตช” (เต-ชะ) รากศัพท์มาจาก ติชฺ (ธาตุ = ทำให้ร้อน, ลับให้คม) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, แผลง อิ ที่ ติ-(ชฺ) เป็น เอ (ติชฺ ...
สรรพคุณ อ่านว่า สับ-พะ-คุน ประกอบด้วย สรรพ + คุณ

สรรพคุณ อ่านว่า สับ-พะ-คุน ประกอบด้วย สรรพ + คุณ

0
53
ทองย้อย แสงสินชัย สรรพคุณ อ่านว่า สับ-พะ-คุน ประกอบด้วย สรรพ + คุณ (๑) “สรรพ” บาลีเป็น “สพฺพ” (สับ-พะ) รากศัพท์มาจาก - (1) สรฺ (ธาตุ = เป็นไป) + ว ปัจจัย, แปลง ว เป็น พ, แปลง รฺ ที่ สรฺ เป็น พฺ (สรฺ > สพฺ) : สรฺ + ว = สรฺว > สร ...
มตฺถเก มตฺถลุงฺคํ = มันสมอง ลำดับ 32 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า มัต-ถะ-เก มัต-ถะ-ลุง-คัง

มตฺถเก มตฺถลุงฺคํ = มันสมอง ลำดับ 32 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า มัต-ถะ-เก มัต-ถะ-ลุง-คัง

0
51
ทองย้อย แสงสินชัย  มตฺถเก มตฺถลุงฺคํ = มันสมอง ลำดับ 32 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า มัต-ถะ-เก มัต-ถะ-ลุง-คัง (๑) “มตฺถเก” รูปคำเดิมเป็น “มตฺถก” (มัด-ถะ-กะ) รากศัพท์มาจาก มสฺ (ธาตุ = จับต้อง, ลูบคลำ) + ตฺถ ปัจจัย, ลบ สฺ ที่สุดธาตุ (มสฺ > ม), ลง ก ...
มุตฺตํ = มูตร ลำดับ 31 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า มุด-ตัง

มุตฺตํ = มูตร ลำดับ 31 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า มุด-ตัง

ทองย้อย แสงสินชัย  มุตฺตํ = มูตร ลำดับ 31 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า มุด-ตัง “มุตฺตํ” รูปคำเดิมเป็น “มุตฺต” (มุด-ะ) รากศัพท์มาจาก - (1) มุจฺ (ธาตุ = หลุด, พ้น) + ต ปัจจัย, แปลง จฺ ที่ (มุ)-จฺ เป็น ตฺ (มุจฺ > มุตฺ) : มุจฺ + ต = มุจฺต &g ...
ลสิกา = ไขข้อ ลำดับ 30 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า ละ-สิ-กา

ลสิกา = ไขข้อ ลำดับ 30 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า ละ-สิ-กา

ทองย้อย แสงสินชัย  ลสิกา = ไขข้อ ลำดับ 30 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า ละ-สิ-กา “ลสิกา” รูปคำเดิมเป็น “ลสิกา” (ละ-สิ-กา) รากศัพท์มาจาก ลสฺ (ธาตุ = ติดกัน, รวมกัน) + อิก ปัจจัย + อา ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์ : ลสฺ + อิก = ลสิก + อา = ลสิกา แป ...
สิงฺฆาณิกา = น้ำมูก ลำดับ 29 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า สิง-คา-นิ-กา

สิงฺฆาณิกา = น้ำมูก ลำดับ 29 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า สิง-คา-นิ-กา

ทองย้อย แสงสินชัย  สิงฺฆาณิกา = น้ำมูก ลำดับ 29 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า สิง-คา-นิ-กา “สิงฺฆาณิกา” รูปคำเดิมเป็น “สิงฺฆาณิกา” (สิง-คา-นิ-กา) รากศัพท์มาจาก - (1) สิงฺฆาน (จมูก) + อิก ปัจจัย + อา ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์, แปลง น เป็น ณ ...
เขโฬ = น้ำลาย ลำดับ 28 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า เข-โล

เขโฬ = น้ำลาย ลำดับ 28 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า เข-โล

ทองย้อย แสงสินชัย  เขโฬ = น้ำลาย ลำดับ 28 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า เข-โล “เขโฬ” รูปคำเดิมเป็น “เขฬ” (เข-ละ) รากศัพท์มาจาก - (1) เขลฺ (ธาตุ = ไป, เป็นไป) + อ ปัจจัย, แปลง ล ที่สุดธาตุเป็น ฬ (เขล > เขฬ) : เขลฺ + อ = เขล > เขฬ แปลตาม ...
22 มกราคม วัน “สวัสดี” คำว่า “สวัสดี” เป็นรูปคำที่เขียนอิงภาษาสันสกฤตว่า “สฺวสฺติ”

22 มกราคม วัน “สวัสดี” คำว่า “สวัสดี” เป็นรูปคำที่เขียนอิงภาษาสันสกฤตว่า “สฺวสฺติ”

ทองย้อย แสงสินชัย 22 มกราคม วัน “สวัสดี” คำว่า “สวัสดี” เป็นรูปคำที่เขียนอิงภาษาสันสกฤตว่า “สฺวสฺติ” สํสกฤต-ไท-อังกฤษ อภิธาน บอกความหมายของคำว่า “สฺวสฺติ” ไว้ดังนี้ -  (สะกดตามต้นฉบับ) (1) สฺวสฺติ : (คำนาม) นิบาตคือคำอวยชัยให้พร; มงคลนิบาต (ดุจค ...
วสา = มันเหลว ลำดับ 27 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า วะ-สา

วสา = มันเหลว ลำดับ 27 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า วะ-สา

ทองย้อย แสงสินชัย  วสา = มันเหลว ลำดับ 27 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า วะ-สา “วสา” รูปคำเดิมเป็น “วสา” (วะ-สา) รากศัพท์มาจาก วสฺ (ธาตุ = อยู่อาศัย) + อ ปัจจัย + อา ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์ : วสฺ + อ = วส + อา = วสา แปลตามศัพท์ว่า “มันที่อยู่ในร ...

HOME

Powered By : VeeZa