Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

เปรียญธรรม เป็นมากกว่าการศึกษาของผู้ยากไร้ อ่านว่า ปะ-เรียน-ทำ แยกศัพท์เป็น เปรียญ + ธรรม

เปรียญธรรม เป็นมากกว่าการศึกษาของผู้ยากไร้ อ่านว่า ปะ-เรียน-ทำ แยกศัพท์เป็น เปรียญ + ธรรม

ทองย้อย แสงสินชัย เปรียญธรรม เป็นมากกว่าการศึกษาของผู้ยากไร้ อ่านว่า ปะ-เรียน-ทำ แยกศัพท์เป็น เปรียญ + ธรรม (๑) “เปรียญ” มีผู้สันนิษฐานว่า คำว่า “เปรียญ” น่าจะมีที่มาจาก 2 ทาง คือ - (1) กลายรูปและเสียงมาจากคำว่า “ปริญญา” คือ อิ ที่ - ...
ศรัทธาประสาทะ อ่านว่า สัด-ทา-ปฺระ-สา-ทะ ประกอบด้วย ศรัทธา + ประสาทะ

ศรัทธาประสาทะ อ่านว่า สัด-ทา-ปฺระ-สา-ทะ ประกอบด้วย ศรัทธา + ประสาทะ

ทองย้อย แสงสินชัย ศรัทธาประสาทะ อ่านว่า สัด-ทา-ปฺระ-สา-ทะ ประกอบด้วย ศรัทธา + ประสาทะ (๑) “ศรัทธา” บาลีเป็น “สทฺธา” (สัด-ทา) รากศัพท์มาจาก - (1) สํ (คำอุปสรรค = พร้อมกัน, ร่วมกัน) + ธา (ธาตุ = เชื่อถือ, นับถือ) + อ ปัจจัย, แปลงนิคหิตที่ สํ ...
ค่านิยม อ่านตรงตัวว่า ค่า-นิ-ยม แยกศัพท์เป็น ค่า + นิยม

ค่านิยม อ่านตรงตัวว่า ค่า-นิ-ยม แยกศัพท์เป็น ค่า + นิยม

ทองย้อย แสงสินชัย ค่านิยม อ่านตรงตัวว่า ค่า-นิ-ยม แยกศัพท์เป็น ค่า + นิยม (๑) “ค่า” เป็นคำไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “ค่า : (คำนาม) มูลค่าหรือราคาของสิ่งใด ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่มีประโยชน์ในทางใช้ ...
บีฑา แปลว่าเบียดเบียน อ่านว่า บี-ทา

บีฑา แปลว่าเบียดเบียน อ่านว่า บี-ทา

ทองย้อย แสงสินชัย บีฑา แปลว่าเบียดเบียน อ่านว่า บี-ทา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “บีฑา : (คำแบบ: คำที่ใช้เฉพาะในหนังสือ ไม่ใช่คำพูดทั่วไป) (คำกริยา) เบียดเบียน, บีบคั้น, รบกวน, เจ็บปวด. (ส. ปีฑา).” พจนานุกรมฯ บอกว่ ...
ความหิว เป็นบรมโรค บาลีว่าอย่างไร

ความหิว เป็นบรมโรค บาลีว่าอย่างไร

ทองย้อย แสงสินชัย ความหิว เป็นบรมโรค บาลีว่าอย่างไร คำว่า “ความหิว” คำบาลีที่นักเรียนบาลีคุ้นกันดีคือ “ชิคจฺฉา” อ่านว่า ชิ-คัด-ฉา รากศัพท์มาจาก ฆสฺ (ธาตุ = กิน) + ฉ ปัจจัย, แปลง ฆ ที่ ฆ-(สฺ) เป็น ชิ (ฆสฺ > ชิสฺ), แปลง สฺ ที่สุดธาต เป็น จ ( ...
อินเดีย มีอะไรดีๆ มากกว่าที่ตาเห็น อ่านตรงตัวว่า อิน-เดีย

อินเดีย มีอะไรดีๆ มากกว่าที่ตาเห็น อ่านตรงตัวว่า อิน-เดีย

ทองย้อย แสงสินชัย อินเดีย มีอะไรดีๆ มากกว่าที่ตาเห็น อ่านตรงตัวว่า อิน-เดีย ชื่อนี้ถ้าเขียนเป็นอักษรโรมัน (ซึ่งคนไทยมักเรียกกันผิดๆ ว่า “ภาษาอังกฤษ”) ก็สะกดเป็น India India ถอดเป็นคำบาลีได้ว่า “อินทิย” อ่านว่า อิน-ทิ-ยะ ประกอบด้วย อินฺท + อิย ปัจจัย ...
ครุฑ อ่านว่า คฺรุด “ครุฑ” บาลีเป็น “ครุฬ” (คะ-รุ-ละ)

ครุฑ อ่านว่า คฺรุด “ครุฑ” บาลีเป็น “ครุฬ” (คะ-รุ-ละ)

ทองย้อย แสงสินชัย ครุฑ อ่านว่า คฺรุด “ครุฑ” บาลีเป็น “ครุฬ” (คะ-รุ-ละ) รากศัพท์มาจาก - (1) คร (งู, นาค) + หนฺ (ธาตุ = เบียดเบียน) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, แปลง ร ที่ (ค)-ร เป็น รุ (คร > ครุ), แปลง หนฺ เป็น ฬ : คร + หนฺ = ครหนฺ + ณ = ครหนณ > ...
พุทธภูมิ [2] ถึงอินเดีย แต่ยังไม่ถึงพุทธภูมิ อ่านว่า พุด-ทะ-พูม แยกศัพท์เป็น พุทธ + ภูมิ

พุทธภูมิ [2] ถึงอินเดีย แต่ยังไม่ถึงพุทธภูมิ อ่านว่า พุด-ทะ-พูม แยกศัพท์เป็น พุทธ + ภูมิ

ทองย้อย แสงสินชัย พุทธภูมิ ถึงอินเดีย แต่ยังไม่ถึงพุทธภูมิ อ่านว่า พุด-ทะ-พูม แยกศัพท์เป็น พุทธ + ภูมิ (๑) “พุทธ” บาลีเขียน “พุทฺธ” (มีจุดใต้ ทฺ) อ่านว่า พุด-ทะ รากศัพท์มาจาก พุธฺ (ธาตุ = รู้) + ต ปัจจัย, แปลง ธฺ ที่สุดธาตุเป็น ทฺ, แปลง ต ...
สังเวชนียสถาน อ่านว่า สัง-เว-ชะ-นี-ยะ-สะ-ถาน แยกศัพท์เป็น สังเวชนีย + สถาน

สังเวชนียสถาน อ่านว่า สัง-เว-ชะ-นี-ยะ-สะ-ถาน แยกศัพท์เป็น สังเวชนีย + สถาน

ทองย้อย แสงสินชัย สังเวชนียสถาน อ่านว่า สัง-เว-ชะ-นี-ยะ-สะ-ถาน แยกศัพท์เป็น สังเวชนีย + สถาน (๑) “สังเวชนีย” บาลีเป็น “สํเวชนิย” ประกอบด้วย สํเวชน + อิย ปัจจัย (ก) “สํเวชน” (สัง-เว-ชะ-นะ) รากศัพท์มาจาก สํ (คำอุปสรรค = พร้อมกัน, ร่วมกัน) + วิชฺ (ธาตุ = ...
พาราณสี อ่านว่า พา-รา-นะ-สี

พาราณสี อ่านว่า พา-รา-นะ-สี

ทองย้อย แสงสินชัย พาราณสี อ่านว่า พา-รา-นะ-สี คำว่า “พาราณสี” รากศัพท์มาจาก วานรสีส (วา-นะ-ระ-สี-สะ แปลว่า “หัวลิง”), แปลง ว ที่ วา-(นร-) เป็น พ (วานร > พานร), กลับ นร ที่ (วา)-นร เป็น รน (วานร > วารน), ทีฆะ อะ ที่ ร-(น) เป็น อา (-รน > -ราน ...
เชตวัน ผันมาเป็น “เชตุพน” อ่านว่า เช-ตะ-วัน ก็ได้ อ่านว่า เชด-ตะ-วัน ก็ได้ แยกศัพท์เป็น เชต + วัน

เชตวัน ผันมาเป็น “เชตุพน” อ่านว่า เช-ตะ-วัน ก็ได้ อ่านว่า เชด-ตะ-วัน ก็ได้ แยกศัพท์เป็น เชต + วัน

ทองย้อย แสงสินชัย เชตวัน ผันมาเป็น “เชตุพน” อ่านว่า เช-ตะ-วัน ก็ได้ อ่านว่า เชด-ตะ-วัน ก็ได้ แยกศัพท์เป็น เชต + วัน (๑) “เชต” บาลีอ่านว่า เช-ตะ รากศัพท์มาจาก ชิ (ธาตุ = ชนะ) + ต ปัจจัย, แผลง อิ ที่ ชิ เป็น เอ (ชิ > เช) : ชิ + ต = ชิต > เชต ...
สาลวโนทยาน อ่านว่า สา-ละ-วะ-โน-ทะ-ยาน แยกศัพท์เป็น สาล + วน + อุทยาน

สาลวโนทยาน อ่านว่า สา-ละ-วะ-โน-ทะ-ยาน แยกศัพท์เป็น สาล + วน + อุทยาน

ทองย้อย แสงสินชัย สาลวโนทยาน อ่านว่า สา-ละ-วะ-โน-ทะ-ยาน แยกศัพท์เป็น สาล + วน + อุทยาน (๑) “สาล” บาลีอ่านว่า สา-ละ รากศัพท์มาจาก - (1) สลฺ (ธาตุ = ไป, เป็นไป) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, ทีฆะ อะ ต้นธาตุเป็น อา (สลฺ > สาล) : สลฺ + ณ = สลณ > ส ...

HOME

Powered By : VeeZa