SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

พระมหากรุณาธิคุณ อ่านว่า พฺระ-มะ-หา-กะ-รุ-นา-ทิ-คุน แยกศัพท์เป็น พระ + มหา + กรุณา + อธิ + คุณ

พระมหากรุณาธิคุณ อ่านว่า พฺระ-มะ-หา-กะ-รุ-นา-ทิ-คุน แยกศัพท์เป็น พระ + มหา + กรุณา + อธิ + คุณ

ทองย้อย แสงสินชัย พระมหากรุณาธิคุณ อ่านว่า พฺระ-มะ-หา-กะ-รุ-นา-ทิ-คุน แยกศัพท์เป็น พระ + มหา + กรุณา + อธิ + คุณ (๑) “พระ” มีผู้ให้ความเห็นว่าน่าจะมาจาก “วร” (วะ-ระ) ในบาลีสันสกฤต แปลว่า “ผู้ประเสริฐ” แปลง ว เป็น พ ออกเสียงว่า พะ-ระ แล้วกลายเส ...
ยามกาลิก คำนี้อุทิศให้เธอ อ่านว่า ยา-มะ-กา-ลิก แยกคำเป็น ยาม + กาลิก

ยามกาลิก คำนี้อุทิศให้เธอ อ่านว่า ยา-มะ-กา-ลิก แยกคำเป็น ยาม + กาลิก

ทองย้อย แสงสินชัย ยามกาลิก คำนี้อุทิศให้เธอ อ่านว่า ยา-มะ-กา-ลิก แยกคำเป็น ยาม + กาลิก (๑) “ยาม” บาลีอ่านว่า ยา-มะ รากศัพท์มาจาก - (1) ยา (ธาตุ = ไป, เป็นไป) + ม ปัจจัย : ยา + ม = ยาม แปลตามศัพท์ว่า “กาลที่ดำเนินไปตามปกติ” (2) ยมุ ...
จุลศักราช อ่านว่า จุน-ละ-สัก-กะ-หฺราด แยกคำเป็น จุล + ศักราช

จุลศักราช อ่านว่า จุน-ละ-สัก-กะ-หฺราด แยกคำเป็น จุล + ศักราช

ทองย้อย แสงสินชัย จุลศักราช อ่านว่า จุน-ละ-สัก-กะ-หฺราด แยกคำเป็น จุล + ศักราช (๑) “จุล” บาลีเป็น “จุลฺล” อ่านว่า จุน-ละ (แผลงเป็น “จูฬ” ก็มี) รากศัพท์มาจาก จิ (ธาตุ = สะสม) + ล ปัจจัย, แปลง อิ ที่ จิ เป็น อุ, ซ้อน ล : จิ > จุ + ล = จุล ...
บิดามารดา อ่านว่า บิ-ดา-มาน-ดา ประกอบด้วยคำว่า บิดา + มารดา

บิดามารดา อ่านว่า บิ-ดา-มาน-ดา ประกอบด้วยคำว่า บิดา + มารดา

ทองย้อย แสงสินชัย บิดามารดา อ่านว่า บิ-ดา-มาน-ดา ประกอบด้วยคำว่า บิดา + มารดา (๑) “บิดา” บาลีเป็น “ปิตา” (ปิ-ตา) รูปคำเดิมเป็น “ปิตุ” (ปิ-ตุ) รากศัพท์มาจาก - (1) ปา (ธาตุ = รักษา, คุ้มครอง) + ริตุ ปัจจัย, ลบ ร ที่ ริตุ (ริตุ > อิตุ), ลบส ...
นับหนึ่งถึงสิบ ภาษาไทยนับหนึ่งถึงสิบว่า – หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ

นับหนึ่งถึงสิบ ภาษาไทยนับหนึ่งถึงสิบว่า – หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ

ทองย้อย แสงสินชัย นับหนึ่งถึงสิบ ภาษาไทยนับหนึ่งถึงสิบว่า - หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ ภาษาบาลีนับหนึ่งถึงสิบว่าอย่างไร? นับหนึ่งถึงสิบเทียบไทย - บาลี : หนึ่ง = เอก (เอ-กะ) สอง = ทฺวิ (ทุ-อิ๊) สาม = ติ (ติ) สี่ = จตุ ...
ไตรรัตน์ – รัตนตรัย เหมือนกันโดยอรรถ ต่างกันโดยพยัญชนะ

ไตรรัตน์ – รัตนตรัย เหมือนกันโดยอรรถ ต่างกันโดยพยัญชนะ

ทองย้อย แสงสินชัย  ไตรรัตน์ - รัตนตรัย เหมือนกันโดยอรรถ ต่างกันโดยพยัญชนะ “ไตรรัตน์” อ่านว่า ไตฺร-รัด แยกศัพท์เป็น ไตร + รัตน์ “รัตนตรัย” อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-ไตฺร แยกศัพท์เป็น รัตน + ตรัย บาลีว่าอย่างไร (๑) “ไตร” บาลีเป็น “เต” และ เต นี้ก็แผ ...
อิสรเสรี มีทั้งของแท้และของเทียม อ่านว่า อิด-สะ-หฺระ-เส-รี แยกคำเป็น อิสร + เสรี

อิสรเสรี มีทั้งของแท้และของเทียม อ่านว่า อิด-สะ-หฺระ-เส-รี แยกคำเป็น อิสร + เสรี

ทองย้อย แสงสินชัย อิสรเสรี มีทั้งของแท้และของเทียม อ่านว่า อิด-สะ-หฺระ-เส-รี แยกคำเป็น อิสร + เสรี (๑) “อิสร” บาลีเป็น “อิสฺสร” (อิด-สะ-ระ) รากศัพท์มาจาก - 1) อิ (ตัดมาจาก “อิฏฺฐ” = น่าปรารถนา) + อสฺ (ธาตุ = มี, เป็น) + อร ปัจจัย, ซ้อน ส ...
โรงแรม ไม่ใช่บ้านถาวร บาลีว่าอย่างไร

โรงแรม ไม่ใช่บ้านถาวร บาลีว่าอย่างไร

ทองย้อย แสงสินชัย โรงแรม ไม่ใช่บ้านถาวร บาลีว่าอย่างไร คำบาลีที่ตรงกับคำว่า “โรงแรม” (a hostel, a hotel, an inn, a resthouse) ที่พบบ่อยในคัมภีร์คือคำว่า “อาวสถ” (อา-วะ-สะ-ถะ) “อาวสถ” รากศัพท์มาจาก อา (คำอุปสรรค = ทั่วไป, ยิ่ง, แต่ในที่นี้ใ ...
สมพงศ์ คุ้นหน้าจนแปลไม่เป็น อ่านว่า สม-พง แยกศัพท์เป็น สม + พงศ์

สมพงศ์ คุ้นหน้าจนแปลไม่เป็น อ่านว่า สม-พง แยกศัพท์เป็น สม + พงศ์

ทองย้อย แสงสินชัย สมพงศ์ คุ้นหน้าจนแปลไม่เป็น อ่านว่า สม-พง แยกศัพท์เป็น สม + พงศ์ (๑) “สม” “สม” ในที่นี้มีที่มาได้ 3 นัย คือ - นัย 1 มาจากศัพท์ว่า “สม” (สะ-มะ) รากศัพท์มาจาก สมฺ (ธาตุ = ห้อย, ย้อย) + อ ปัจจัย : สมฺ + อ = สม แปลตามศัพ ...
เบญจขันธ์ หญ้าปากคอก อ่านว่า เบน-จะ-ขัน แยกคำเป็น เบญจ + ขันธ์

เบญจขันธ์ หญ้าปากคอก อ่านว่า เบน-จะ-ขัน แยกคำเป็น เบญจ + ขันธ์

ทองย้อย แสงสินชัย เบญจขันธ์ หญ้าปากคอก อ่านว่า เบน-จะ-ขัน แยกคำเป็น เบญจ + ขันธ์ (๑) “เบญจ” บาลีเป็น “ปญฺจ” (ปัน-จะ) แปลว่า ห้า (จำนวน 5) ในภาษาไทยนิยมแปลงเป็น “เบญจ” (๒) “ขันธ์” บาลีเป็น “ขนฺธ” (ขัน-ทะ) รากศัพท์มาจาก - (1) ขํ (อวั ...
อภิวาทนสีลี “ผู้พนมมือให้แก่ชนทุกชั้น” อ่านว่า อะ-พิ-วา-ทะ-นะ-สี-ลี แยกคำเป็น อภิวาทน + สีลี

อภิวาทนสีลี “ผู้พนมมือให้แก่ชนทุกชั้น” อ่านว่า อะ-พิ-วา-ทะ-นะ-สี-ลี แยกคำเป็น อภิวาทน + สีลี

ทองย้อย แสงสินชัย #บาลีวันละคำ (1,882) อภิวาทนสีลี “ผู้พนมมือให้แก่ชนทุกชั้น” อ่านว่า อะ-พิ-วา-ทะ-นะ-สี-ลี แยกคำเป็น อภิวาทน + สีลี (๑) “อภิวาทน” อ่านว่า อะ-พิ-วา-ทะ-นะ รากศัพท์มาจาก อภิ (คำอุปสรรค = ยิ่ง, เหนือ) + วนฺทฺ (ธาตุ = ไห ...
ผู้ดีแปดสาแหรก นับอย่างไร

ผู้ดีแปดสาแหรก นับอย่างไร

ทองย้อย แสงสินชัย  ผู้ดีแปดสาแหรก นับอย่างไร พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - (1) ผู้ดี : (คำนาม) คนที่เกิดในตระกูลดี, คนที่มีมารยาทดีงาม. (2) แปดสาแหรก : (คำนาม) คำเรียกต้นวงศ์สกุล คือ บิดามารดาของปู่และย่า ๔ ของตาและยาย ๔ รวม ...

HOME

Powered By : VeeZa