Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

มอง ฤๅ หรือ เหรอ หรอ หรา เห็นอนาคตพระศาสนาในเมืองไทย

มอง ฤๅ หรือ เหรอ หรอ หรา เห็นอนาคตพระศาสนาในเมืองไทย

ทองย้อย แสงสินชัย มอง ฤๅ หรือ เหรอ หรอ หรา เห็นอนาคตพระศาสนาในเมืองไทย ............ เปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ดูคำว่า “ฤๅ” ที่ต้องการ พจนานุกรมฯ บอกไว้ว่า - “ฤๅ: หรือ, อะไร, ไม่ใช่; โดยมากใช้ในบทร้อยกรอง เช่น กวีฤๅแล้งแหล่งสยา ...
สุราสิวดี ไม่ใช่ “สุราสิวะดี” อ่านว่า สุ-รา-สิ-วะ-ดี

สุราสิวดี ไม่ใช่ “สุราสิวะดี” อ่านว่า สุ-รา-สิ-วะ-ดี

ทองย้อย แสงสินชัย สุราสิวดี ไม่ใช่ “สุราสิวะดี” อ่านว่า สุ-รา-สิ-วะ-ดี คำว่า “สุราสิวดี” เป็นคำในนามปากกาของครูอบ ไชยวสุ นักเขียนชื่อดังในอดีตคนหนึ่งของเมืองไทย สมัยหนึ่งสตรีไทยเกิดอาการ “วดี-fever” คือนิยมตั้งชื่อให้มีคำลงท้ายว่า “วดี” เช่น ป ...
อย่าเอาแต่รอให้คนอื่นทำ

อย่าเอาแต่รอให้คนอื่นทำ

ทองย้อย แสงสินชัย อย่าเอาแต่รอให้คนอื่นทำ --------------------------- มีญาติมิตรท่านหนึ่งเขียนถามไปทางกล่องข้อความ ผมเพิ่งอ่านและตอบไปเมื่อสักพักใหญ่มานี้ ตอบไปแล้วก็เห็นว่าคำถามและคำตอบนั้นน่าจะเป็นประโยชน์แก่ญาติมิตรอื่นๆ ด้วย ก็เลยขออนุญาตเ ...
วดี ในคำไทย มาจากคำอะไรในบาลี

วดี ในคำไทย มาจากคำอะไรในบาลี

ทองย้อย แสงสินชัย วดี ในคำไทย มาจากคำอะไรในบาลี พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - (1) วดี ๑ : (คำนาม) รั้ว, กําแพง. (ป. วติ; ส. วฺฤติ). (2) วดี ๒ : (คำนาม) คําเติมท้ายคําอื่นที่เป็นนาม หมายความว่า มี เป็นเพศหญิงตามหลักไวยากรณ์ ...
อุปสงค์ – อุปทาน บัญญัติไว้อย่างหนึ่ง เอาไปใช้อีกอย่างหนึ่ง อ่านว่า อุ-ปะ-สง อุ-ปะ-ทาน

อุปสงค์ – อุปทาน บัญญัติไว้อย่างหนึ่ง เอาไปใช้อีกอย่างหนึ่ง อ่านว่า อุ-ปะ-สง อุ-ปะ-ทาน

ทองย้อย แสงสินชัย อุปสงค์ - อุปทาน บัญญัติไว้อย่างหนึ่ง เอาไปใช้อีกอย่างหนึ่ง อ่านว่า อุ-ปะ-สง อุ-ปะ-ทาน (๑) “อุปสงค์” อ่านว่า อุ-ปะ-สง บาลีเป็น “อุปสงฺค” อ่านว่า อุ-ปะ-สัง-คะ รากศัพท์มาจาก อุป (คำอุปสรรค =เข้าไป, ใกล้, มั่น) + สนฺชฺ (ธา ...
สังฆมณฑล ระวังอย่าเข้าร้านผิด อ่านว่า สัง-คะ-มน-ทน ประกอบด้วย สังฆ + มณฑล

สังฆมณฑล ระวังอย่าเข้าร้านผิด อ่านว่า สัง-คะ-มน-ทน ประกอบด้วย สังฆ + มณฑล

ทองย้อย แสงสินชัย สังฆมณฑล ระวังอย่าเข้าร้านผิด อ่านว่า สัง-คะ-มน-ทน ประกอบด้วย สังฆ + มณฑล (๑) “สังฆ” บาลีเป็น “สงฺฆ” (สัง-คะ) รากศัพท์มาจาก สํ (พร้อมกัน, ร่วมกัน) + หนฺ (ธาตุ = ไป, เป็นไป) + อ ปัจจัย, แปลงนิคหิตที่ สํ เป็น ง, แปลง หนฺ ...
โยคี ทำไม่ดีก็ไปนรกได้ไว อ่านตรงตัวว่า โย-คี “โยคี” ประกอบด้วย โยค + ณี ปัจจัย

โยคี ทำไม่ดีก็ไปนรกได้ไว อ่านตรงตัวว่า โย-คี “โยคี” ประกอบด้วย โยค + ณี ปัจจัย

ทองย้อย แสงสินชัย โยคี ทำไม่ดีก็ไปนรกได้ไว อ่านตรงตัวว่า โย-คี “โยคี” ประกอบด้วย โยค + ณี ปัจจัย (๑) “โยค” อ่านว่า โย-คะ รากศัพท์มาจาก ยุชฺ (ธาตุ = ประกอบ) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, แผลง อุ ที่ ยุ-(ชฺ) เป็น โอ (ยุชฺ > โยช), แปลง ช เป็น ค : ...
แนวคิดของคนย่อมมีอิทธิพลต่อสิ่งที่เขาทำ

แนวคิดของคนย่อมมีอิทธิพลต่อสิ่งที่เขาทำ

ทองย้อย แสงสินชัย แนวคิดของคนย่อมมีอิทธิพลต่อสิ่งที่เขาทำ ------------------------------------------ มีท่านผู้หนึ่งพูดว่า “ธรรมกายจะถูกจะผิดอย่างไรก็ตาม เราจะต้องช่วยกันรักษาไว้” ............... ถามว่า ถ้าผู้บริหารบ้านเมืองและบริหารกิจการพ ...
ศีรษะ ไม่ใช่ ศรีษะ ของสูงที่ไม่ควรผิดซ้ำซาก “ศีรษะ” อ่านว่า สี-สะ

ศีรษะ ไม่ใช่ ศรีษะ ของสูงที่ไม่ควรผิดซ้ำซาก “ศีรษะ” อ่านว่า สี-สะ

ทองย้อย แสงสินชัย ศีรษะ ไม่ใช่ ศรีษะ ของสูงที่ไม่ควรผิดซ้ำซาก “ศีรษะ” อ่านว่า สี-สะ “ศีรษะ” เป็นคำที่เขียนอิงสันสกฤต บาลีเป็น “สีส” อ่านว่า สี-สะ รากศัพท์มาจาก - (1) สี (ธาตุ = อยู่, นอน) + ส ปัจจัย : สี + ส = สีส แปลตามศัพท์ว่า “อวัยวะเป ...
อุบาสิกา จะมีใครพัฒนาให้เป็นสตรีสากล อ่านตามตรงตัวว่า อุ-บา-สิ-กา

อุบาสิกา จะมีใครพัฒนาให้เป็นสตรีสากล อ่านตามตรงตัวว่า อุ-บา-สิ-กา

ทองย้อย แสงสินชัย อุบาสิกา จะมีใครพัฒนาให้เป็นสตรีสากล อ่านตามตรงตัวว่า อุ-บา-สิ-กา “อุบาสิกา” บาลีเป็น “อุปาสิกา” (อุ-ปา-สิ-กา) ประกอบขึ้นจาก อุปาสก + อิ อาคม + อา ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์ 1) “อุปาสก” (อุ-ปา-สะ-กะ) รากศัพท์มาจาก อุป (คำอ ...
พันธมิตร เป็นง่าย แต่หาที่ดีได้ยาก แยกศัพท์เป็น พันธ + มิตร

พันธมิตร เป็นง่าย แต่หาที่ดีได้ยาก แยกศัพท์เป็น พันธ + มิตร

ทองย้อย แสงสินชัย พันธมิตร เป็นง่าย แต่หาที่ดีได้ยาก แยกศัพท์เป็น พันธ + มิตร (๑) “พันธ” บาลีเป็น “พนฺธ” (พัน-ทะ) รากศัพท์มาจาก พนฺธฺ (ธาตุ = ผูก, มัด, พัน) + อ ปัจจัย : พนฺธฺ + อ = พนฺธ แปลตามศัพท์ว่า “ผูก” “พนฺธ” (คุณศัพท์) ในบาลีใช้ ...
จักรพรรดินี ดูให้ดี-ไม่ใช่ wife ของจักรพรรดิ อ่านว่า จัก-กะ-พัด-ดิ-นี บาลีเป็น “จกฺกวตฺตินี” (จัก-กะ-วัด-ติ-นี)

จักรพรรดินี ดูให้ดี-ไม่ใช่ wife ของจักรพรรดิ อ่านว่า จัก-กะ-พัด-ดิ-นี บาลีเป็น “จกฺกวตฺตินี” (จัก-กะ-วัด-ติ-นี)

ทองย้อย แสงสินชัย จักรพรรดินี ดูให้ดี-ไม่ใช่ wife ของจักรพรรดิ อ่านว่า จัก-กะ-พัด-ดิ-นี บาลีเป็น “จกฺกวตฺตินี” (จัก-กะ-วัด-ติ-นี) แยกศัพท์เป็น จกฺกวตฺติ + อินี ปัจจัย (๑) “จกฺกวตฺติ” แยกศัพท์เป็น จกฺก + วตฺติ ก) “จกฺก” (จัก-กะ) รากศัพ ...