SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ทักษิณาวรรต – อุตราวรรต เวียนขวา – เวียนซ้าย อ่านว่า ทัก-สิ-นา-วัด / อุด-ตะ-รา-วัด

ทักษิณาวรรต – อุตราวรรต เวียนขวา – เวียนซ้าย อ่านว่า ทัก-สิ-นา-วัด / อุด-ตะ-รา-วัด

ทองย้อย แสงสินชัย ทักษิณาวรรต - อุตราวรรต เวียนขวา - เวียนซ้าย อ่านว่า ทัก-สิ-นา-วัด / อุด-ตะ-รา-วัด “ทักษิณาวรรต” บาลีเป็น “ทกฺขิณาวฏฺฏ” (ทัก-ขิ-นา-วัด-ตะ) แยกศัพท์เป็น ทกฺขิณ + อาวฏฺฏ “อุตราวรรต” บาลีเป็น “อุตฺตราวฏฺฏ” (อุด-ตะ-รา-วัด-ตะ) แยก ...
บรรจถรณ์ ใครจะนอนแบบไหน อ่านว่า บัน-จะ-ถอน

บรรจถรณ์ ใครจะนอนแบบไหน อ่านว่า บัน-จะ-ถอน

ทองย้อย แสงสินชัย  บรรจถรณ์ ใครจะนอนแบบไหน อ่านว่า บัน-จะ-ถอน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “บรรจถรณ์ : (คำแบบ) (คำนาม) เครื่องลาด, เครื่องปู, ที่นอน. (ป. ปจฺจตฺถรณ).” พจนานุกรมฯ บอกว่า “บรรจถรณ์” บาลีเป็น “ปจฺจตฺถรณ” ...
ปรโลกวัชชะ ไม่ใช่ “โลกวัชชะ” อ่านว่า ปะ-ระ-โล-กะ-วัด-ชะ แยกศัพท์เป็น ปรโลก + วัชชะ

ปรโลกวัชชะ ไม่ใช่ “โลกวัชชะ” อ่านว่า ปะ-ระ-โล-กะ-วัด-ชะ แยกศัพท์เป็น ปรโลก + วัชชะ

ทองย้อย แสงสินชัย ปรโลกวัชชะ ไม่ใช่ “โลกวัชชะ” อ่านว่า ปะ-ระ-โล-กะ-วัด-ชะ แยกศัพท์เป็น ปรโลก + วัชชะ (๑) “ปรโลก” บาลีอ่านว่า ปะ-ระ-โล-กะ แยกศัพท์เป็น ปร + โลก (ก) “ปร” บาลีอ่านว่า ปะ-ระ รากศัพท์มาจาก ป (แทนศัพท์ หึสา = เบียดเบียน) + รมฺ ...
พุทธนิติ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ อย่างเดียวท่าจะไม่พอ อ่านตามประสงค์ว่า พุด-ทะ-นิ-ติ ประกอบด้วยคำว่า พุทธ + นิติ

พุทธนิติ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ อย่างเดียวท่าจะไม่พอ อ่านตามประสงค์ว่า พุด-ทะ-นิ-ติ ประกอบด้วยคำว่า พุทธ + นิติ

ทองย้อย แสงสินชัย  พุทธนิติ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ อย่างเดียวท่าจะไม่พอ อ่านตามประสงค์ว่า พุด-ทะ-นิ-ติ ประกอบด้วยคำว่า พุทธ + นิติ (๑) “พุทธ” บาลีเขียน “พุทฺธ” (มีจุดใต้ ทฺ) อ่านว่า พุด-ทะ รากศัพท์มาจาก พุธฺ (ธาตุ = รู้) + ต ปัจจัย, แปลง ธฺ ที ...
กัลปพฤกษ์ ต้นไม้สารพัดนึก อ่านว่า กัน-ละ-ปะ-พฺรึก แยกศัพท์เป็น กัลป + พฤกษ์

กัลปพฤกษ์ ต้นไม้สารพัดนึก อ่านว่า กัน-ละ-ปะ-พฺรึก แยกศัพท์เป็น กัลป + พฤกษ์

0
99
ทองย้อย แสงสินชัย  กัลปพฤกษ์ ต้นไม้สารพัดนึก อ่านว่า กัน-ละ-ปะ-พฺรึก แยกศัพท์เป็น กัลป + พฤกษ์ (๑) “กัลป” เป็นรูปคำสันสกฤต บาลีเป็น “กปฺปฺ” (กับ-ปะ) รากศัพท์มาจาก กปฺปฺ (ธาตุ = กำหนด) + อ ปัจจัย : กปฺปฺ + อ = กปฺป (ปุงลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า “ ...
สัททสัญญาสาธุการ ประชาธิปไตยในพิธีทอดกฐิน อ่านว่า สัด-ทะ-สัน-ยา-สา-ทุ-กาน แยกศัพท์เป็น สัทท + สัญญา + สาธุการ

สัททสัญญาสาธุการ ประชาธิปไตยในพิธีทอดกฐิน อ่านว่า สัด-ทะ-สัน-ยา-สา-ทุ-กาน แยกศัพท์เป็น สัทท + สัญญา + สาธุการ

ทองย้อย แสงสินชัย สัททสัญญาสาธุการ ประชาธิปไตยในพิธีทอดกฐิน อ่านว่า สัด-ทะ-สัน-ยา-สา-ทุ-กาน แยกศัพท์เป็น สัทท + สัญญา + สาธุการ (๑) “สัทท” บาลีเขียน “สทฺท” (สัด-ทะ) รากศัพท์มาจาก - (1) สปฺปฺ (ธาตุ = สวด, พูด; รู้) + อ ปัจจัย, แปลง ปฺป เป ...
ภัตตราหาร บกพร่องโดยสุจริต คำที่ถูกต้องคือ “ภัตตาหาร” แยกศัพท์เป็น ภัตต + อาหาร

ภัตตราหาร บกพร่องโดยสุจริต คำที่ถูกต้องคือ “ภัตตาหาร” แยกศัพท์เป็น ภัตต + อาหาร

ทองย้อย แสงสินชัย  ภัตตราหาร บกพร่องโดยสุจริต คำที่ถูกต้องคือ “ภัตตาหาร” แยกศัพท์เป็น ภัตต + อาหาร (๑) “ภตฺต” (พัด-ตะ) รากศัพท์มาจาก - (1) ภชฺ (ธาตุ = เสพ, คบหา) + ต ปัจจัย, แปลง ชฺ เป็น ตฺ : ภชฺ + ต = ภชต > ภตฺต แปลตามศัพท์ว่า “ข ...
ศรีธนญชัย เจ้าตำรับเล่ห์ลิ้น อ่านว่า สี-ทะ-นน-ไช แยกศัพท์เป็น ศรี + ธน + ชัย

ศรีธนญชัย เจ้าตำรับเล่ห์ลิ้น อ่านว่า สี-ทะ-นน-ไช แยกศัพท์เป็น ศรี + ธน + ชัย

ทองย้อย แสงสินชัย  ศรีธนญชัย เจ้าตำรับเล่ห์ลิ้น อ่านว่า สี-ทะ-นน-ไช แยกศัพท์เป็น ศรี + ธน + ชัย (๑) “ศรี” บาลีเป็น “สิริ” อ่านว่า สิ-ริ (บาลีมี “สิรี” อีกรูปหนึ่ง) รากศัพท์มากจาก สิ (ธาตุ = เสพ, คบหา, อาศัย) + ร ปัจจัย + อิ (หรือ อี) ปัจจัย ...
ปริสังกา พูดได้ แต่อาจไม่รู้จัก อ่านว่า ปะ-ริ-สัง-กา “ปริสังกา” แยกคำเป็น ปริ + สังกา

ปริสังกา พูดได้ แต่อาจไม่รู้จัก อ่านว่า ปะ-ริ-สัง-กา “ปริสังกา” แยกคำเป็น ปริ + สังกา

ทองย้อย แสงสินชัย ปริสังกา พูดได้ แต่อาจไม่รู้จัก อ่านว่า ปะ-ริ-สัง-กา “ปริสังกา” แยกคำเป็น ปริ + สังกา (๑) “ปริ” (ปะ-ริ) เป็นคำอุปสรรค (คำสำหรับใช้เติมข้างหน้าคำนามหรือคำกริยาที่เป็นรูปคำบาลีหรือสันสกฤตให้มีความหมายแผกเพี้ยนไปจากเดิม หรือม ...
อรุโณทัย – อโณทัย มีขึ้น ก็มีลง อ่านว่า อะ-รุ-โน-ไท / อะ-โน-ไท แยกศัพท์เป็น อรุณ + อุทัย

อรุโณทัย – อโณทัย มีขึ้น ก็มีลง อ่านว่า อะ-รุ-โน-ไท / อะ-โน-ไท แยกศัพท์เป็น อรุณ + อุทัย

ทองย้อย แสงสินชัย อรุโณทัย - อโณทัย มีขึ้น ก็มีลง อ่านว่า อะ-รุ-โน-ไท / อะ-โน-ไท แยกศัพท์เป็น อรุณ + อุทัย (๑) “อรุณ” บาลีอ่านว่า อะ-รุ-นะ รากศัพท์มาจาก อรฺ (ธาตุ = ไป, เป็นไป) + อุณ ปัจจัย : อรฺ + อุณ = อรุณ (ปุงลิงค์) แปลตามศัพท์ว่ ...
ลายกนก – ลายกระหนก สะกดอย่างไร อ่านว่า ลาย-กะ-หฺนก หรือ ลาย-กฺระ-หฺนก

ลายกนก – ลายกระหนก สะกดอย่างไร อ่านว่า ลาย-กะ-หฺนก หรือ ลาย-กฺระ-หฺนก

ทองย้อย แสงสินชัย  ลายกนก - ลายกระหนก สะกดอย่างไร อ่านว่า ลาย-กะ-หฺนก / ลาย-กฺระ-หฺนก คำบาลีที่มีในคำนี้คือ “กนก” “กนก” บาลีอ่านว่า กะ-นะ-กะ รากศัพท์มาจาก กนฺ (ธาตุ = รุ่งเรือง) + ณฺวุ ปัจจัย, แปลง ณฺวุ เป็น อก (อะ-กะ) : กนฺ + ณฺวุ > ...
อุปัฏฐาก คนวัดอีกคนหนึ่ง อ่านว่า อุ-ปัด-ถาก ก็ได้ อุบ-ปัด-ถาก ก็ได้ 

อุปัฏฐาก คนวัดอีกคนหนึ่ง อ่านว่า อุ-ปัด-ถาก ก็ได้ อุบ-ปัด-ถาก ก็ได้ 

ทองย้อย แสงสินชัย อุปัฏฐาก คนวัดอีกคนหนึ่ง อ่านว่า อุ-ปัด-ถาก ก็ได้ อุบ-ปัด-ถาก ก็ได้  (ตามพจนานุกรมฯ) “อุปัฏฐาก” บาลีเขียน “อุปฏฺฐาก” อ่านว่า อุ-ปัด-ถา-กะ รากศัพท์มาจาก อุป (คำอุปสรรค = เข้าไป, ใกล้, มั่น) + ฐา (ธาตุ = ยืน, ตั้งอยู่) + ณฺวุ ...

HOME

Powered By : VeeZa