เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

จักรพรรดินี  ดูให้ดี-ไม่ใช่ wife ของจักรพรรดิ  อ่านว่า จัก-กะ-พัด-ดิ-นี  บาลีเป็น “จกฺกวตฺตินี” (จัก-กะ-วัด-ติ-นี)
วิมุตติสุข  อุปมาเหมือนช่วงเวลาแห่งการฉลองความสำเร็จ  อ่านว่า วิ-มุด-ติ-สุก  แยกศัพท์เป็น วิมุตติ + สุข
คิหิปฏิบัติ  ยาสามัญประจำวัด : ใช้เองก็ได้ บอกให้เขาใช้ก็ดี  อ่านว่า คิ-หิ-ปะ-ติ-บัด  แยกศัพท์เป็น คิหิ + ปฏิบัติ