Category: บทความ

รวมบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา

“ข้อคิดจากถังน้ำสองใบ..

“ข้อคิดจากถังน้ำสองใบ..

บทความ
0
45
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย   “ข้อคิดจากถังน้ำสองใบ.. {^_^}... ชายจีนคนหนึ่งแบกถังน้ำสองใบไว้บนบ่าเพื่อไปตักน้ำที่ริมลำธาร ถังน้ำใบหนึ่งมีรอยแตก ในขณะที่อีกใบหนึ่งไร้รอยตำหนิ และสามารถบรรจุน้ำกลับมาได้เต็มถัง...แต่ด้วยระยะทางอันยาวไกล จากลำธารกลับสู่บ้าน....จึงทำให้น้ำที่อยู่ใ ...
กัปปิยการกต่างจากโยมอุปัฏฐากและไวยาวัจกร

กัปปิยการกต่างจากโยมอุปัฏฐากและไวยาวัจกร

บทความ
0
60
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย กัปปิยการกต่างจากโยมอุปัฏฐากและไวยาวัจกร โยมอุปฐากทำหน้าที่อุปฐากพระเป็นการทั่วไป เช่น บริจาคปัจจัยให้พระเป็นการทั่วไปอุปัฏฐาก มาจาก อุปัฏ แปลว่า เข้าไปใกล้ + ฐาก แปลว่า ยืน, อยู่ รวมแปลว่า เข้าไปยืนอยู่ใกล้ ไวยาวัจกรทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของวัดไม่ใ ...
อะไรคือมูลเหตุแห่งการเสื่อมสูญของพุทธศาสนาในอินเดีย

อะไรคือมูลเหตุแห่งการเสื่อมสูญของพุทธศาสนาในอินเดีย

บทความ
0
48
นานาสาระเกี่ยวกับพุทธศาสนา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมหายาน อะไรคือมูลเหตุแห่งการเสื่อมสูญของพุทธศาสนาในอินเดีย มูลเหตุของการเสื่อมสูญของพระพุทธศาสนาในอินเดียมีหลายทัศนะจากท่านผู้รู้ทั้งหลาย เมื่อพิจารณาทัศนะเหล่านั้นแล้วก็ล้วนมีความเป็นไปได้ทั้งสิ้น เหตุปัจจัยที่ทำให้พุทธศาสนาเสื่ ...
เจ้าคุณระแบบ ฐิตญาโณ ที่ข้าพเจ้ารู้จัก

เจ้าคุณระแบบ ฐิตญาโณ ที่ข้าพเจ้ารู้จัก

บทความ
0
75
ประมาณปี พุทธศักราช ๒๕๒๘ ผู้เขียนบวชเป็นพระภิกษุได้พรรษา ๒ มาปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรม ที่สำนักพุทธศาสนสถาน ร.๒๓ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ. นครราชสีมา ได้พบกับพระอาจารย์ท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นนักศึกษาและปฏิบัติธรรม (ค่อนข้างเคร่งครัด ไม่จับเงินทอง ฉันมังสะวิรัติ) ท่านสะสมเทปธรรมะ ไว้มากมาย เช่น ...
ถ้าพระทะเลาะกัน อาเพศทางธรรมชาติจะตามมา ?

ถ้าพระทะเลาะกัน อาเพศทางธรรมชาติจะตามมา ?

บทความ
0
45
คนโบราณมักสังเกตสิ่งบอกเหตุจากสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติที่เราเป็นส่วน หนึ่งอยู่ในนั้น หรือจากพฤติกรรมของสัตว์ในธรรมชาติ เช่น มดดำขนไข่ย้ายรัง  กับกรณีของศูนย์รวมจริยธรรมสังคมคือความเชื่อทางศาสนาที่ผ่านการกรองมาเป็น อย่างดีแล้ว สถาปนาตั้งมั่นมาเป็นเวลานาน ค่อย ๆ ถูกฝ่าฝืน ถูกตีความอย่างเลี่ยง ...
ค่านิยม ๑๒ ประการของ คสช. หรือจะสู้ วีรธรรม ๑๔ ข้อ ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

ค่านิยม ๑๒ ประการของ คสช. หรือจะสู้ วีรธรรม ๑๔ ข้อ ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

การเมือง, บทความ
0
67
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ค่านิยม ๑๒ ประการของ คสช. หรือจะสู้ วีรธรรม ๑๔ ข้อ ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีอะไรบ้างมาดูกัน ๑. ไทยรักชาติยิ่งกว่าชีวิต ๒. ไทยเป็นนักรบชั้นเยี่ยม ๓. ไทยเป็นชาติขยันในการกสิกรรม ๔. ไทยเป็นชาติชอบอยู่ดีกินดี ๕. ไทยเป็นชาติชอบแต่งตัวดี ๖ ...
มาตรฐานจริยธรรมของผู้นำ

มาตรฐานจริยธรรมของผู้นำ

บทความ
0
30
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ผู้นำการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้อาสามาปฏิบัติหน้าที่ สาธารณะ ย่อมต้องเป็นพลเมืองที่ดี มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ ต่อประเทศชาติและประชาชน ดำรงตนเป็นแบบอย่างอันดีงามของสังคม ยึดมั่นในจริยธร ...
การพระราชทานสมณศักดิ์ให้กับพระภิกษุ

การพระราชทานสมณศักดิ์ให้กับพระภิกษุ

บทความ
0
34
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ แต่เดิมการที่กษัตริย์พระราชทานสมณศักดิ์ให้กับพระ เป็นแค่เรื่องการประกาศเกียรติคุณของพระที่มีต่อพระศาสนาและชาติบ้านเมือง เท่านั้น ซึ่งพระแต่ละรูปก็มีความดีงามแตกต่างกันไป บางรูปชำนาญปริยัติ สามารถรจนาหรือประพันธ์คัมภีร์ได้ บางรูปชำนาญปฏิบัติ ส ...
ที่มาของพระนามพระสังฆราชไทย

ที่มาของพระนามพระสังฆราชไทย

บทความ
0
29
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ที่มาของพระนามพระสังฆราชไทย คำว่า "สมเด็จพระอริยวงศญาณ" นั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณปีพุทธศักราช ๒๓๐๒ พระเจ้าสุริยมินทรจะทรงตั้งพระอริยมุนี คณะสงฆ์ชุดเดียวกับพระอุบาลีที่มรณภาพในศรีลังกา ท่านมีความดีความชอบที่ได้อุตสาหะไปประดิษฐานพร ...
ตำแหน่งสังฆนายก (สังฆราช) ของประเทศศรีลังกา

ตำแหน่งสังฆนายก (สังฆราช) ของประเทศศรีลังกา

บทความ
0
68
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ตำแหน่งสังฆนายก (สังฆราช) ของประเทศศรีลังกา พระสังฆราชในประวัติศาสตร์ศรีลังการูปสุดท้ายคือ พระแวลิวิฏะ สรณังกร ได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้ากีรติศรีราชสิงหะ กษัตริย์แห่งอาณาจักรแคนดีตอนปลาย หลังการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ไม่มีการแต่งตั้งรูปใดอีกเลย ...
ทำไมพระเถรวาทไทยจึงมีการรับเงิน

ทำไมพระเถรวาทไทยจึงมีการรับเงิน

บทความ
0
39
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ทำไมพระเถรวาทไทยจึงมีการรับเงิน ถ้าเรามองตามหลักฐานซึ่งเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ เราจะเห็นว่า พุทธศาสนาที่เรานับถือและยอมรับกันอยู่ในปัจจบุันนี้ สืบสายมาแต่ลังกาวงศ์ ไม่ใช่สืบสายมาแต่ศาสนทูต คือพระโสณะและพระอุตตระที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งมาจากอินเ ...
พระวินัยไม่ใช่อกาลิโก

พระวินัยไม่ใช่อกาลิโก

บทความ
0
29
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ พระวินัยไม่ใช่อกาลิโก มีประเด็นที่อยากพูดถึงเรื่องของพระวินัยสักหน่อย ในเชิงของการวิพากษ์และตั้งคำถาม ตามประสาของคนชั่งสงสัยและประติดประต่อเรื่องราวอะไรไปเรื่อย ภาษาพระ ท่านอาจเรียกคนประเภทเช่นอาตมานี้ว่า เป็นพวกวิตกจริต ก็ได้ ที่สนใจเกี่ยวกั ...

HOME

Powered By : VeeZa