เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: บทความ

รวมบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา

มีผู้ถามมาหลังไมค์ พระไหว้คฤหัสถ์ หรือฆราวาส ได้หรือไม่????

มีผู้ถามมาหลังไมค์ พระไหว้คฤหัสถ์ หรือฆราวาส ได้หรือไม่????

VeeZa, บทความ, ปกิณกะ
0
191
มีผู้ถามมาหลังไมค์ พระไหว้คฤหัสถ์ หรือฆราวาส ได้หรือไม่???? ในทางวินัย (ฝ่ายเถรวาท, พระไทย,พม่า...ส่วนใหญ่) ภิกษุจะไม่ไหว้ฆราวาส หรืออนุปสัมบัน (ผู้ที่ไม่ได้อุปสมบท รวมไปถึง สามเณร, สามเณรี,สิกขมานาด้วย) ภิกษุใดไหว้ปรับอาบัติทุกกฎ ส่วนในทางมหายาน ซึ่งมีหลายสาขา...ธิเบต,จีน,ญี่ปุ่น, ...
บทสวดนมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ  คำนมัสการบูชาพระอรหันต์แปดทิศ  เรียกอีกอย่างว่า พุทธมงคลคาถา

บทสวดนมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ  คำนมัสการบูชาพระอรหันต์แปดทิศ  เรียกอีกอย่างว่า พุทธมงคลคาถา

บทความ
0
53
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย  บทสวดนมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ  คำนมัสการบูชาพระอรหันต์แปดทิศ  เรียกอีกอย่างว่า พุทธมงคลคาถา การนมัสการบูชาพระอรหันต์แปดทิศ ซึ่งล้วนแต่เป็นพระมหาเถระที่ยิ่งใหญ่ทั้งสิ้น.... ทิศบูรพา พระ อรหันต ...
อรุณธรรมยามเช้า วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ วันขึ้น ๑๓ ค่ำเดือน ๓ ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ รายละเอียด นครสาวัตถี ตอน๒

อรุณธรรมยามเช้า วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ วันขึ้น ๑๓ ค่ำเดือน ๓ ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ รายละเอียด นครสาวัตถี ตอน๒

บทความ, ปกิณกะ
0
44
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย อรุณธรรมยามเช้า วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ วันขึ้น ๑๓ ค่ำเดือน ๓ ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ รายละเอียด นครสาวัตถี ตอน๒ ( เพิ่มเติมจาก เมื่อวานนี้ ) อันมีเนื้อความพอ สังเขป ดังนี้ สถานที่สำคัญ ...
อะไรคืออุตตริมนุสสธรรม ฆราวาสอวดอุตตริมนุสสธรรม ได้หรือไม่ ?

อะไรคืออุตตริมนุสสธรรม ฆราวาสอวดอุตตริมนุสสธรรม ได้หรือไม่ ?

VeeZa, บทความ
0
110
"อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม นามายํ"  "...ฌานํ วา วิโมกฺขํ วา สมาธึ วา สมาปตฺตึ วา มคฺคํ วา ผลํ วา..." ชื่อว่า อุตตริมนุสสธรรม ได้แก่ธรรมอะไร ? ได้แก่ ฌาน, สมาธิ, สมาบัติ, วิโมกข์, มรรค, ผล (อ้างบาลีในอนุศาสน์ ๘ ตอนว่าด้วยอกรณียกิจ ๔ ข้ออวดอุตตริมนุสสธรรม) ฌาน ได้แก่ รูปฌาน, อรูปฌาน หมายถึง ...
การแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้า ๔ แบบ โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

การแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้า ๔ แบบ โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

บทความ, สังคม
0
53
อาจารย์วศิน อินทสระ “ดีแล้วอาวุโส ท่านเข้าใจตอบปัญหาดีมาก ปัญหาบางอย่างด่วนตัดสินชี้ขาดไม่ได้ พระบรมศาสดาทรงแสดงวิธีแก้ปัญหาไว้ ๔ แบบ “แบบที่ ๑ เรียกว่า เอกังสพยากรณ์  หมายถึง การแก้ปัญหาแง่เดียว ในกรณีที่ปัญหานั้นเป็นเอกังสพยากรณียปัญหา ยกตัวอย่างเช ...
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ  บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร

VeeZa, บทความ
0
407
คำว่า "ทุกฺขมจฺเจติ" ทุก - ขะ - มัจ - เจ - ติ แยกศัพท์ออกเป็น ทุกฺขํ + อติ + เอติ ทำตัวศัพท์ แปลง นิคคหิตที่ ขํ เป็น ม = ทุกฺขมฺ แปลงสระ อิ ที่ อติ เป็น ยฺ = อตฺยฺ แล้วแปลง ตฺยฺ ให้เป็น จฺจ = อจฺจ อจฺจ + เอติ = อจฺเจติ แปลว่า ย่อมไปล่วง, ย่อมถึง, ย่อมบรรลุ หรือ ย่อมล่วง (อติ ...
ปุตตะกาโมละเภปุตตัง  พระคาถาชินบัญชรงอกได้

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง พระคาถาชินบัญชรงอกได้

บทความ
0
393
ทองย้อย แสงสินชัย  ปุตตะกาโมละเภปุตตัง พระคาถาชินบัญชรงอกได้ พระคาถาชินบัญชรหลายฉบับที่พิมพ์ในระยะหลังๆ ได้เพิ่มเติมถ้อยคำเข้าไว้ตอนต้นเป็นข้อความทำนองว่า - ............ เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้น ก่อนเจริญภาวนา ขอให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วระลึกถึ ...
หัวข้อธรรมน่าคิด จาก อาจารย์วศิน อินทสระ

หัวข้อธรรมน่าคิด จาก อาจารย์วศิน อินทสระ

บทความ, ปกิณกะ
0
49
อาจารย์วศิน อินทสระ ขอให้ท่านพิจารณาอย่างดีนะครับ  สิ่งที่เราเชื่ออาจจะตรงกับความจริงก็ได้  อาจจะไม่ตรงกับความจริงก็ได้  เพราะว่ามันเป็นเพียงขั้นความเชื่อ ยังไม่ถึงขั้นความรู้ ยังไม่ถึงขั้นญาณทัศนะ เพราะฉะนั้นคนใดหมู่ใดที่ขังตัวเอง อยู่กับความเชื่อของตน โด ...
บทนำ-๓ กุหลาบสีชมพูใกล้เวมานบรรพต โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

บทนำ-๓ กุหลาบสีชมพูใกล้เวมานบรรพต โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

บทความ, ปกิณกะ
0
26
อาจารย์วศิน อินทสระ   #บทนำ-๓ #กุหลาบสีชมพูใกล้เวมานบรรพต   “พระพุทธเจ้า-ศาสดาแห่งพวกเรา ได้ตรัสรู้ภายใต้ต้นไม้ต้นนี้” ชายผู้เป็นบิดาเอ่ยขึ้น “ชาวอินเดียเรียกต้นไม้อย่างนี้ว่า ‘โพธิ์’ เหมือนกันหรือครับคุณพ่อ ?” “เท่าที่พ่อทราบ ชาวอิ ...
บทที่ ๓ สิ่งที่ครอบงำจิต (จิตตปริยาท) โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

บทที่ ๓ สิ่งที่ครอบงำจิต (จิตตปริยาท) โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

บทความ, ปกิณกะ
0
35
อาจารย์วศิน อินทสระ บทที่ ๓ #สิ่งที่ครอบงำจิต  (จิตตปริยาท)   ๑. ไม่มีรูปใด เสียงใด กลิ่นใด รสใด โผฏฐัพพะใด ที่จะมีอำนาจครอบงำใจของบุรุษได้เท่ารูป เสียง กลิ่น รส และโผฐัพพะของสตรี ๒. ไม่มีรูปใด เสียงใด กลิ่นใด รสใด และโผฏฐัพพะใด ที่จะมีอำนาจครอบงำ ...
การเสพเมถุนกับอวดอุตตริมนุสสธรรม ไม่เป็นอนันตริยกรรม โดย วศิน อินทสระ

การเสพเมถุนกับอวดอุตตริมนุสสธรรม ไม่เป็นอนันตริยกรรม โดย วศิน อินทสระ

บทความ, ปกิณกะ
0
62
อาจารย์วศิน อินทสระ แต่การเสพเมถุนกับอวดอุตตริมนุสสธรรม ไม่เป็นอนันตริยกรรม   เพราะฉะนั้นจะว่าข้อไหนร้ายแรง มันอยู่ที่เงื่อนไขของการกระทำว่าทำอย่างไร ทำอะไร ถ้าผู้ที่เราไปฆ่าเป็นคนอื่นธรรมดา จะว่าไม่หนักเท่าอวดอุตตริฯ ก็ยังพูดอย่างนั้นไม ...
ทำอย่างไรจะบวชอยู่ได้นาน ๆ  โดย  วศิน อินทสระ

ทำอย่างไรจะบวชอยู่ได้นาน ๆ โดย วศิน อินทสระ

บทความ, ปกิณกะ
0
40
อาจารย์วศิน อินทสระ  #ทำอย่างไรจะบวชอยู่ได้นาน ๆ “ท่านผู้เจริญ ชีวิตพรหมจรรย์ของข้าพเจ้ายังไม่แน่นอน ข้าพเจ้าอาจจะต้องเสียสละโลกอันบริสุทธิ์ ลงไปสู่โลกอันไม่บริสุทธิ์อีกก็ได้ แต่บัดนี้มีปัญหาข้อหนึ่งซึ่งผุดขึ้นมาในจิตใจของข้าพเจ้า ขอท่านได้อาศัยความอนุเครา ...

HOME

Powered By : VeeZa