เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

ธรรมบาลกุมาร หนึ่งในตำนานสงกรานต์ อ่านว่า ทำ-มะ-บาน-กุ-มาน ประกอบด้วยคำว่า ธรรม + บาล + กุมาร

ธรรมบาลกุมาร หนึ่งในตำนานสงกรานต์ อ่านว่า ทำ-มะ-บาน-กุ-มาน ประกอบด้วยคำว่า ธรรม + บาล + กุมาร

ทองย้อย แสงสินชัย ธรรมบาลกุมาร หนึ่งในตำนานสงกรานต์ อ่านว่า ทำ-มะ-บาน-กุ-มาน ประกอบด้วยคำว่า ธรรม + บาล + กุมาร (๑) “ธรรม” บาลีเป็น “ธมฺม” (ทำ-มะ) รากศัพท์มาจาก ธรฺ (ธาตุ = ทรงไว้) + รมฺม (ปัจจัย) ลบ รฺ ที่สุดธาตุ (ธรฺ > ธ) และ ร ต้นปัจจ ...
กบิลพรหม อ่านว่า กะ-บิน-ละ-พรม ประกอบด้วยคำว่า กบิล + พรหม

กบิลพรหม อ่านว่า กะ-บิน-ละ-พรม ประกอบด้วยคำว่า กบิล + พรหม

ทองย้อย แสงสินชัย  กบิลพรหม อ่านว่า กะ-บิน-ละ-พรม ประกอบด้วยคำว่า กบิล + พรหม (๑) “กบิล” บาลีเป็น “กปิล” อ่านว่า กะ-ปิ-ละ รากศัพท์มาจาก กพฺ (ธาตุ = สี, ผิวพรรณ) + อิล ปัจจัย, แปลง พฺ ที่ (ก)-พฺ เป็น ป (กพฺ > กป) : กพฺ + อิล = กพิล > ก ...
วาทยกร ไม่ใช่ “วาทยากร” อ่านว่า วา-ทะ-ยะ-กอน ก็ได้ วาด-ทะ-ยะ-กอน ก็ได้

วาทยกร ไม่ใช่ “วาทยากร” อ่านว่า วา-ทะ-ยะ-กอน ก็ได้ วาด-ทะ-ยะ-กอน ก็ได้

ทองย้อย แสงสินชัย  วาทยกร ไม่ใช่ “วาทยากร” อ่านว่า วา-ทะ-ยะ-กอน ก็ได้ วาด-ทะ-ยะ-กอน ก็ได้ (ตามพจนานุกรมฯ) ประกอบด้วยคำว่า วาทย + กร (๑) “วาทย” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “วาทย-, วาทย์ : (คำนาม) เครื่องประโคม, เ ...
การถวายทานเจาะจงบุคคล ๑๔ ประการ

การถวายทานเจาะจงบุคคล ๑๔ ประการ

ปกิณกะ, พุทธธรรม
0
23
พระไตรปิฎกศึกษา   การถวายทานเจาะจงบุคคล ๑๔ ประการ อานนท์ ก็ทักษิณาเป็นปาฏิปุคคลิก (การถวายทานเจาะจงบุคคล)นี้มี ๑๔ ประการ ทักษิณาเป็นปาฏิปุคคลิก ๑๔ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑. บุคคลย่อมถวายทานในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประก ...
เกษียรสมุทร อ่านว่า กะ-เสียน-สะ-หฺมุด ประกอบด้วยคำว่า เกษียร + สมุทร

เกษียรสมุทร อ่านว่า กะ-เสียน-สะ-หฺมุด ประกอบด้วยคำว่า เกษียร + สมุทร

ทองย้อย แสงสินชัย  เกษียรสมุทร อ่านว่า กะ-เสียน-สะ-หฺมุด ประกอบด้วยคำว่า เกษียร + สมุทร (๑) “เกษียร” บาลีเป็น “ขีร” (ขี-ระ) รากศัพท์มาจาก ขี (ธาตุ = สิ้นไป) + อีร ปัจจัย : ขี + อีร = ขีร (นปุงสกลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า “น้ำที่สิ้นไปด้วยการรีด” ...
สกิเทว หลุมพรางของสนธิ อ่านว่า สะ-กิ-เท-วะ

สกิเทว หลุมพรางของสนธิ อ่านว่า สะ-กิ-เท-วะ

ทองย้อย แสงสินชัย  สกิเทว หลุมพรางของสนธิ อ่านว่า สะ-กิ-เท-วะ มีข้อความภาษาบาลีในพระไตรปิฎกที่เป็นประเด็นถกเถียง ขอยกมาแห่งหนึ่งดังนี้ - .................. ปุน จปรํ มหาลิ ภิกฺขุ ติณฺณํ สญฺโญชนานํ ปริกฺขยา ราคโทสโมหานํ ตนุตฺตา สกทาคามี โหติ ...
อมฤต อ่านว่า อะ-มะ-ริด ก็ได้ อะ-มะ-รึด ก็ได้  (ตามพจนานุกรมฯ)

อมฤต อ่านว่า อะ-มะ-ริด ก็ได้ อะ-มะ-รึด ก็ได้  (ตามพจนานุกรมฯ)

ทองย้อย แสงสินชัย  อมฤต อ่านว่า อะ-มะ-ริด ก็ได้ อะ-มะ-รึด ก็ได้  (ตามพจนานุกรมฯ) “อมฤต” บาลีเป็น “อมต” (อะ-มะ-ตะ) รากศัพท์มาจาก น + มต (๑) “น” (นะ) เป็นศัพท์จำพวกนิบาต แปลว่า ไม่, ไม่ใช่ (no, not) แปลง น เป็น อ ตามกฎการประสมของ น + กล่าวค ...
มรดก มาจากภาษาอะไร อ่านว่า มอ-ระ-ดก

มรดก มาจากภาษาอะไร อ่านว่า มอ-ระ-ดก

ทองย้อย แสงสินชัย มรดก มาจากภาษาอะไร อ่านว่า มอ-ระ-ดก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “มรดก : (คำนาม) สิ่งที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษหรือที่สืบทอดมาแต่บรรพกาล; (คำที่ใช้ในกฎหมาย) ทรัพย์สินทุกชนิดตลอดทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับ ...
พระคาถาสวมมงคล และถอดมงคล โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

พระคาถาสวมมงคล และถอดมงคล โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ทองย้อย แสงสินชัย  พระคาถาสวมมงคล --------------------- ครูครับ ผมจะแต่งลูกชายในปีนี้ ประมาณเดือนสิงหาคม จึงขอความเมตตาครู กรุณาบอกกล่าวคาถาสวมมงคลบ่าวสาวกับคำแปล ครับ ผมคิดว่าอาจจะมีประโยชน์กับผู้อื่นด้วย จึงเรียนถามโดยเปิดเผยครับ ...
อุณาโลม อ่านว่า อุ-นา-โลม ประกอบ อุณา + โลม

อุณาโลม อ่านว่า อุ-นา-โลม ประกอบ อุณา + โลม

ทองย้อย แสงสินชัย  อุณาโลม อ่านว่า อุ-นา-โลม ประกอบ อุณา + โลม (๑) “อุณา” บาลีเป็น “อุณฺณา” (อุน-นา) รากศัพท์มาจาก อุ (ตัดมาจาก “อุป” (อุ-ปะ) คำอุปสรรค = เข้าไป, ใกล้) + นมฺ (ธาตุ = นอบน้อม; นำไป) อ ปัจจัย, ลบ มฺ ที่สุดธาตุ (นมฺ > น), แ ...
โอษฐ์ ไม่ใช่ “ปาก” อ่านว่า โอด “โอษฐ์” บาลีเป็น “โอฏฺฐ” (โอด-ถะ)

โอษฐ์ ไม่ใช่ “ปาก” อ่านว่า โอด “โอษฐ์” บาลีเป็น “โอฏฺฐ” (โอด-ถะ)

ทองย้อย แสงสินชัย โอษฐ์ ไม่ใช่ “ปาก” อ่านว่า โอด “โอษฐ์” บาลีเป็น “โอฏฺฐ” (โอด-ถะ) รากศัพท์มาจาก (1) อุสฺ (ธาตุ = เผา, เร่าร้อน) + ต ปัจจัย, แผลง อุ ที่ อุ-(สฺ) เป็น โอ (อุสฺ > โอส), แปลง สฺต (คือ สฺ ที่ อุสฺ และ ต ปัจจัย) เป็น ฏฺฐ : ...
อาขยาน ยังจำได้ไหม อ่านว่า อา-ขะ-หฺยาน ก็ได้ อา-ขะ-ยาน ก็ได้ (ตามพจนานุกรมฯ)

อาขยาน ยังจำได้ไหม อ่านว่า อา-ขะ-หฺยาน ก็ได้ อา-ขะ-ยาน ก็ได้ (ตามพจนานุกรมฯ)

ทองย้อย แสงสินชัย อาขยาน ยังจำได้ไหม อ่านว่า อา-ขะ-หฺยาน ก็ได้ อา-ขะ-ยาน ก็ได้ (ตามพจนานุกรมฯ) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “อาขยาน : (คำนาม) บทท่องจํา; การเล่า, การบอก; การสวด; เรื่อง, นิทาน. (ส.; ป. อกฺขาน).” พจนานุกร ...

HOME

Powered By : VeeZa