Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

รมณียสถาน คือสถานที่เช่นไร อ่านว่า รม-มะ-นี-ยะ-สะ-ถาน แยกศัพท์เป็น รมณีย + สถาน

รมณียสถาน คือสถานที่เช่นไร อ่านว่า รม-มะ-นี-ยะ-สะ-ถาน แยกศัพท์เป็น รมณีย + สถาน

ทองย้อย แสงสินชัย รมณียสถาน คือสถานที่เช่นไร อ่านว่า รม-มะ-นี-ยะ-สะ-ถาน แยกศัพท์เป็น รมณีย + สถาน (๑) “รมณีย” บาลีอ่านว่า ระ-มะ-นี-ยะ รากศัพท์มาจาก รมฺ (ธาตุ = ยินดี, รื่นรมย์) + ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น อน (อะ-นะ) แล้วแปลง น เป็น ณ + อี ...
สมถะ ไม่ได้แปลว่ามักน้อย อ่านว่า สะ-มะ-ถะ

สมถะ ไม่ได้แปลว่ามักน้อย อ่านว่า สะ-มะ-ถะ

ทองย้อย แสงสินชัย สมถะ ไม่ได้แปลว่ามักน้อย อ่านว่า สะ-มะ-ถะ “สมถะ” บาลีเขียน “สมถ” (สะ-มะ-ถะ) รากศัพท์มาจาก สมฺ (ธาตุ = สงบ, ระงับ) + ถ ปัจจัย : สมฺ + ถ = สมถ (ปุงลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า “ธรรมที่ยังความพอใจในกามให้สงบ” “สมถ” ในบาลีใช้ในความหม ...
กายกรรม อ่านว่า กาย-ยะ-กำ แยกคำเป็น กาย + กรรม

กายกรรม อ่านว่า กาย-ยะ-กำ แยกคำเป็น กาย + กรรม

ทองย้อย แสงสินชัย กายกรรม อ่านว่า กาย-ยะ-กำ แยกคำเป็น กาย + กรรม (๑) “กาย” บาลีอ่านว่า กา-ยะ รากศัพท์มาจาก - (1) กุ (สิ่งที่น่ารังเกียจ, สิ่งที่น่าเกลียด) + อาย (ที่มา, ที่เกิดขึ้น), “ลบสระหน้า” คือ อุ ที่ กุ (กุ > ก) : กุ > ก + อา ...
พยศ มาจากไหน? อ่านว่า พะ-ยด

พยศ มาจากไหน? อ่านว่า พะ-ยด

ทองย้อย แสงสินชัย พยศ มาจากไหน? อ่านว่า พะ-ยด พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “พยศ : (คำกริยา) แสดงอาการดื้อหรือถือตัวไม่ยอมทําตาม.” พจนานุกรมฯ ไม่ได้บอกว่า “พยศ” มาจากภาษาอะไร ในบาลี มีคำที่รูปและเสียงใกล้กับ “พยศ” ...
ความเป็นมาของการสวดมนต์ โดย “คนข้างวัด”

ความเป็นมาของการสวดมนต์ โดย “คนข้างวัด”

บทความ, ปกิณกะ
0
29
ความเป็นมาของการสวดมนต์  การสวดมนต์เป็นบุญกิริยาที่ชาวพุทธทั่วไปนิยมทำกันเป็นกิจวัตรประจำวัน ยิ่งถ้าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันพระ หรือวันที่กำหนดนัดหมายมีการบำเพ็ญบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง การสวดมนต์ก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น ทั้งที่ฟังพระสงฆ์ท่านสวด ทั้งที่พุทธศาสนิกชนสวดกันเอง ...
ไปยาล อ่านว่า ไป-ยาน โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ไปยาล อ่านว่า ไป-ยาน โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ทองย้อย แสงสินชัย ไปยาล อ่านว่า ไป-ยาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า ไปยาล เป็นคำนาม - (1) เครื่องหมายละคํา รูปดังนี้ ‘ฯ’ เรียกว่า ไปยาลน้อย สําหรับละคําที่ประกอบคําหน้า เช่น กรุงเทพฯ โปรดเกล้าฯ (2) รูปดังนี้ ‘ฯลฯ’ หรือ ‘ฯเป ...
เมตไตรย อ่านว่า เมด-ไตฺร “เมตไตรย” บาลีเป็น “เมตฺเตยฺย” อ่านว่า เมด-เต็ย-ยะ

เมตไตรย อ่านว่า เมด-ไตฺร “เมตไตรย” บาลีเป็น “เมตฺเตยฺย” อ่านว่า เมด-เต็ย-ยะ

ทองย้อย แสงสินชัย เมตไตรย อ่านว่า เมด-ไตฺร “เมตไตรย” บาลีเป็น “เมตฺเตยฺย” อ่านว่า เมด-เต็ย-ยะ ผู้รู้บอกว่า รากศัพท์มาจาก “มิตฺต” = ผู้รักใคร่กัน, เพื่อน, มิตร หรือ “เมตฺตา” = ความรัก, ความเป็นเพื่อน, ความเห็นอกเห็นใจกัน, ความเป็นมิตร, การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้อื่น สรุปคว ...
ทิคัมพร ผู้นุ่งลมห่มฟ้า อ่านว่า ทิ-คำ-พอน ถ้าแยกศัพท์ตามที่ตาเห็น ก็จะเป็น ทิค + อัมพร

ทิคัมพร ผู้นุ่งลมห่มฟ้า อ่านว่า ทิ-คำ-พอน ถ้าแยกศัพท์ตามที่ตาเห็น ก็จะเป็น ทิค + อัมพร

ปกิณกะ
0
9
ทองย้อย แสงสินชัย ทิคัมพร ผู้นุ่งลมห่มฟ้า อ่านว่า ทิ-คำ-พอน ถ้าแยกศัพท์ตามที่ตาเห็น ก็จะเป็น ทิค + อัมพร (๑) “ทิค” อ่านตามรูปศัพท์ว่า ทิ-คะ ท่านว่าคำนี้แปลงมาจาก “ทิสา” (ทิ-สา) “ทิสา” รากศัพท์มาจาก ทิสฺ (ธาตุ = เห็น) + อ ปัจจัย + อา ปัจจ ...
สมาทิยามิ ไม่ใช่ สมาธิ-ยามิ อ่านว่า สะ-มา-ทิ-ยา-มิ

สมาทิยามิ ไม่ใช่ สมาธิ-ยามิ อ่านว่า สะ-มา-ทิ-ยา-มิ

ทองย้อย แสงสินชัย สมาทิยามิ ไม่ใช่ สมาธิ-ยามิ อ่านว่า สะ-มา-ทิ-ยา-มิ “สมาทิยามิ” รากศัพท์มาจาก สํ (คำอุปสรรค = พร้อมกัน, ร่วมกัน, อย่างดี ) + อา (คำอุปสรรค = ทั่ว, ยิ่ง, กลับความ) + ทา (ธาตุ = ให้) + ย ปัจจัย + มิ วิภัตติอาขยาต, แปลง อา ที่สุ ...
ธาตุขันธ์ ไม่รู้ว่าใครเป็นทาสใคร อ่านกันว่า ทาด-ขัน ประกอบด้วยคำว่า ธาตุ + ขันธ์

ธาตุขันธ์ ไม่รู้ว่าใครเป็นทาสใคร อ่านกันว่า ทาด-ขัน ประกอบด้วยคำว่า ธาตุ + ขันธ์

ทองย้อย แสงสินชัย ธาตุขันธ์ ไม่รู้ว่าใครเป็นทาสใคร อ่านกันว่า ทาด-ขัน ประกอบด้วยคำว่า ธาตุ + ขันธ์ (๑) “ธาตุ” บาลีอ่านว่า ทา-ตุ รากศัพท์มาจาก ธา (ธาตุ = ทรงไว้) + ตุ ปัจจัย อีกนัยหนึ่งว่ามาจาก ธรฺ (ธาตุ = ทรงไว้) + ตุ ปัจจัย, ลบ รฺ ที่สุดธา ...
ประลาต – ปลาสนาการ คำที่ยังไม่หนีไปไหน อ่านว่า ปฺระ-ลาด และ ปะ-ลาด-สะ-นา-กาน

ประลาต – ปลาสนาการ คำที่ยังไม่หนีไปไหน อ่านว่า ปฺระ-ลาด และ ปะ-ลาด-สะ-นา-กาน

ทองย้อย แสงสินชัย ประลาต - ปลาสนาการ คำที่ยังไม่หนีไปไหน อ่านว่า ปฺระ-ลาด และ ปะ-ลาด-สะ-นา-กาน (๑) “ประลาต” บาลีเป็น “ปลาต” อ่านว่า ปะ-ลา-ตะ รากศัพท์มาจาก ปลายฺ (ธาตุ = หนีไป) + ต ปัจจัย, ลบ ยฺ ที่สุดธาตุ : ปลายฺ + ต = ปลายต > ปลาต แปลตา ...
เนติบริกร รับบริการทุกรัฐบาล อ่านว่า เน-ติ-บอ-ริ-กอน ประกอบด้วยคำว่า เนติ + บริกร

เนติบริกร รับบริการทุกรัฐบาล อ่านว่า เน-ติ-บอ-ริ-กอน ประกอบด้วยคำว่า เนติ + บริกร

ทองย้อย แสงสินชัย เนติบริกร รับบริการทุกรัฐบาล อ่านว่า เน-ติ-บอ-ริ-กอน ประกอบด้วยคำว่า เนติ + บริกร (๑) “เนติ” บาลีเป็น “นีติ” (นี-ติ, โปรดสังเกตว่า บาลีเป็น นี- ไม่ใช่ นิ-) รากศัพท์มาจาก นี (ธาตุ = บรรลุ, ถึง) + ติ ปัจจัย : นี + ติ = นี ...

HOME

Powered By : VeeZa