เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

ขันตยาคโม  อ่านแบบไทยว่า ขัน-ตะ-ยา-คะ-โม  “ขันตยาคโม” บาลีเป็น “ขนฺตฺยาคโม” ประกอบด้วย ขนฺติ + อาคโม

ขันตยาคโม อ่านแบบไทยว่า ขัน-ตะ-ยา-คะ-โม “ขันตยาคโม” บาลีเป็น “ขนฺตฺยาคโม” ประกอบด้วย ขนฺติ + อาคโม

ทองย้อย แสงสินชัย ขันตยาคโม อ่านแบบไทยว่า ขัน-ตะ-ยา-คะ-โม “ขันตยาคโม” ...
ธรรมิการักขา  ทางรอดของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีใครพูดถึง  อ่านว่า ทำ-มิ-กา-รัก-ขา  แยกศัพท์เป็น ธรรมิก + อารักขา
สันติปาลาราม  วัดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเมืองไทย  อ่านว่า สัน-ติ-ปา-ลา-ราม  แยกศัพท์เป็น สันติ + ปาล + อาราม

HOME

Powered By : VeeZa