Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

ครุธรรม  อยากทำหรืออยากเป็น?  อ่านว่า คะ-รุ-ทำ ประกอบด้วย ครุ + ธรรม

ครุธรรม อยากทำหรืออยากเป็น? อ่านว่า คะ-รุ-ทำ ประกอบด้วย ครุ + ธรรม

ทองย้อย แสงสินชัย ครุธรรมอยากทำหรืออยากเป็น? อ่านว่า คะ-รุ-ทำ ประกอบด้วย ครุ + ธรรม (๑) “ครุ” (คะ-รุ) รากศัพท์มาจาก - ก) ครฺ (ธาตุ = ไหลไป; ลอยขึ้น) + อุ ปัจจัย : ครฺ + อุ = ครุ แปลตามศัพท์ว่า (1) “สิ่งที่เลื่อนไหลกว้างขวางไป” (2) “ผู้ลอยเด่น” ข) คิรฺ (ธาตุ = ...
วิปากสัทธา  เชื่อเถิดว่าเป็นผลที่ตนทำ  ประกอบด้วย วิปาก + สัทธา

วิปากสัทธา เชื่อเถิดว่าเป็นผลที่ตนทำ ประกอบด้วย วิปาก + สัทธา

ทองย้อย แสงสินชัย วิปากสัทธา เชื่อเถิดว่าเป็นผลที่ตนทำ ประกอบด้วย วิปาก + สัทธา (๑) “วิปาก” บาลีอ่านว่า วิ-ปา-กะ รากศัพท์มาจาก วิ (คำอุปสรรค = พิเศษ, แจ้ง, ต่าง) + ปจฺ (ธาตุ = ทำให้สิ้นสุด; หุง, ต้ม; สุก, ไหม้) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, ทีฆะ อะ ที่ ...
ผู้ควรแก่การฝากพระศาสนาไว้

ผู้ควรแก่การฝากพระศาสนาไว้

ทองย้อย แสงสินชัย ผู้ควรแก่การฝากพระศาสนาไว้ ------------------------------- เมื่อวานนี้ (๖ มกราคม ๒๕๖๐) พระคุณเจ้าคณะหนึ่งจากอยุธยาได้มีเมตตามาเยี่ยมเยียนผมถึงบ้าน บ้านผมนั้น พูดตามสำนวนบาลีก็ว่า-เปิดประตูต้อนรับสงฆ์อันมาแต่จตุรทิศ ไม่จำกัดวั ...
ฤๅจะหลงทางกันอยู่ตรงนี้ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ฤๅจะหลงทางกันอยู่ตรงนี้ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ทองย้อย แสงสินชัย ฤๅจะหลงทางกันอยู่ตรงนี้ --------------------------- ชาวบ้านต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า ทำไมเราจึงศรัทธาพระ เหตุผลที่ถูกต้องอยู่ตรงไหน พระเองก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้ด้วยเช่นกันว่า ทำไมเมื่อเป็นพระชาวบ้านจึงศรัทธา ................ ช ...
ตถาคตโพธิสัทธา อ่านว่า ตะ-ถา-คะ-ตะ-โพ-ทิ-สัด-ทา ประกอบด้วย ตถาคต + โพธิ + สัทธา

ตถาคตโพธิสัทธา อ่านว่า ตะ-ถา-คะ-ตะ-โพ-ทิ-สัด-ทา ประกอบด้วย ตถาคต + โพธิ + สัทธา

ทองย้อย แสงสินชัย ตถาคตโพธิสัทธา ถ้าเข้าใจถูกต้อง ก็เป็นชาวพุทธที่ถูกต้อง อ่านว่า ตะ-ถา-คะ-ตะ-โพ-ทิ-สัด-ทา ประกอบด้วย ตถาคต + โพธิ + สัทธา (๑) “ตถาคต” ภาษาไทยอ่านว่า ตะ-ถา-คด บาลีอ่านว่า ตะ-ถา-คะ-ตะ ในภาษาไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ...
งานอาจาริยบูชา พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง

งานอาจาริยบูชา พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง

ข่าว, ปกิณกะ
0
56
สาขาวัดหนองป่าพง งานอาจาริยบูชา พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง กำหนดการงานปฏิบัติธรรมประจำปี เป็นอาจาริยบูชารำลึก พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง ประจำปี 2560 วันที่ 12 -17 มกราคม 2560 งานอาจริยบูชา ไม่อนุญาตให้จองพื้นที่ก่อนวันงาน มติที่ประชุ ...
ทิฐิพระ  บาลีแท้ผสมบาลีไทย  ประกอบด้วย ทิฐิ + พระ

ทิฐิพระ บาลีแท้ผสมบาลีไทย ประกอบด้วย ทิฐิ + พระ

ทองย้อย แสงสินชัย ทิฐิพระ บาลีแท้ผสมบาลีไทย ประกอบด้วย ทิฐิ + พระ (๑) “ทิฐิ” บาลีเป็น “ทิฏฺฐิ” รากศัพท์มาจาก ทิสฺ (ธาตุ = เห็น) + ติ ปัจจัย, ลบ สฺ ที่สุดธาตุ (ทิสฺ > ทิ), แปลง ติ เป็น ฏฺฐิ : ทิสฺ > ทิ + ติ > ฏฺฐิ : ทิ + ฏฺฐิ = ทิ ...
ตถาคตโพธิสัทธา อ่านว่า ตะ-ถา-คะ-ตะ-โพ-ทิ-สัด-ทา ประกอบด้วย ตถาคต + โพธิ + สัทธา

ตถาคตโพธิสัทธา อ่านว่า ตะ-ถา-คะ-ตะ-โพ-ทิ-สัด-ทา ประกอบด้วย ตถาคต + โพธิ + สัทธา

ทองย้อย แสงสินชัย ตถาคตโพธิสัทธา ถ้าเข้าใจถูกต้อง ก็เป็นชาวพุทธที่ถูกต้อง อ่านว่า ตะ-ถา-คะ-ตะ-โพ-ทิ-สัด-ทา ประกอบด้วย ตถาคต + โพธิ + สัทธา (๑) “ตถาคต” ภาษาไทยอ่านว่า ตะ-ถา-คด บาลีอ่านว่า ตะ-ถา-คะ-ตะ ในภาษาไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ...
สมานัตตตา  อ่านว่า สะ-มา-นัด-ตะ-ตา แยกศัพท์เป็น สมาน + อัตต + ตา

สมานัตตตา อ่านว่า สะ-มา-นัด-ตะ-ตา แยกศัพท์เป็น สมาน + อัตต + ตา

ทองย้อย แสงสินชัย สมานัตตตา อ่านว่า สะ-มา-นัด-ตะ-ตา แยกศัพท์เป็น สมาน + อัตต + ตา (๑) “สมาน” บาลีอ่านว่า สะ-มา-นะ รากศัพท์มาจาก สมฺ (ธาตุ = ห้อย, ย้อย) + ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น อน (อะ-นะ), ยืดเสียง อะ ที่ -มฺ เป็น อา : สมฺ + ยุ > อน = ...
อัตถจริยา  อ่านว่า อัด-ถะ-จะ-ริยา ประกอบด้วย อัตถ + จริยา

อัตถจริยา อ่านว่า อัด-ถะ-จะ-ริยา ประกอบด้วย อัตถ + จริยา

ทองย้อย แสงสินชัย อัตถจริยา อ่านว่า อัด-ถะ-จะ-ริยา ประกอบด้วย อัตถ + จริยา (๑) “อัตถ” บาลีเขียน “อตฺถ” (อัด-ถะ) รากศัพท์มาจาก - 1) อรฺ (ธาตุ = ไป, ถึง, เป็นไป) + ถ ปัจจัย, แปลง รฺ ที่ (อ)-รฺ เป็น ตฺ (อรฺ > อตฺ) : อรฺ + ถ = อรถ > อต ...
ขัตติยมานะ  อ่านว่า ขัด-ติ-ยะ-มา-นะ ประกอบด้วย ขัตติย + มานะ

ขัตติยมานะ อ่านว่า ขัด-ติ-ยะ-มา-นะ ประกอบด้วย ขัตติย + มานะ

ทองย้อย แสงสินชัย ขัตติยมานะ อ่านว่า ขัด-ติ-ยะ-มา-นะ ประกอบด้วย ขัตติย + มานะ (๑) “ขัตติย” บาลีเขียน “ขตฺติย” (ขัด-ติ-ยะ) รากศัพท์มาจาก - 1) ขตฺต (ขัด-ตะ = ผู้ป้องกันเขตแคว้น) + อิย ปัจจัย ( = ผู้เกิด, ผู้เป็นเชื้อสาย) : ขตฺต + อิย = ขตฺติย แป ...
ปิยวาจา  อ่านว่า ปิ-ยะ-วา-จา ประกอบด้วย ปิย + วาจา

ปิยวาจา อ่านว่า ปิ-ยะ-วา-จา ประกอบด้วย ปิย + วาจา

ทองย้อย แสงสินชัย ปิยวาจา อ่านว่า ปิ-ยะ-วา-จา ประกอบด้วย ปิย + วาจา (๑) “ปิย” (ปิ-ยะ) รากศัพท์มาจาก ปี (ธาตุ = รักใคร่, ชอบใจ) + ณฺย ปัจจัย, ลบ ณ, รัสสะ อี ที่ ปี เป็น อิ (ปี > ปิ) : ปี + ณฺย = ปีณฺย > ปีย > ปิย แปลตามศัพท์ว่า ...

HOME

Powered By : VeeZa