เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

มัตตัญญู – มัตตัญญุตา หาคำ ไม่ยากเหมือนหาคน อ่านว่า มัด-ตัน-ยู มัด-ตัน-ยุ-ตา

มัตตัญญู – มัตตัญญุตา หาคำ ไม่ยากเหมือนหาคน อ่านว่า มัด-ตัน-ยู มัด-ตัน-ยุ-ตา

ทองย้อย แสงสินชัย มัตตัญญู - มัตตัญญุตา หาคำ ไม่ยากเหมือนหาคน อ่านว่า มัด-ตัน-ยู มัด-ตัน-ยุ-ตา (๑) “มัตตัญญู” บาลีเขียน “มตฺตญฺญู” (มัด-ตัน-ยู) รากศัพท์มาจาก มตฺต + ญู (ก) “มตฺต” (มัด-ตะ, เป็น “มตฺตา” ก็มี) รากศัพท์มาจาก มา (ธาตุ = กะ, ...
กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ ถ้าเป็นชาวพุทธ ต้องช่วยกันพูดให้ติดปาก

กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ ถ้าเป็นชาวพุทธ ต้องช่วยกันพูดให้ติดปาก

ทองย้อย แสงสินชัย กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ ถ้าเป็นชาวพุทธ ต้องช่วยกันพูดให้ติดปาก อ่านว่า - กัน-ลฺยา-นะ-กา-รี กัน-ลฺยา-นัง ปา-ปะ-กา-รี จะ ปา-ปะ-กัง มีคำที่ควรรู้ 3 คำ คือ กลฺยาณ ปาป การี (๑) “กลฺยาณ” บาลีเป็นอ่านว่า กัน-ลฺยา-นะ ...
มโนทัศน์ อย่าตัดเหลือแค่ มโน.. อ่านว่า มะ-โน-ทัด แยกศัพท์เป็น มโน + ทัศน์

มโนทัศน์ อย่าตัดเหลือแค่ มโน.. อ่านว่า มะ-โน-ทัด แยกศัพท์เป็น มโน + ทัศน์

ทองย้อย แสงสินชัย มโนทัศน์ อย่าตัดเหลือแค่ มโน.. อ่านว่า มะ-โน-ทัด แยกศัพท์เป็น มโน + ทัศน์ (๑) “มโน” รูปคำเดิมในบาลีเป็น “มน” (มะ-นะ) รากศัพท์มาจาก - (1) มน (ธาตุ = รู้) + อ ปัจจัย : มน + อ = มน แปลตามศัพท์ว่า “ตัวรู้” (2) มา (ธาตุ ...
คำบาลีที่เว้นวรรคผิด – ชินะ ปัญชะระ ปะริต ตังมัง รักขะตุ สัพพทา

คำบาลีที่เว้นวรรคผิด – ชินะ ปัญชะระ ปะริต ตังมัง รักขะตุ สัพพทา

ทองย้อย แสงสินชัย คำบาลีที่เว้นวรรคผิด ผู้เขียนบาลีวันละคำได้เห็นเอกสารฉบับหนึ่งเขียนคำบาลีเว้นวรรคผิด 2 แห่ง (ดูภาพประกอบ) คือ - ๑ ชินะ ปัญชะระ ปะริต ตังมัง รักขะตุ สัพพทา ๒ พระครูวิจิตร ธรรมโชติ อธิบาย : ข้อ ๑ ชินะ ปัญชะระ ปะริต ตังมั ...
หู ควรมีไว้แก้ปัญหา – บาลีว่าอย่างไร

หู ควรมีไว้แก้ปัญหา – บาลีว่าอย่างไร

ทองย้อย แสงสินชัย หู ควรมีไว้แก้ปัญหา - บาลีว่าอย่างไร คำว่า “หู” ที่หมายถึงอวัยวะในร่างกาย มีคำบาลีที่ใช้หลายคำ แต่ที่ใช้เป็นสามัญมี 2 คำ คือ “โสต” และ “กณฺณ” (๑) “โสต” บาลีอ่านว่า โส-ตะ รากศัพท์มาจาก สุ (ธาตุ = ฟัง, ได้ยิน) + ต ปัจจัย, แ ...
ศาลาอเนกประสงค์ สมควรแก่เวลาที่จะเลิกเขียนผิด อ่านว่า สา-ลา-อะ-เหฺนก-ปฺระ-สง แยกคำเป็น ศาลา + อเนก + ประสงค์

ศาลาอเนกประสงค์ สมควรแก่เวลาที่จะเลิกเขียนผิด อ่านว่า สา-ลา-อะ-เหฺนก-ปฺระ-สง แยกคำเป็น ศาลา + อเนก + ประสงค์

ทองย้อย แสงสินชัย  ศาลาอเนกประสงค์ สมควรแก่เวลาที่จะเลิกเขียนผิด อ่านว่า สา-ลา-อะ-เหฺนก-ปฺระ-สง แยกคำเป็น ศาลา + อเนก + ประสงค์ (๑) “ศาลา” เป็นรูปคำสันสกฤต ตรงกับบาลีว่า “สาลา” รากศัพท์มาจาก สลฺ (ธาตุ = ไป) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, “ทีฆะต้นธาตุ” ค ...
เทศนาบัติ อ่านว่า เท-สะ-นา-บัด ประกอบด้วย เทศนา + อาบัติ

เทศนาบัติ อ่านว่า เท-สะ-นา-บัด ประกอบด้วย เทศนา + อาบัติ

ทองย้อย แสงสินชัย  เทศนาบัติ อ่านว่า เท-สะ-นา-บัด ประกอบด้วย เทศนา + อาบัติ (๑) “เทศนา” บาลีเป็น “เทสนา” (เท-สะ-นา) รากศัพท์มาจาก ทิสฺ (ธาตุ = แสดง, ชี้แจง) + ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น อน (อะ-นะ), แผลง อิ ที่ ทิ-(สฺ) เป็น เอ (ทิสฺ > เทส) + อา ...
วัณโรค อ่านว่า วัน-นะ-โรก แยกศัพท์เป็น วัณ + โรค

วัณโรค อ่านว่า วัน-นะ-โรก แยกศัพท์เป็น วัณ + โรค

ทองย้อย แสงสินชัย วัณโรค อ่านว่า วัน-นะ-โรก แยกศัพท์เป็น วัณ + โรค (๑) “วัณ” บาลีเป็น “วณ” (วะ-นะ) รากศัพท์มาจาก วณฺ (ธาตุ = ทำลายอวัยวะ) + อ ปัจจัย : วณฺ + อ = วณ แปลตามศัพท์ว่า “ผู้ทำลายร่างกาย” “วณ” (ปุงลิงค์ และนปุงสกลิงค์) หนังส ...
สรงสนาน บาลีว่าอย่างไร อ่านว่า สง-สะ-หฺนาน

สรงสนาน บาลีว่าอย่างไร อ่านว่า สง-สะ-หฺนาน

ทองย้อย แสงสินชัย สรงสนาน บาลีว่าอย่างไร อ่านว่า สง-สะ-หฺนาน คำว่า “สรง” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 บอกไว้ว่า - “สรง : (คำกริยา) อาบนํ้า (ใช้แก่บรรพชิตและเจ้านาย). (ข.).” ต่อมา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ปรับแก้คำนิยามให ...
อาบน้ำ อีกคำหนึ่งที่น่าจับบวช “อาบน้ำ” เป็นคำไทย คำว่า “อาบ” ชวนให้นึกคำบาลีว่า “อาป”

อาบน้ำ อีกคำหนึ่งที่น่าจับบวช “อาบน้ำ” เป็นคำไทย คำว่า “อาบ” ชวนให้นึกคำบาลีว่า “อาป”

ทองย้อย แสงสินชัย อาบน้ำ อีกคำหนึ่งที่น่าจับบวช “อาบน้ำ” เป็นคำไทย คำว่า “อาบ” ชวนให้นึกคำบาลีว่า “อาป” “อาป” อ่านว่า อา-ปะ รากศัพท์มาจาก - (๑) อาปฺ (ธาตุ = เอิบอาบ, ซึมซาบ; เจริญ) + อ ปัจจัย : อาปฺ + อ = อาป แปลตามศัพท์ว่า (1) “สิ่งที่เอิบ ...
ปัญญาในพระพุทธศาสนา โดย สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. 

ปัญญาในพระพุทธศาสนา โดย สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. 

บทความ, ปกิณกะ
0
290
สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.  ปัญญาในพระพุทธศาสนา การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นงานใหญ่ในชีวิตของเรา เจ้าชายสิทธัตถะเป็นราชโอรสที่ยิ่งใหญ่ ทรงมีความรู้ความสามารถหลายประการเหนือผู้ใด ไม่มีใครต้านทานบารมีและต่อสู้กับพระองค์ได้ แต่ท้ายที่สุด พระองค์ก็ทรงสละราชบ ...
สหนันที สหโสกี เขาฮาก็ฮาด้วย เขาโฮก็โฮด้วย อ่านว่า สะ-หะ-นัน-ที สะ-หะ-โส-กี

สหนันที สหโสกี เขาฮาก็ฮาด้วย เขาโฮก็โฮด้วย อ่านว่า สะ-หะ-นัน-ที สะ-หะ-โส-กี

ทองย้อย แสงสินชัย สหนันที สหโสกี เขาฮาก็ฮาด้วย เขาโฮก็โฮด้วย อ่านว่า สะ-หะ-นัน-ที สะ-หะ-โส-กี ประกอบด้วย สห + นันที สห + โสกี (๑) “สห” (สะ-หะ) เป็นคำบุรพบทและอุปสรรค แปลว่า พร้อม, กับ, พร้อมด้วย พจนานุกรมบาลี-อังกฤษ แปล “สห” ว่า conjunc ...

HOME

Powered By : VeeZa