เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

อันติมบุรุษ  ผู้มาถึงจุดสิ้นสุดของเส้นทาง  อ่านว่า อัน-ติ-มะ-บุ-หฺรุด (ไม่ใช่ อัน-ติม–)  แยกศัพท์เป็น อันติม + บุรุษ
พุทธนิติ  พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ อย่างเดียวท่าจะไม่พอ  อ่านตามประสงค์ว่า พุด-ทะ-นิ-ติ  ประกอบด้วยคำว่า พุทธ + นิติ
สัททสัญญาสาธุการ  ประชาธิปไตยในพิธีทอดกฐิน  อ่านว่า สัด-ทะ-สัน-ยา-สา-ทุ-กาน  แยกศัพท์เป็น สัทท + สัญญา + สาธุการ