Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

การปลง การไม่ยึดติด ไม่ยึดมั่น ถือมั่น จะทำได้อย่างไร ?

การปลง การไม่ยึดติด ไม่ยึดมั่น ถือมั่น จะทำได้อย่างไร ?

บทความ, ปกิณกะ
0
55
การปลง การไม่ยึดติด ไม่ยึดมั่น ถือมั่น (อุปาทาน) จะทำได้อย่างไร ? เบื้องต้น ควรทำความเข้าใจดังนี้ก่อน "การยึดมั่นถือมั่น เป็นไปด้วยอำนาจของ อุปาทาน" ซึ่งได้แก่ ธรรม ๒ ประการ คือ ๑. ยึดมั่นถือมั่น ในอารมณ์อันเป็นทึ่ตั้งแห่งความไคร่ (กามคุณ ๕ อย่าง รูป เสียง กลิ่น รส การสัมผัส) และธรรม ...
ทุมมังกุ เสนอไว้ในวงวรรณ อ่านว่า ทุม-มัง-กุ แยกศัพท์เป็น ทุ + มังกุ

ทุมมังกุ เสนอไว้ในวงวรรณ อ่านว่า ทุม-มัง-กุ แยกศัพท์เป็น ทุ + มังกุ

ทองย้อย แสงสินชัย ทุมมังกุ เสนอไว้ในวงวรรณ อ่านว่า ทุม-มัง-กุ แยกศัพท์เป็น ทุ + มังกุ (๑) “ทุ” เป็นคําอุปสรรค (อุปสรรค : คำสำหรับใช้เติมข้างหน้าคำนามหรือคำกริยาที่เป็นรูปคำบาลีหรือสันสกฤตให้มีความหมายแผกเพี้ยนไปจากเดิม หรือมีความหมายตรงข้ ...
บุญญาธิการ อ่านว่า บุน-ยา-ทิ-กาน แยกศัพท์เป็น บุญ + อธิการ

บุญญาธิการ อ่านว่า บุน-ยา-ทิ-กาน แยกศัพท์เป็น บุญ + อธิการ

ทองย้อย แสงสินชัย บุญญาธิการ อ่านว่า บุน-ยา-ทิ-กาน แยกศัพท์เป็น บุญ + อธิการ (๑) “บุญ” บาลีเป็น “ปุญฺญ” อ่านว่า ปุน-ยะ รากศัพท์มาจาก - (1) ปุ (ธาตุ = ชำระ สะอาด) + ณฺย ปัจจัย, ลง น อาคม, ลบ ณฺ, แปลง นฺย (คือ น อาคม + (ณฺ)-ย ปัจจัย) เป็น ญ ...
มลพิษ ไม่ใช่ “มลภาวะ” อ่านว่า มน-ละ-พิด แยกศัพท์เป็น มล + พิษ

มลพิษ ไม่ใช่ “มลภาวะ” อ่านว่า มน-ละ-พิด แยกศัพท์เป็น มล + พิษ

ทองย้อย แสงสินชัย มลพิษ ไม่ใช่ “มลภาวะ” อ่านว่า มน-ละ-พิด แยกศัพท์เป็น มล + พิษ (๑) “มล” บาลีอ่านว่า มะ-ละ รากศัพท์มาจาก มลฺ (ธาตุ = เคลื่อนที่; มัวหมอง) + อ ปัจจัย : มลฺ + อ = มล แปลตามศัพท์ว่า (1) “สิ่งที่เคลื่อนออกมา” (เช่นสิ่งสกปร ...
วิมุตติสุข อุปมาเหมือนช่วงเวลาแห่งการฉลองความสำเร็จ อ่านว่า วิ-มุด-ติ-สุก แยกศัพท์เป็น วิมุตติ + สุข

วิมุตติสุข อุปมาเหมือนช่วงเวลาแห่งการฉลองความสำเร็จ อ่านว่า วิ-มุด-ติ-สุก แยกศัพท์เป็น วิมุตติ + สุข

ทองย้อย แสงสินชัย วิมุตติสุข อุปมาเหมือนช่วงเวลาแห่งการฉลองความสำเร็จ อ่านว่า วิ-มุด-ติ-สุก แยกศัพท์เป็น วิมุตติ + สุข (๑) “วิมุตติ” บาลีเขียน “วิมุตฺติ” (มีจุดใต้ ตฺ) อ่านว่า วิ-มุด-ติ) รากศัพท์มาจาก วิ (คำอุปสรรค = วิเศษ, พิเศษ, แจ้ง, ต ...
คิหิปฏิบัติ ยาสามัญประจำวัด : ใช้เองก็ได้ บอกให้เขาใช้ก็ดี อ่านว่า คิ-หิ-ปะ-ติ-บัด แยกศัพท์เป็น คิหิ + ปฏิบัติ

คิหิปฏิบัติ ยาสามัญประจำวัด : ใช้เองก็ได้ บอกให้เขาใช้ก็ดี อ่านว่า คิ-หิ-ปะ-ติ-บัด แยกศัพท์เป็น คิหิ + ปฏิบัติ

ทองย้อย แสงสินชัย คิหิปฏิบัติ ยาสามัญประจำวัด : ใช้เองก็ได้ บอกให้เขาใช้ก็ดี อ่านว่า คิ-หิ-ปะ-ติ-บัด แยกศัพท์เป็น คิหิ + ปฏิบัติ (๑) “คิหิ” อ่านว่า คิ-หิ รากศัพท์มาจาก คห + อี ปัจจัย ก) “คห” (คะ-หะ) รากศัพท์มาจาก คหฺ (ธาตุ = จับ, ยึด, ...
ปัญหาวัดพระธรรมกาย ควรเป็นโอกาสที่จะแก้ปัญหาแบบยั่งยืน

ปัญหาวัดพระธรรมกาย ควรเป็นโอกาสที่จะแก้ปัญหาแบบยั่งยืน

บทความ, ปกิณกะ
0
58
ทองย้อย แสงสินชัย ปัญหาวัดพระธรรมกาย ------------------------ ควรเป็นโอกาสที่จะแก้ปัญหาแบบยั่งยืน ........... ผมไม่ดูโทรทัศน์ ไม่ฟังวิทยุ และไม่อ่านหนังสือพิมพ์ มาเป็นเวลาช้านาน ที่ว่านี้หมายถึงดู ฟัง อ่าน อย่างเป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนกินข้าว แต่ ...
กรณี อุ๋ย บุดดาเบลส กับศิษย์ธรรมกาย ออกรายการทีวีช่องหนึ่ง เรื่องพระธัมมชโยและวัดธรรมกาย

กรณี อุ๋ย บุดดาเบลส กับศิษย์ธรรมกาย ออกรายการทีวีช่องหนึ่ง เรื่องพระธัมมชโยและวัดธรรมกาย

บทความ, ปกิณกะ
0
53
กรณี อุ๋ย บุดดาเบลส กับศิษย์ธรรมกาย ออกรายการทีวีช่องหนึ่ง มีข้อความที่น่าสนใจหลาย ๆ อย่าง พอจะนำมาวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดความเข้าใจ พอสังเขป ดังต่อไปนี้....  จากการที่ฟัง พอจับใจความได้ว่า... อุ๋ย บุดดาเบลส กล่าวหา หลาย ๆ อย่างเช่น... - เรื่องการทำบุญ เน้นทำบุญ (ทาน การบริจาค) - เร ...
วิกฤตการณ์ อ่านว่า วิ-กฺริด-ตะ-กาน แยกศัพท์เป็น วิกฤต + การณ์

วิกฤตการณ์ อ่านว่า วิ-กฺริด-ตะ-กาน แยกศัพท์เป็น วิกฤต + การณ์

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
53
ทองย้อย แสงสินชัย วิกฤตการณ์ อ่านว่า วิ-กฺริด-ตะ-กาน แยกศัพท์เป็น วิกฤต + การณ์ (๑) “วิกฤต” บาลีเป็น “วิกต” รากศัพท์มาจาก วิ (= พิเศษ, แจ้ง, ต่าง) + กรฺ (ธาตุ = ทำ) + ต ปัจจัย, ลบที่สุดธาตุ (กรฺ > ก) : วิ + กรฺ = วิกร > วิก + ต ...
กถังกถีกถา บาลีภาษาก็มีเล่นคำ อ่านว่า กะ-ถัง-กะ-ถี-กะ-ถา แยกศัพท์เป็น กถังกถี + กถา

กถังกถีกถา บาลีภาษาก็มีเล่นคำ อ่านว่า กะ-ถัง-กะ-ถี-กะ-ถา แยกศัพท์เป็น กถังกถี + กถา

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
37
ทองย้อย แสงสินชัย กถังกถีกถา บาลีภาษาก็มีเล่นคำ อ่านว่า กะ-ถัง-กะ-ถี-กะ-ถา แยกศัพท์เป็น กถังกถี + กถา (๑) “กถังกถี” บาลีเขียน “กถํกถี” อ่านว่า กะ-ถัง-กะ-ถี รากศัพท์มาจาก - 1) กถํ (คำอุปสรรค = อย่างไร) + กถํ + อี ปัจจัย, ลบนิคหิตที่ ...
ปฏิจจสมุปบาท สูง แต่ไม่ยากเกินที่จะเข้าใจ อ่านว่า ปะ-ติด-จะ-สะ-หฺมุบ-บาด

ปฏิจจสมุปบาท สูง แต่ไม่ยากเกินที่จะเข้าใจ อ่านว่า ปะ-ติด-จะ-สะ-หฺมุบ-บาด

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
73
ทองย้อย แสงสินชัย ปฏิจจสมุปบาท สูง แต่ไม่ยากเกินที่จะเข้าใจ อ่านว่า ปะ-ติด-จะ-สะ-หฺมุบ-บาด “ปฏิจจสมุปบาท” รากศัพท์มาจาก ปฏิจฺจ + สํ (คำอุปสรรค = พร้อมกัน) + อุ (คำอุปสรรค = ขึ้น) + ปทฺ (ธาตุ = ไป, เป็นไป) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, แปลงนิคหิต ที่ สํ เป็ ...
สุภาษิต อย่างไรเรียกว่าพูดดี อ่านว่า สุ-พา-สิด “สุภาษิต” บาลีเขียน “สุภาสิต” อ่านว่า สุ-พา-สิ-ตะ ประกอบด้วย สุ + ภาสิต

สุภาษิต อย่างไรเรียกว่าพูดดี อ่านว่า สุ-พา-สิด “สุภาษิต” บาลีเขียน “สุภาสิต” อ่านว่า สุ-พา-สิ-ตะ ประกอบด้วย สุ + ภาสิต

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
67
ทองย้อย แสงสินชัย สุภาษิต อย่างไรเรียกว่าพูดดี อ่านว่า สุ-พา-สิด “สุภาษิต” บาลีเขียน “สุภาสิต” อ่านว่า สุ-พา-สิ-ตะ ประกอบด้วย สุ + ภาสิต (๑) “สุ” เป็นคำอุปสรรค (คำที่ใช้ประกอบข้างหน้าคำนามหรือกริยาให้มีความหมายยักเยื้องออกไป) นักเรียน ...

HOME

Powered By : VeeZa