Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

สยามวงศ์ในลังกา

สยามวงศ์ในลังกา

ปกิณกะ
0
18
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ สยามวงศ์ในลังกา ในปี พ.ศ. ๒๒๘๔ ชาวฮอลันดาเข้ามาครอบครองศรีลังกาและพยายามแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ พร้อมกับกีดกันพุทธศาสนาด้วย ก่อนหน้านี้ในยุคของโปรตุเกส (ประมาณปี พ.ศ. ๒๐๐๐) ก็มีการพยายามชักชวนให้ชาวศรีลังกาหันมานับถือศาสนาคริสต์นิกายคาท ...
ปกิณกะธรรมวันวิสาขบูชา

ปกิณกะธรรมวันวิสาขบูชา

ปกิณกะ, สังคม
0
23
วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา คือ การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ หรือ เดือน 6 เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา คือเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จัดว่าวันนี้ เป็นวันที่เรียกได้ว่าเป็นวันมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง ที่วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานของพระพ ...
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เป็นไปในคราวเดียวกัน

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เป็นไปในคราวเดียวกัน

ปกิณกะ
0
12
ปริยัติ,ปฏิบัติ,ปฏิเวธ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เป็นไปในคราวเดียวกัน เรื่องของปริยัติและปฏิบัติเป็นของคู่กัน เป็นไปด้วยกันได้ ไม่ต้องแบ่งแยกว่า ปริยัติต้องนั่งเรียนในห้อง ปฏิบัติต้องเข้าป่า ข้อนี้เป็นอย่างไร ? เมื่อพิจารณาในขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง ...
ตำนานประเพณีสงกรานต์

ตำนานประเพณีสงกรานต์

ปกิณกะ
0
19
ความเป็นมา                 สงกรานต์เป็นประเพณีที่สำคัญและสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยสันนิษฐานว่า เป็นประเพณีดั้งเดิมของอินเดีย  ต่อมาได้แพร่ขยายไปยังท้องถิ่นต่าง ๆ ได้แก่  ลาว  เขมร  พม่า  จีน  และไทย  ทั้งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนดัดแปลงให้ต่างไปจากเดิมบ้าง ทั้งการประกอบพิธี  รูปแบบ  และพฤ ...
พระรัตนตรัย คืออะไร ?

พระรัตนตรัย คืออะไร ?

ปกิณกะ
0
12
พระรัตนตรัย หมายถึงแก้ว อันประเสริฐ 3 ประการ ในที่นี้ได้แก่ 1. พระพุทธรัตนะ 2. พระธรรมรัตนะ 3. พระสังฆรัตนะ พุทธรัตนะ พระพุทธเจ้า คือใคร และเป็นมาอย่างไรนั้น ก็พอทราบกันแล้วในพุทธประวัติ หรือในส่วนที่แสดงถึงวัน วิสาขบูชา จะให้ความหมายในจุดนี้นิดหน่อยว่า คำว่า "สัมมาสัมพุทธะ" นั้น มี ...
ธรรมจักรกัปวัตนสูตร (สังเขป)

ธรรมจักรกัปวัตนสูตร (สังเขป)

ปกิณกะ
0
6
ธรรมจักรกัปวัตนสูตร (สังเขป) ภาระกิจ ก่อนที่จะทรงแสดงธรรม ในตำราทางพุทธศาสนาแสดงประวัติในตอนนี้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงเสด็จจากสถานที่ที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้มายังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (ป่าอันเป็นที่ตกแห่งฤษี หรือป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนี้อ (สวนสัตว์)) ทรงเสด็จถึงป่านั้นแล้วเสด็จเข้าไ ...
พระภิกษุถูกสังหารราว ๘๐,๐๐๐ รูป ในยุคเขมรแดงเรืองอำนาจ

พระภิกษุถูกสังหารราว ๘๐,๐๐๐ รูป ในยุคเขมรแดงเรืองอำนาจ

ปกิณกะ
0
13
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ หลังจากกัมพูชาเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐกัมพูชาแล้ว ก็เกิดสงครามระหว่างเวียดมินห์ เวียดกง และเขมรแดง จนถึงปี ๒๕๑๘ เขมรแดงได้รับชัยชนะก็เกิดการกวาดล้างอย่างหนัก ภายใน ๑๐ ปีประชาชนกัมพูชา ๑ ใน ๓ ถูกสังหาร ในจำนวนนั้นมีพระภิกษุถูกสังหารราว ๘๐,๐๐๐ ร ...
พุทธศาสนาหลังยุคพระนครเป็นพุทธศาสนาเถรวาท

พุทธศาสนาหลังยุคพระนครเป็นพุทธศาสนาเถรวาท

ปกิณกะ
0
18
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ยุคหลังมหานครเป็นยุคเสื่อมของกัมพูชา ตกเป็นเมืองขึ้นของสยาม ครั้นได้เอกราชแล้ว ต่อมาก็ตกอยู่ใต้อาณัติของเวียดนาม เข้าไปร่วมสงครามกับชาติตะวันตก และมีความขัดแย้งภายในสงครามกับเวียดนามบ้างกับไทยบ้าง จนตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส พุทธศาสนาหลังย ...
บัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗ ของประเทศลาว

บัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗ ของประเทศลาว

ปกิณกะ
0
10
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ในสมัยที่ลาวยังเป็นราชอาณาจักรมีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗ ว่า "พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ และพระมหากษัตริย์ เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก" แต่ขณะเดียวกันวัดก็เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่นับถือพุทธศาสนาผสมผสานกับความ เชื่อเรื่องผีสางเทวดา พระ ...
ส่วนหนึ่ง สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ส่วนหนึ่ง สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ปกิณกะ
0
7
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ครั้น ต่อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้าได้รับสถาปนาให้เป็น "สมเด็จพระสังฆราชเจ้า" พระองค์ก็ได้ทรงมีนโยบายจัดระเบียบพระสงฆ์ทั่วประเทศ เริ่มจากการ "จัดระเบียบร่างกาย" โดยให้พระสงฆ์ทั่วประเทศห่มจีวรแบบธรรมยุติ และ "จัดระเบียบความคิด" เพื่อให้พระสงฆ์ทั่วป ...
พระสังฆมิตตาเถรี ภิกษุณีชาวลังกา

พระสังฆมิตตาเถรี ภิกษุณีชาวลังกา

ปกิณกะ, สังคม
0
29
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ พระสังฆมิตตาเถรี ภิกษุณีผู้ที่ทำให้ผู้หญิงชาวลังกาได้มีโอกาสนุ่งห่มผ้ากาสาวพัตร์ เป็นครั้งแรก ในภาพนั้น พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ กษัตริย์แห่งเมืองลังกา เสด็จออกมารับคณะฑูตของพระสังฆมิตตาเถรีด้วยพระองค์เอง ทรงแสดงความเคารพอย่างแรงกล้าต่อพระรัตนตรั ...
อธิกรณสมถะ 7 (วิธีพิจารณาความของสงฆ์)

อธิกรณสมถะ 7 (วิธีพิจารณาความของสงฆ์)

ปกิณกะ
0
30
อธิกรณสมถะ 7 (วิธีพิจารณาความของสงฆ์) อธิกรณ์(คดีสงฆ์) อธิกรณ์ หมายความว่า คดีหรือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วสงฆ์จะต้องดำเนินการให้สำเร็จลงด้วยดี หรือกิจที่สงฆ์จะพึงดำเนินการมี ๔ อย่าง คือ ๑. วิวาทาธิกรณ์ หมายถึงการถกเถียงกันกับพระธรรมวินัยว่า สิ่งนั้นเป็นธรรมเป็นวินัย สิ่งนี้ไม่ใช่ธรรม ไม่ ...