SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

อนาคาริก รูปแบบหนึ่งของผู้ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา ภาษาไทยอ่านว่า อะ-นา-คา-ริก

อนาคาริก รูปแบบหนึ่งของผู้ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา ภาษาไทยอ่านว่า อะ-นา-คา-ริก

ทองย้อย แสงสินชัย อนาคาริก รูปแบบหนึ่งของผู้ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา ภาษาไทยอ่านว่า อะ-นา-คา-ริก “อนาคาริก” บาลีอ่านว่า อะ-นา-คา-ริ-กะ รูปคำเดิมมาจาก อน + อคาร + ณิก ปัจจัย (๑) “อน” (อะ-นะ) แปลงมาจาก “น” (นะ) เป็นศัพท์จำพวกนิบาต แปลว่า ไม่, ไม่ใช่ ( ...
ขันตยาคโม อ่านแบบไทยว่า ขัน-ตะ-ยา-คะ-โม “ขันตยาคโม” บาลีเป็น “ขนฺตฺยาคโม” ประกอบด้วย ขนฺติ + อาคโม

ขันตยาคโม อ่านแบบไทยว่า ขัน-ตะ-ยา-คะ-โม “ขันตยาคโม” บาลีเป็น “ขนฺตฺยาคโม” ประกอบด้วย ขนฺติ + อาคโม

ทองย้อย แสงสินชัย ขันตยาคโม อ่านแบบไทยว่า ขัน-ตะ-ยา-คะ-โม “ขันตยาคโม” บาลีเป็น “ขนฺตฺยาคโม” ประกอบด้วย ขนฺติ + อาคโม (๑) “ขนฺติ” อ่านว่า ขัน-ติ รากศัพท์มาจาก ขมฺ (ธาตุ = อดทน) + ติ ปัจจัย, แปลง ติ เป็น นฺติ, ลบ มฺ ที่สุดธาตุ : ขมฺ > ข + ติ > นฺติ : ข + นฺติ = ขนฺติ ...
ธรรมิการักขา ทางรอดของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีใครพูดถึง อ่านว่า ทำ-มิ-กา-รัก-ขา แยกศัพท์เป็น ธรรมิก + อารักขา

ธรรมิการักขา ทางรอดของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีใครพูดถึง อ่านว่า ทำ-มิ-กา-รัก-ขา แยกศัพท์เป็น ธรรมิก + อารักขา

ทองย้อย แสงสินชัย ธรรมิการักขา ทางรอดของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีใครพูดถึง อ่านว่า ทำ-มิ-กา-รัก-ขา แยกศัพท์เป็น ธรรมิก + อารักขา (๑) “ธรรมิก” บาลีเป็น “ธมฺมิก” (ทำ-มิ-กะ) ประกอบด้วย ธมฺม + อิก ปัจจัย (ก) “ธมฺม” (ทำ-มะ) รากศัพท์มาจาก ธรฺ (ธาตุ ...
เจรจาพาที อ่านว่า เจน-ระ-จา-พา-ที แยกคำเป็น เจรจา + พาที

เจรจาพาที อ่านว่า เจน-ระ-จา-พา-ที แยกคำเป็น เจรจา + พาที

ทองย้อย แสงสินชัย เจรจาพาที อ่านว่า เจน-ระ-จา-พา-ที แยกคำเป็น เจรจา + พาที (๑) “เจรจา” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “เจรจา : (คำกริยา) พูด, พูดจากัน, พูดจากันเป็นทางการ. (ส. จรฺจา).” พจนานุกรมฯ บอกว่า คำนี้สันสกฤตเป็น ...
วจีกรรม อ่านว่า วะ-จี-กำ แยกคำเป็น วจี + กรรม

วจีกรรม อ่านว่า วะ-จี-กำ แยกคำเป็น วจี + กรรม

ทองย้อย แสงสินชัย วจีกรรม อ่านว่า วะ-จี-กำ แยกคำเป็น วจี + กรรม (๑) “วจี” บาลีอ่านว่า วะ-จี รากศัพท์มาจาก วจฺ (ธาตุ = พูด) + อ ปัจจัย + อี ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์ : วจฺ + อ = วจ + อี = วจี แปลตามศัพท์ว่า “คำอันเขาพูด” หมายถึง คำพูด, ถ้อ ...
สันติปาลาราม วัดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเมืองไทย อ่านว่า สัน-ติ-ปา-ลา-ราม แยกศัพท์เป็น สันติ + ปาล + อาราม

สันติปาลาราม วัดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเมืองไทย อ่านว่า สัน-ติ-ปา-ลา-ราม แยกศัพท์เป็น สันติ + ปาล + อาราม

ทองย้อย แสงสินชัย  สันติปาลาราม วัดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเมืองไทย อ่านว่า สัน-ติ-ปา-ลา-ราม แยกศัพท์เป็น สันติ + ปาล + อาราม (๑) “สันติ” บาลีเขียน “สนฺติ” (สัน-ติ) รากศัพท์มาจาก สมฺ (ธาตุ = สงบ) + ติ ปัจจัย, แปลง มฺ ที่สุดธาตุเป็น นฺ (สมฺ ...
สิกฺขัง ปัจจักขามิ โบราณเรียกว่า “ประจุขาด”

สิกฺขัง ปัจจักขามิ โบราณเรียกว่า “ประจุขาด”

ทองย้อย แสงสินชัย สิกฺขัง ปัจจักขามิ โบราณเรียกว่า “ประจุขาด” (๑) “สิกขัง” เขียนแบบบาลีเป็น “สิกฺขํ” รูปคำเดิมคือ “สิกฺขา” (สิก-ขา) รากศัพท์มาจาก สิกฺขฺ (ธาตุ = ศึกษา, เรียนรู้) + อ ปัจจัย + อา (ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์) : สิกฺขฺ + อ = ...
ผ้าจำนำพรรษา [2] บุญทางเลือกที่ควรมีในสังคมไทย

ผ้าจำนำพรรษา [2] บุญทางเลือกที่ควรมีในสังคมไทย

ทองย้อย แสงสินชัย ผ้าจำนำพรรษา บุญทางเลือกที่ควรมีในสังคมไทย พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ของท่าน ป.อ. ปยุตฺโต บอกไว้ว่า - “ผ้าจำนำพรรษา : ผ้าที่ทายกถวายแก่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบแล้วในวัดนั้น ภายในเขตจีวรกาล; เรียกเป็นคำศัพท์ว่า ผ้าวัสสา ...
นาฏศิลปิน อ่านว่า นาด-ตะ-สิน-ละ-ปิน ประกอบด้วย นาฏ + ศิลปิน

นาฏศิลปิน อ่านว่า นาด-ตะ-สิน-ละ-ปิน ประกอบด้วย นาฏ + ศิลปิน

ทองย้อย แสงสินชัย  นาฏศิลปิน อ่านว่า นาด-ตะ-สิน-ละ-ปิน ประกอบด้วย นาฏ + ศิลปิน (๑) “นาฏ” บาลีอ่านว่า นา-ตะ รากศัพท์มาจาก นฏฺ (ธาตุ = ฟ้อนรำ) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, ทีฆะ (ยืดเสียง) อะ ที่ น-(ฏฺ) เป็น อา (นฏฺ > นาฏ) : นฏฺ + ณ = นฏณ > นฏ > ...
กาบุรุษ แปลให้ตรงที่สุดว่า-คนระยำ อ่านว่า กา-บุ-หฺรุด

กาบุรุษ แปลให้ตรงที่สุดว่า-คนระยำ อ่านว่า กา-บุ-หฺรุด

ทองย้อย แสงสินชัย กาบุรุษ แปลให้ตรงที่สุดว่า-คนระยำ อ่านว่า กา-บุ-หฺรุด “กาบุรุษ” บาลีเป็น “กาปุริส” อ่านว่า กา-ปุ-ริ-สะ ตำราไวยากรณ์แสดงรูปวิเคราะห์ (กระบวนการแยกแยะเพื่อหาความหมาย) ไว้ว่า - กุจฺฉิตพฺโพ จ โส ปุริโส จาติ กาปุริโส แปล: บุรุษ ...
ปราชญ์เปรื่อง กำลังจะผิดจนถูกไปอีกคำหนึ่ง

ปราชญ์เปรื่อง กำลังจะผิดจนถูกไปอีกคำหนึ่ง

ทองย้อย แสงสินชัย ปราชญ์เปรื่อง กำลังจะผิดจนถูกไปอีกคำหนึ่ง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 มีคำว่า “ปราชญ์” บอกไว้ว่า - “ปราชญ์ : (คำนาม) ผู้มีปัญญารอบรู้. (ส. ปฺราชฺญ).” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ปรับแก้เป็น - “ปราชญ์ : (ค ...
ปฏิเวธธรรม ปลายทางของปริยัติธรรม อ่านว่า ปะ-ติ-เว-ทะ-ทำ แยกศัพท์เป็น ปฏิเวธ + ธรรม

ปฏิเวธธรรม ปลายทางของปริยัติธรรม อ่านว่า ปะ-ติ-เว-ทะ-ทำ แยกศัพท์เป็น ปฏิเวธ + ธรรม

ทองย้อย แสงสินชัย ปฏิเวธธรรม ปลายทางของปริยัติธรรม อ่านว่า ปะ-ติ-เว-ทะ-ทำ แยกศัพท์เป็น ปฏิเวธ + ธรรม (๑) “ปฏิเวธ” บาลีอ่านว่า ปะ-ติ-เว-ทะ รากศัพท์มาจาก ปฏิ (คำอุปสรรค = เฉพาะ, ตอบ, ทวน, กลับ) + วิธฺ (ธาตุ = แทง, เจาะ; รู้) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, ...

HOME

Powered By : VeeZa