Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

สมพงศ์ คุ้นหน้าจนแปลไม่เป็น อ่านว่า สม-พง แยกศัพท์เป็น สม + พงศ์

สมพงศ์ คุ้นหน้าจนแปลไม่เป็น อ่านว่า สม-พง แยกศัพท์เป็น สม + พงศ์

ปกิณกะ
0
22
ทองย้อย แสงสินชัย สมพงศ์ คุ้นหน้าจนแปลไม่เป็น อ่านว่า สม-พง แยกศัพท์เป็น สม + พงศ์ (๑) “สม” “สม” ในที่นี้มีที่มาได้ 3 นัย คือ - นัย 1 มาจากศัพท์ว่า “สม” (สะ-มะ) รากศัพท์มาจาก สมฺ (ธาตุ = ห้อย, ย้อย) + อ ปัจจัย : สมฺ + อ = สม แปลตามศัพ ...
เบญจขันธ์ หญ้าปากคอก อ่านว่า เบน-จะ-ขัน แยกคำเป็น เบญจ + ขันธ์

เบญจขันธ์ หญ้าปากคอก อ่านว่า เบน-จะ-ขัน แยกคำเป็น เบญจ + ขันธ์

ทองย้อย แสงสินชัย เบญจขันธ์ หญ้าปากคอก อ่านว่า เบน-จะ-ขัน แยกคำเป็น เบญจ + ขันธ์ (๑) “เบญจ” บาลีเป็น “ปญฺจ” (ปัน-จะ) แปลว่า ห้า (จำนวน 5) ในภาษาไทยนิยมแปลงเป็น “เบญจ” (๒) “ขันธ์” บาลีเป็น “ขนฺธ” (ขัน-ทะ) รากศัพท์มาจาก - (1) ขํ (อวั ...
อภิวาทนสีลี “ผู้พนมมือให้แก่ชนทุกชั้น” อ่านว่า อะ-พิ-วา-ทะ-นะ-สี-ลี แยกคำเป็น อภิวาทน + สีลี

อภิวาทนสีลี “ผู้พนมมือให้แก่ชนทุกชั้น” อ่านว่า อะ-พิ-วา-ทะ-นะ-สี-ลี แยกคำเป็น อภิวาทน + สีลี

ทองย้อย แสงสินชัย #บาลีวันละคำ (1,882) อภิวาทนสีลี “ผู้พนมมือให้แก่ชนทุกชั้น” อ่านว่า อะ-พิ-วา-ทะ-นะ-สี-ลี แยกคำเป็น อภิวาทน + สีลี (๑) “อภิวาทน” อ่านว่า อะ-พิ-วา-ทะ-นะ รากศัพท์มาจาก อภิ (คำอุปสรรค = ยิ่ง, เหนือ) + วนฺทฺ (ธาตุ = ไห ...
ผู้ดีแปดสาแหรก นับอย่างไร

ผู้ดีแปดสาแหรก นับอย่างไร

ทองย้อย แสงสินชัย  ผู้ดีแปดสาแหรก นับอย่างไร พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - (1) ผู้ดี : (คำนาม) คนที่เกิดในตระกูลดี, คนที่มีมารยาทดีงาม. (2) แปดสาแหรก : (คำนาม) คำเรียกต้นวงศ์สกุล คือ บิดามารดาของปู่และย่า ๔ ของตาและยาย ๔ รวม ...
ประเทศไม่เฮงซวย ถ้าจำเป็นจะต้องพูดคำว่า “ประเทศเฮงซวย” เป็นบาลี จะใช้คำว่าอะไร?

ประเทศไม่เฮงซวย ถ้าจำเป็นจะต้องพูดคำว่า “ประเทศเฮงซวย” เป็นบาลี จะใช้คำว่าอะไร?

ทองย้อย แสงสินชัย ประเทศไม่เฮงซวย ถ้าจำเป็นจะต้องพูดคำว่า “ประเทศเฮงซวย” เป็นบาลี จะใช้คำว่าอะไร? คำว่า “ประเทศ” ในภาษาไทย อาจใช้คำบาลีธรรมดาที่นึกได้ง่ายๆ ได้ 3 คำ คือ เทส, ปเทส, รฏฺฐ (๑) “เทส” อ่านว่า เท-สะ รากศัพท์มาจาก ทิส (ธาตุ = แสดง, ชี้แจ ...
เจ็ดชั่วโคตร นับอย่างไร

เจ็ดชั่วโคตร นับอย่างไร

ทองย้อย แสงสินชัย เจ็ดชั่วโคตร นับอย่างไร คำว่า “โคตร” ในคำว่า “เจ็ดชั่วโคตร” บาลีเป็น “โคตฺต” (โคด-ตะ) รากศัพท์มาจาก - (1) โค (ชื่อ, ความรู้, ชื่อเสียง) + ตา (ธาตุ = รักษา) + อ ปัจจัย, ซ้อน ต, ลบสระที่สุดธาตุ (ตา > ต) : โค + ตา = โคตา > ...
ทัศนแพทย์ แพทย์แผนอนาคต อ่านว่า ทัด-สะ-นะ-แพด แยกศัพท์เป็น ทัศน + แพทย์

ทัศนแพทย์ แพทย์แผนอนาคต อ่านว่า ทัด-สะ-นะ-แพด แยกศัพท์เป็น ทัศน + แพทย์

ทองย้อย แสงสินชัย  ทัศนแพทย์ แพทย์แผนอนาคต อ่านว่า ทัด-สะ-นะ-แพด แยกศัพท์เป็น ทัศน + แพทย์ (๑) “ทัศน” บาลีเป็น “ทสฺสน” (ทัด-สะ-นะ) รากศัพท์มาจาก ทิสฺ (ธาตุ = เห็น) + ยุ ปัจจัย, แปลง ทิสฺ เป็น ทสฺส, แปลง ยุ เป็น อน (อะ-นะ) : ทิสฺ > ...
ชราภาพ ภาพที่ไม่มีใครชอบ อ่านว่า ชะ-รา-พาบ แยกศัพท์เป็น ชรา + ภาพ

ชราภาพ ภาพที่ไม่มีใครชอบ อ่านว่า ชะ-รา-พาบ แยกศัพท์เป็น ชรา + ภาพ

ทองย้อย แสงสินชัย ชราภาพ ภาพที่ไม่มีใครชอบ อ่านว่า ชะ-รา-พาบ แยกศัพท์เป็น ชรา + ภาพ (๑) “ชรา” บาลีอ่านว่า ชะ-รา รากศัพท์มาจาก ชรฺ (ธาตุ = เสื่อมวัย, แก่) + อ ปัจจัย + อา ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์ : ชรฺ + อ = ชร + อา = ชรา แปลตามศัพ ...
ดร.เอ็มเบดการ์ นำชาววรรณะศูทร ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ 5 เเสนคน

ดร.เอ็มเบดการ์ นำชาววรรณะศูทร ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ 5 เเสนคน

บทความ, ปกิณกะ
0
39
ดร.เอ็มเบดการ์ นำชาววรรณะศูทร ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ 5 เเสนคน การปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธ ๕ แสนคน เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ผู้ปฏิญาณตน ได้กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ และคำปฏิญญา ๒๒ ข้อ ของท่านอัมเบดการ์ ดังนี้ ๑. ข้าพเจ้าจะไม่บูชาพระพรหม พระศิวะ พระวิษณุต่อไป ๒. ข้าพเจ้าจะไม่ ...
ทยฺยภาสา แปลว่า ภาษาไทย

ทยฺยภาสา แปลว่า ภาษาไทย

ทองย้อย แสงสินชัย ทยฺยภาสา แปลว่า ภาษาไทย เวลาแต่งภาษาบาลีที่มีชื่อคนหรือชื่อสถานที่เป็นภาษาไทย ท่านว่าให้คงชื่อนั้นไว้ ไม่ต้องแปลเป็นบาลี เช่น “อุบาสกชื่อทองย้อย” ก็ให้แต่งเป็นบาลีว่า “ทองย้อย” อิติ ทยยภาสาย ลทฺธนาโม อุปาสโก  แปลว่า “อุบาสกผู้ม ...
วชิรูปมจิตฺโต สิยา อ่านว่า วะ-ชิ-รู-ปะ-มะ-จิด-โต สิ-ยา มีคำนามอยู่ 3 คำ คือ วชิร + อุปมา + จิตฺโต

วชิรูปมจิตฺโต สิยา อ่านว่า วะ-ชิ-รู-ปะ-มะ-จิด-โต สิ-ยา มีคำนามอยู่ 3 คำ คือ วชิร + อุปมา + จิตฺโต

ทองย้อย แสงสินชัย  วชิรูปมจิตฺโต สิยา อ่านว่า วะ-ชิ-รู-ปะ-มะ-จิด-โต สิ-ยา มีคำนามอยู่ 3 คำ คือ วชิร + อุปมา + จิตฺโต (๑) “วชิร” บาลีอ่านว่า วะ-ชิ-ระ รากศัพท์มาจาก วช (ธาตุ = ไป, เป็นไป) + อิร ปัจจัย : วชฺ + อิร = วชิร แปลตามศัพท์ว่า (1) “สิ ...
จริยวัตร หรือ จริยาวัตร คำไหนถูก

จริยวัตร หรือ จริยาวัตร คำไหนถูก

ทองย้อย แสงสินชัย จริยวัตร หรือ จริยาวัตร คำไหนถูก “จริยวัตร” อ่านว่า จะ-ริ-ยะ-วัด “จริยาวัตร” อ่านว่า จะ-ริ-ยา-วัด แยกศัพท์เป็น จริย + วัตร, จริยา + วัตร (๑) “จริย” บาลีอ่านว่า จะ-ริ-ยะ มาจากรากศัพท์ว่า จรฺ (ธาตุ = ประพฤติ, ดำเนินไป) + อิ ...

HOME

Powered By : VeeZa