Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

กบาล ของสูง แต่ไม่สุภาพ? อ่านว่า กะ-บาน

กบาล ของสูง แต่ไม่สุภาพ? อ่านว่า กะ-บาน

ทองย้อย แสงสินชัย กบาล ของสูง แต่ไม่สุภาพ? อ่านว่า กะ-บาน “กบาล” บาลีเป็น “กปาล” (กะ-ปา-ละ) รากศัพท์มาจาก - (1) ก (แทนคำว่า “สีส” = หัว) + ปาลฺ (ธาตุ = ดูแล, รักษา) + อ ปัจจัย : ก + ปาลฺ = กปาลฺ + อ = กปาล แปลตามศัพท์ว่า “อวัยวะที่รักษา ...
เอกายนมรรค อ่านว่า เอ-กา-ยะ-นะ-มัก แยกศัพท์เป็น เอกายน + มรรค

เอกายนมรรค อ่านว่า เอ-กา-ยะ-นะ-มัก แยกศัพท์เป็น เอกายน + มรรค

ทองย้อย แสงสินชัย เอกายนมรรค อ่านว่า เอ-กา-ยะ-นะ-มัก แยกศัพท์เป็น เอกายน + มรรค (๑) “เอกายน” บาลีอ่านว่า เอ-กา-ยะ-นะ รากศัพท์มาจาก เอก (หนึ่ง, หนึ่งเดียว, ดีที่สุด) + อยฺ (ธาตุ = ไป, ถึง, เป็นไป) + ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น อน (อะ-นะ), ทีฆะ อะ ต ...
ยุติธรรม – ธรรมยุต คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน ในที่นี้คำที่ควรรู้ความหมายมี 3 คำ คือ “ยุติ” “ยุต” และ “ธรรม”

ยุติธรรม – ธรรมยุต คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน ในที่นี้คำที่ควรรู้ความหมายมี 3 คำ คือ “ยุติ” “ยุต” และ “ธรรม”

ทองย้อย แสงสินชัย ยุติธรรม - ธรรมยุต คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน ในที่นี้คำที่ควรรู้ความหมายมี 3 คำ คือ “ยุติ” “ยุต” และ “ธรรม” (๑) “ยุติ” บาลีเป็น “ยุตฺติ” (ต 2 ตัว มีจุดใต้ ต ตัวหน้า) อ่านว่า ยุด-ติ รากศัพท์มาจาก ยุชฺ (ธาตุ = ประกอบ) + ต ปัจจัย, ...
สาธกโวหาร อ่านว่า สา-ทก-โว-หาน แยกศัพท์เป็น สาธก + โวหาร

สาธกโวหาร อ่านว่า สา-ทก-โว-หาน แยกศัพท์เป็น สาธก + โวหาร

ทองย้อย แสงสินชัย สาธกโวหาร อ่านว่า สา-ทก-โว-หาน แยกศัพท์เป็น สาธก + โวหาร (๑) “สาธก” บาลีอ่านว่า สา-ทะ-กะ รากศัพท์มาจาก สาธฺ (ธาตุ = สำเร็จ) + ณฺวุ ปัจจัย, แปลง ณฺวุ เป็น อก (อะ-กะ) : สาธ + ณฺวุ > อก = สาธก แปลตามศัพท์ว่า “ผู้ (หรือ ...
ทานาธิบดี ไม่ใช่ประธานาธิบดี แต่ใหญ่กว่า อ่านว่า ทา-นา-ทิ-บอ-ดี

ทานาธิบดี ไม่ใช่ประธานาธิบดี แต่ใหญ่กว่า อ่านว่า ทา-นา-ทิ-บอ-ดี

ทองย้อย แสงสินชัย ทานาธิบดี ไม่ใช่ประธานาธิบดี แต่ใหญ่กว่า อ่านว่า ทา-นา-ทิ-บอ-ดี แยกศัพท์เป็น ทาน + อธิบดี (๑) “ทาน” บาลีอ่านว่า ทา-นะ รากศัพท์มาจาก ทา (ธาตุ, = ให้) + ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น อน (อะ-นะ) : ทา + ยุ > อน = ทาน แปลตามศัพ ...
สุงสุมาร ความหมายก็น่ากลัว ตัวก็น่าเกรง อ่านว่า สุง- สุ-มาน

สุงสุมาร ความหมายก็น่ากลัว ตัวก็น่าเกรง อ่านว่า สุง- สุ-มาน

ทองย้อย แสงสินชัย สุงสุมาร ความหมายก็น่ากลัว ตัวก็น่าเกรง อ่านว่า สุง- สุ-มาน “สุงสุมาร” บาลีเป็น “สุํสุมาร” (สุํ- สระ อุ อยู่ล่าง นิคหิตอยู่บน) อ่านว่า สุง-สุ-มา-ระ ประกอบด้วยคำว่า สุํสุ + มาร (๑) “สุํสุ” รากศัพท์มาจาก - (ก) สสฺ (ธาตุ ...
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อ่านว่า เคฺรื่อง-ราด-ชะ-อิด-สะ-ริ-ยา-พอน แยกศัพท์เป็น เครื่อง + ราช + อิสริย + อาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อ่านว่า เคฺรื่อง-ราด-ชะ-อิด-สะ-ริ-ยา-พอน แยกศัพท์เป็น เครื่อง + ราช + อิสริย + อาภรณ์

ทองย้อย แสงสินชัย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อ่านว่า เคฺรื่อง-ราด-ชะ-อิด-สะ-ริ-ยา-พอน แยกศัพท์เป็น เครื่อง + ราช + อิสริย + อาภรณ์ (๑) “เครื่อง” เป็นคำไทย (๒) “ราช” บาลีอ่านว่า รา-ชะ แปลตามรากศัพท์ว่า - (1) “ผู้รุ่งเรืองโดยยิ่งเพราะมีเดชานุภา ...
กิเลส ภาษาไทยอ่านว่า กิ-เหฺลด บาลีอ่านว่า กิ-เล-สะ

กิเลส ภาษาไทยอ่านว่า กิ-เหฺลด บาลีอ่านว่า กิ-เล-สะ

ทองย้อย แสงสินชัย กิเลส ภาษาไทยอ่านว่า กิ-เหฺลด บาลีอ่านว่า กิ-เล-สะ “กิเลส” รากศัพท์มาจาก กิลิสฺ (ธาตุ = เดือดร้อน, เศร้าหมอง, เบียดเบียน) + อ ปัจจัย, แปลง อิ ที่ -ลิ-เป็น เอ : กิลิส > กิเลส + อ = กิเลส สูตรหาความหมายของศัพท์ ท่านว่า : ...
ปาพจน์ คำสำคัญที่สุด แต่ชาวพุทธแทบไม่รู้จัก อ่านว่า ปา-พด

ปาพจน์ คำสำคัญที่สุด แต่ชาวพุทธแทบไม่รู้จัก อ่านว่า ปา-พด

ทองย้อย แสงสินชัย ปาพจน์ คำสำคัญที่สุด แต่ชาวพุทธแทบไม่รู้จัก อ่านว่า ปา-พด “ปาพจน์” บาลีเป็น “ปาวจน” อ่านว่า ปา-วะ-จะ-นะ คำเดิมมาจาก ป + วจน (๑) “ป” อ่านว่า ปะ ตัดคำมาจาก “ปธาน” (ปะ-ทา-นะ) หมายถึง เป็นใหญ่, เป็นหัวหน้า, สำคัญ, เป็นหลัก, ...
มหาบัณฑิต อ่านว่า มะ-หา-บัน-ดิด แยกศัพท์เป็น มหา + บัณฑิต

มหาบัณฑิต อ่านว่า มะ-หา-บัน-ดิด แยกศัพท์เป็น มหา + บัณฑิต

ทองย้อย แสงสินชัย มหาบัณฑิต อ่านว่า มะ-หา-บัน-ดิด แยกศัพท์เป็น มหา + บัณฑิต (๑) “มหา” (มะ-หา) รูปคำเดิมในบาลีเป็น “มหนฺต” (มะ-หัน-ตะ) รากศัพท์มาจาก มหฺ (ธาตุ = เจริญ) + อนฺต ปัจจัย : มหฺ + อนฺต = มหนฺต แปลตามศัพท์ว่า “สิ่งที่ขยายตัว” มี ...
ชีวิต ภาษาไทยอ่านว่า ชี-วิด บาลีอ่านว่า ชี-วิ-ตะ

ชีวิต ภาษาไทยอ่านว่า ชี-วิด บาลีอ่านว่า ชี-วิ-ตะ

ทองย้อย แสงสินชัย ชีวิต ภาษาไทยอ่านว่า ชี-วิด บาลีอ่านว่า ชี-วิ-ตะ “ชีวิต” รากศัพท์มาจาก ชีวฺ (ธาตุ = เป็นอยู่) + ต ปัจจัย, ลง อิ อาคมหน้าปัจจัยท้ายธาตุ (ชีวฺ + อิ + ต) : ชีวฺ + อิ + ต = ชีวิต แปลตามศัพท์ว่า “สิ่งเป็นเหตุให้เป็นอยู่ได้” “ ...
“ช่วยกันทำลายโดยวิธีส่งเสริม” โดย ทองย้อย แสงสินชัย

“ช่วยกันทำลายโดยวิธีส่งเสริม” โดย ทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
0
52
ทองย้อย แสงสินชัย   ช่วยกันทำลายโดยวิธีส่งเสริม ------------------------------- เมื่อวานนี้ (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ผมได้อ่านโพสต์ของญาติมิตรท่านหนึ่ง ขออนุญาตเอ่ยนาม -Boonlue Chaimano- มีข้อความดังต่อไปนี้ - ................. ......วิธีทำลายโดยไม ...

HOME

Powered By : VeeZa