SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

ปฏิปัตติธรรม ไม่ใช่ “ปฏิบัติธรรม” อ่านว่า ปะ-ติ-ปัด-ติ-ทำ แยกศัพท์เป็น ปฏิปัตติ + ธรรม

ปฏิปัตติธรรม ไม่ใช่ “ปฏิบัติธรรม” อ่านว่า ปะ-ติ-ปัด-ติ-ทำ แยกศัพท์เป็น ปฏิปัตติ + ธรรม

ทองย้อย แสงสินชัย ปฏิปัตติธรรม ไม่ใช่ “ปฏิบัติธรรม” อ่านว่า ปะ-ติ-ปัด-ติ-ทำ แยกศัพท์เป็น ปฏิปัตติ + ธรรม (๑) “ปฏิปัตติ” บาลีเขียน “ปฏิปตฺติ” (ปะ-ติ-ปัด-ติ) รากศัพท์มาจาก ปฏิ (คำอุปสรรค = เฉพาะ, ตอบ, ทวน, กลับ) + ปทฺ ( (๒) “ปฏิบัติ” บาลี ...
ปริยัติธรรม แหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย อ่านว่า ปะ-ริ-ยัด-ติ-ทํา แยกศัพท์เป็น ปริยัติ + ธรรม

ปริยัติธรรม แหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย อ่านว่า ปะ-ริ-ยัด-ติ-ทํา แยกศัพท์เป็น ปริยัติ + ธรรม

ทองย้อย แสงสินชัย  ปริยัติธรรม แหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย อ่านว่า ปะ-ริ-ยัด-ติ-ทํา แยกศัพท์เป็น ปริยัติ + ธรรม (๑) “ปริยัติ” บาลีเป็น “ปริยตฺติ” (ปะ-ริ-ยัด-ติ) รากศัพท์มาจาก ปริ (คำอุปสรรค = รอบๆ, ทั่วไป) + อปฺ (ธาตุ = ถึง, บรรลุ) + ต ปัจจัย ...
เวรกรรม ทำไว้อย่างไรก็ได้อย่างนั้น อ่านว่า เวน-กำ แยกศัพท์เป็น เวร + กรรม

เวรกรรม ทำไว้อย่างไรก็ได้อย่างนั้น อ่านว่า เวน-กำ แยกศัพท์เป็น เวร + กรรม

ทองย้อย แสงสินชัย เวรกรรม ทำไว้อย่างไรก็ได้อย่างนั้น อ่านว่า เวน-กำ แยกศัพท์เป็น เวร + กรรม (๑) “เวร” บาลีอ่านว่า เว-ระ รากศัพท์มาจาก วิ (คำอุปสรรค = วิเศษ, พิเศษ, แจ้ง, ต่าง) + อรฺ (ธาตุ = ไป, เป็นไป) + อ ปัจจัย, แผลง อิ ที่ วิ เป็น เอ (วิ ...
สารบรรณ คนละคำกับ “สารบัญ” อ่านว่า สา-ระ-บัน แยกศัพท์เป็น สาร + บรรณ

สารบรรณ คนละคำกับ “สารบัญ” อ่านว่า สา-ระ-บัน แยกศัพท์เป็น สาร + บรรณ

ทองย้อย แสงสินชัย  สารบรรณ คนละคำกับ “สารบัญ” อ่านว่า สา-ระ-บัน แยกศัพท์เป็น สาร + บรรณ (๑) “สาร” บาลีอ่านว่า สา-ระ รากศัพท์มาจาก - (1) สรฺ (ธาตุ = ขยาย, พิสดาร) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, “ทีฆะต้นธาตุ” คือ อะ ที่ ส-(รฺ) เป็น อา (สรฺ > สาร) ...
ดาวประกายพรึก ไม่ใช่ ดาวประกายพฤกษ์

ดาวประกายพรึก ไม่ใช่ ดาวประกายพฤกษ์

ทองย้อย แสงสินชัย  ดาวประกายพรึก ไม่ใช่ ดาวประกายพฤกษ์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “ประกายพรึก : (คำนาม) ดาวรุ่ง คือ ดาวพระศุกร์ที่เห็นในเวลาเช้ามืด, ถ้าเห็นในเวลาหัวคํ่า เรียกว่า ดาวประจําเมือง. (ข. ผกาย ว่า ดาว + พรึก ว่า ร ...
สวางคนิวาส อ่านว่า สะ-วาง-คะ-นิ-วาด แยกศัพท์เป็น สวางค + นิวาส

สวางคนิวาส อ่านว่า สะ-วาง-คะ-นิ-วาด แยกศัพท์เป็น สวางค + นิวาส

ทองย้อย แสงสินชัย สวางคนิวาส อ่านว่า สะ-วาง-คะ-นิ-วาด แยกศัพท์เป็น สวางค + นิวาส (๑) “สวางค” บาลีเขียน “สฺวางค” (มีจุดใต้ ส อ่านว่า สฺ-วาง-คะ ออกเสียง สฺ- สั้น-เบา คล้ายคำว่า ซวง-) รูปคำเดิมมาจาก สุ (คำอุปสรรค = ดี, งาม, ง่าย) + องฺค (ก) “องฺค” ...
กฐินมาแล้ว (๓) ใกล้จะออกพรรษา ใกล้จะถึงหน้ากฐิน หาความรู้เรื่องกฐินกันไว้ก่อน

กฐินมาแล้ว (๓) ใกล้จะออกพรรษา ใกล้จะถึงหน้ากฐิน หาความรู้เรื่องกฐินกันไว้ก่อน

ทองย้อย แสงสินชัย กฐินมาแล้ว (๓) ----------- ใกล้จะออกพรรษา ใกล้จะถึงหน้ากฐิน หาความรู้เรื่องกฐินกันไว้ก่อน ----------- ตอนที่ ๓ : ปัญหาเรื่องพระ ๕ รูป ----------- ในการทอดกฐินนั้นเคยมีปัญหาถามกันว่า ต้องมีพระอย่างน้อยกี่รูปจึงจะรับกฐิน ...
รมณียสถาน คือสถานที่เช่นไร อ่านว่า รม-มะ-นี-ยะ-สะ-ถาน แยกศัพท์เป็น รมณีย + สถาน

รมณียสถาน คือสถานที่เช่นไร อ่านว่า รม-มะ-นี-ยะ-สะ-ถาน แยกศัพท์เป็น รมณีย + สถาน

ทองย้อย แสงสินชัย รมณียสถาน คือสถานที่เช่นไร อ่านว่า รม-มะ-นี-ยะ-สะ-ถาน แยกศัพท์เป็น รมณีย + สถาน (๑) “รมณีย” บาลีอ่านว่า ระ-มะ-นี-ยะ รากศัพท์มาจาก รมฺ (ธาตุ = ยินดี, รื่นรมย์) + ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น อน (อะ-นะ) แล้วแปลง น เป็น ณ + อี ...
สมถะ ไม่ได้แปลว่ามักน้อย อ่านว่า สะ-มะ-ถะ

สมถะ ไม่ได้แปลว่ามักน้อย อ่านว่า สะ-มะ-ถะ

ทองย้อย แสงสินชัย สมถะ ไม่ได้แปลว่ามักน้อย อ่านว่า สะ-มะ-ถะ “สมถะ” บาลีเขียน “สมถ” (สะ-มะ-ถะ) รากศัพท์มาจาก สมฺ (ธาตุ = สงบ, ระงับ) + ถ ปัจจัย : สมฺ + ถ = สมถ (ปุงลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า “ธรรมที่ยังความพอใจในกามให้สงบ” “สมถ” ในบาลีใช้ในความหม ...
กายกรรม อ่านว่า กาย-ยะ-กำ แยกคำเป็น กาย + กรรม

กายกรรม อ่านว่า กาย-ยะ-กำ แยกคำเป็น กาย + กรรม

ทองย้อย แสงสินชัย กายกรรม อ่านว่า กาย-ยะ-กำ แยกคำเป็น กาย + กรรม (๑) “กาย” บาลีอ่านว่า กา-ยะ รากศัพท์มาจาก - (1) กุ (สิ่งที่น่ารังเกียจ, สิ่งที่น่าเกลียด) + อาย (ที่มา, ที่เกิดขึ้น), “ลบสระหน้า” คือ อุ ที่ กุ (กุ > ก) : กุ > ก + อา ...
พยศ มาจากไหน? อ่านว่า พะ-ยด

พยศ มาจากไหน? อ่านว่า พะ-ยด

ทองย้อย แสงสินชัย พยศ มาจากไหน? อ่านว่า พะ-ยด พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “พยศ : (คำกริยา) แสดงอาการดื้อหรือถือตัวไม่ยอมทําตาม.” พจนานุกรมฯ ไม่ได้บอกว่า “พยศ” มาจากภาษาอะไร ในบาลี มีคำที่รูปและเสียงใกล้กับ “พยศ” ...
ความเป็นมาของการสวดมนต์ โดย “คนข้างวัด”

ความเป็นมาของการสวดมนต์ โดย “คนข้างวัด”

บทความ, ปกิณกะ
0
81
ความเป็นมาของการสวดมนต์  การสวดมนต์เป็นบุญกิริยาที่ชาวพุทธทั่วไปนิยมทำกันเป็นกิจวัตรประจำวัน ยิ่งถ้าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันพระ หรือวันที่กำหนดนัดหมายมีการบำเพ็ญบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง การสวดมนต์ก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น ทั้งที่ฟังพระสงฆ์ท่านสวด ทั้งที่พุทธศาสนิกชนสวดกันเอง ...

HOME

Powered By : VeeZa