Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

บันลือสีหนาท อ่านว่า บัน-ลือ-สี-หะ-นาด แยกศัพท์เป็น บันลือ + สีห + นาท

บันลือสีหนาท อ่านว่า บัน-ลือ-สี-หะ-นาด แยกศัพท์เป็น บันลือ + สีห + นาท

ทองย้อย แสงสินชัย บันลือสีหนาท อ่านว่า บัน-ลือ-สี-หะ-นาด แยกศัพท์เป็น บันลือ + สีห + นาท (๑) “บันลือ” เป็นคำไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “บันลือ : (คำกริยา) เปล่งเสียงดังก้อง เช่น บันลือสีหนาท; โด่งดัง, เลื่องลือ, ...
“กุสลสฺสูปสมฺปทา” (กุ-สะ-ลัส-สู-ปะ-สัม-ปะ-ทา) การทำกุศลให้ถึงพร้อม หมายถึงอะไร ?

“กุสลสฺสูปสมฺปทา” (กุ-สะ-ลัส-สู-ปะ-สัม-ปะ-ทา) การทำกุศลให้ถึงพร้อม หมายถึงอะไร ?

บทความ, ปกิณกะ
0
18
มีผู้ถามว่า คำว่า "กุสลสฺสูปสมฺปทา" (กุ-สะ-ลัส-สู-ปะ-สัม-ปะ-ทา) การทำกุศลให้ถึงพร้อม หมายถึงอะไร ? (ทำกุศลกุศลอะไร ชือว่าให้ถึงพร้อม) ตอบ คำว่า "กุสลสฺสูปสมฺปทา" เป็นหมวดธรรมข้อหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มธรรมที่เป็นดุจหัวใจพุทธศาสนา คือ - สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง การไม่ทำบาปทั้งปวง - กุ ...
ความมีอิทธิพล และไม่มีอิทธิพลของ “หมุดคณะราษฎร์”

ความมีอิทธิพล และไม่มีอิทธิพลของ “หมุดคณะราษฎร์”

บทความ, ปกิณกะ
0
11
"หมุดคณะราษฎร์" ย่อมมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของบุคคลทั้งทางที่ดีและไม่ดี ...แล้วแต่สิ่งที่อยู่ในจิตใจของบุคคล นั่นคือ - ความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ - จิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตย,หรือความเป็นทาส - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนา... "หมุด" คือ วัตถุ เป็นรูปารมณ์ รับรู้ได ...
กตเวที ลืมคำ แต่อย่าลืมคุณ อ่านว่า กะ-ตะ-เว-ที แยกศัพท์เป็น กต + เวที

กตเวที ลืมคำ แต่อย่าลืมคุณ อ่านว่า กะ-ตะ-เว-ที แยกศัพท์เป็น กต + เวที

ทองย้อย แสงสินชัย กตเวที ลืมคำ แต่อย่าลืมคุณ อ่านว่า กะ-ตะ-เว-ที แยกศัพท์เป็น กต + เวที (๑) “กต” (กะ-ตะ) รากศัพท์มาจาก กรฺ (ธาตุ = กระทำ) + ต ปัจจัย, ลบที่สุดธาตุ (กรฺ > ก) : กรฺ + ต = กรต > กต แปลตามศัพท์ว่า “สิ่งอันเขากระทำ ...
ธรรมสามี พระพุทธศาสนานี้ใครเป็นเจ้าของ อ่านว่า ทำ-มะ-สา-มี แยกศัพท์เป็น ธรรม + สามี

ธรรมสามี พระพุทธศาสนานี้ใครเป็นเจ้าของ อ่านว่า ทำ-มะ-สา-มี แยกศัพท์เป็น ธรรม + สามี

ทองย้อย แสงสินชัย ธรรมสามี พระพุทธศาสนานี้ใครเป็นเจ้าของ อ่านว่า ทำ-มะ-สา-มี แยกศัพท์เป็น ธรรม + สามี (๑) “ธรรม” บาลีเป็น “ธมฺม” (ทำ-มะ) รากศัพท์มาจาก ธรฺ (ธาตุ = ทรงไว้) + รมฺม (ปัจจัย) ลบ รฺ ที่สุดธาตุ (ธรฺ > ธ) และ ร ต้นปัจจัย (รมฺม ...
คาถาในดวงตรามหาจักรี โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

คาถาในดวงตรามหาจักรี โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ทองย้อย แสงสินชัย คาถาในดวงตรามหาจักรี ............ เขียนแบบบาลี : ติรตเน สกรฏฺเฐ จ.....สมฺพํเส จ มมายนํ สกราโชชุจิตฺตญฺจ.......สกรฏฺฐาภิวฑฺฒนํ ฯ เขียนแบบคำอ่าน : ติระตะเน สะกะรัฏเฐ จะ...สัมพังเส จะ มะมายะนัง สะกะราโชชุจิตตัญฺจะ....... ...
กรุษ – กรานต์ ยิ่งนานก็ยิ่งเพี้ยน อ่านว่า กฺรุด กฺราน

กรุษ – กรานต์ ยิ่งนานก็ยิ่งเพี้ยน อ่านว่า กฺรุด กฺราน

ทองย้อย แสงสินชัย กรุษ - กรานต์ ยิ่งนานก็ยิ่งเพี้ยน อ่านว่า กฺรุด กฺราน (๑) “กรุษ” มาจากคำว่า “ตรุษ” เป็นคำพูดภาษาปากของคนไทยรุ่นเก่าที่มักออกเสียง ตฺร เป็น กฺร เช่น “ไตร” เป็น “ไกร” “ตรม” เป็น “กรม” “ตรอก” เป็น “กรอก” “ตรุษ” จึงเป็น “กรุษ” ...
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (10) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต ป.ธ.๙)

รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (10) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต ป.ธ.๙)

บทความ, ปกิณกะ
0
15
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (10) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต ป.ธ.๙) เหมือนที่พูดข้างบน คำเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ คำใดเป็นศัพท์ธรรมวินัยสำคัญ เมื่อแปลเป็นไทย ก็ให้ใส่วงเล็บบอกคำเดิมไว้ด้วย ดังนี้เป็นต้น มองระยะยาว ในเมื่อเวลานี้เรามีพระไตรปิฎกแปลภาษาไทยหลายชุดหลา ...
ธรรมสมโพชฌ์ ไม่ใช่ “ธรรมสมโภช” อ่านว่า ทำ-มะ-สม-โพด แยกศัพท์เป็น ธรรม + สมโพชฌ์

ธรรมสมโพชฌ์ ไม่ใช่ “ธรรมสมโภช” อ่านว่า ทำ-มะ-สม-โพด แยกศัพท์เป็น ธรรม + สมโพชฌ์

ทองย้อย แสงสินชัย ธรรมสมโพชฌ์ ไม่ใช่ “ธรรมสมโภช” อ่านว่า ทำ-มะ-สม-โพด แยกศัพท์เป็น ธรรม + สมโพชฌ์ (๑) “ธรรม” บาลีเป็น “ธมฺม” (ทำ-มะ) รากศัพท์มาจาก ธรฺ (ธาตุ = ทรงไว้) + รมฺม (ปัจจัย) ลบ รฺ ที่สุดธาตุ (ธรฺ > ธ) และ ร ต้นปัจจัย (รมฺม &g ...
วิทยากร บอกให้เขารู้ ฤๅจะสู้ทำให้เขาดู แยกศัพท์เป็น วิทยา + กร

วิทยากร บอกให้เขารู้ ฤๅจะสู้ทำให้เขาดู แยกศัพท์เป็น วิทยา + กร

ทองย้อย แสงสินชัย วิทยากร บอกให้เขารู้ ฤๅจะสู้ทำให้เขาดู แยกศัพท์เป็น วิทยา + กร (๑) “วิทยา” บาลีเป็น “วิชฺชา” รากศัพท์มาจาก วิทฺ (ธาตุ = รู้) + ณฺย ปัจจัย, ลบ ณฺ, แปลง ทฺย (คือ (วิ)-ทฺ + (ณฺ)-ย) เป็น ชฺช + อา ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์ ...
นิติกร ความยุติธรรมอยู่ในกำมือของใคร อ่านว่า นิ-ติ-กอน ประกอบด้วย นิติ + กร

นิติกร ความยุติธรรมอยู่ในกำมือของใคร อ่านว่า นิ-ติ-กอน ประกอบด้วย นิติ + กร

ทองย้อย แสงสินชัย นิติกร ความยุติธรรมอยู่ในกำมือของใคร อ่านว่า นิ-ติ-กอน ประกอบด้วย นิติ + กร (๑) “นิติ” บาลีเป็น “นีติ” (นี-ติ, โปรดสังเกตว่า บาลีเป็น นี- ไม่ใช่ นิ-) รากศัพท์มาจาก นี (ธาตุ = บรรลุ, ถึง) + ติ ปัจจัย : นี + ติ = นี ...
หรือว่ายังป่วยไม่พอ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

หรือว่ายังป่วยไม่พอ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
0
20
ทองย้อย แสงสินชัย หรือว่ายังป่วยไม่พอ -------------------- พระพุทธเจ้า-ผู้เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนา-เดิมท่านก็เป็นมนุษย์ปุถุชนเหมือนเราท่านทั้งหลาย มีครอบครัว มีลูกมีเมีย มีสมบัติพัสถานเหมือนที่ชาวโลกเขามีกัน ต่อมาท่านเห็นว่าชีวิตไม่มีแก่นสาร ต้องเ ...