SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

ไปยาล อ่านว่า ไป-ยาน โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ไปยาล อ่านว่า ไป-ยาน โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ทองย้อย แสงสินชัย ไปยาล อ่านว่า ไป-ยาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า ไปยาล เป็นคำนาม - (1) เครื่องหมายละคํา รูปดังนี้ ‘ฯ’ เรียกว่า ไปยาลน้อย สําหรับละคําที่ประกอบคําหน้า เช่น กรุงเทพฯ โปรดเกล้าฯ (2) รูปดังนี้ ‘ฯลฯ’ หรือ ‘ฯเป ...
เมตไตรย อ่านว่า เมด-ไตฺร “เมตไตรย” บาลีเป็น “เมตฺเตยฺย” อ่านว่า เมด-เต็ย-ยะ

เมตไตรย อ่านว่า เมด-ไตฺร “เมตไตรย” บาลีเป็น “เมตฺเตยฺย” อ่านว่า เมด-เต็ย-ยะ

ทองย้อย แสงสินชัย เมตไตรย อ่านว่า เมด-ไตฺร “เมตไตรย” บาลีเป็น “เมตฺเตยฺย” อ่านว่า เมด-เต็ย-ยะ ผู้รู้บอกว่า รากศัพท์มาจาก “มิตฺต” = ผู้รักใคร่กัน, เพื่อน, มิตร หรือ “เมตฺตา” = ความรัก, ความเป็นเพื่อน, ความเห็นอกเห็นใจกัน, ความเป็นมิตร, การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้อื่น สรุปคว ...
ทิคัมพร ผู้นุ่งลมห่มฟ้า อ่านว่า ทิ-คำ-พอน ถ้าแยกศัพท์ตามที่ตาเห็น ก็จะเป็น ทิค + อัมพร

ทิคัมพร ผู้นุ่งลมห่มฟ้า อ่านว่า ทิ-คำ-พอน ถ้าแยกศัพท์ตามที่ตาเห็น ก็จะเป็น ทิค + อัมพร

ปกิณกะ
0
60
ทองย้อย แสงสินชัย ทิคัมพร ผู้นุ่งลมห่มฟ้า อ่านว่า ทิ-คำ-พอน ถ้าแยกศัพท์ตามที่ตาเห็น ก็จะเป็น ทิค + อัมพร (๑) “ทิค” อ่านตามรูปศัพท์ว่า ทิ-คะ ท่านว่าคำนี้แปลงมาจาก “ทิสา” (ทิ-สา) “ทิสา” รากศัพท์มาจาก ทิสฺ (ธาตุ = เห็น) + อ ปัจจัย + อา ปัจจ ...
สมาทิยามิ ไม่ใช่ สมาธิ-ยามิ อ่านว่า สะ-มา-ทิ-ยา-มิ

สมาทิยามิ ไม่ใช่ สมาธิ-ยามิ อ่านว่า สะ-มา-ทิ-ยา-มิ

ทองย้อย แสงสินชัย สมาทิยามิ ไม่ใช่ สมาธิ-ยามิ อ่านว่า สะ-มา-ทิ-ยา-มิ “สมาทิยามิ” รากศัพท์มาจาก สํ (คำอุปสรรค = พร้อมกัน, ร่วมกัน, อย่างดี ) + อา (คำอุปสรรค = ทั่ว, ยิ่ง, กลับความ) + ทา (ธาตุ = ให้) + ย ปัจจัย + มิ วิภัตติอาขยาต, แปลง อา ที่สุ ...
ธาตุขันธ์ ไม่รู้ว่าใครเป็นทาสใคร อ่านกันว่า ทาด-ขัน ประกอบด้วยคำว่า ธาตุ + ขันธ์

ธาตุขันธ์ ไม่รู้ว่าใครเป็นทาสใคร อ่านกันว่า ทาด-ขัน ประกอบด้วยคำว่า ธาตุ + ขันธ์

ทองย้อย แสงสินชัย ธาตุขันธ์ ไม่รู้ว่าใครเป็นทาสใคร อ่านกันว่า ทาด-ขัน ประกอบด้วยคำว่า ธาตุ + ขันธ์ (๑) “ธาตุ” บาลีอ่านว่า ทา-ตุ รากศัพท์มาจาก ธา (ธาตุ = ทรงไว้) + ตุ ปัจจัย อีกนัยหนึ่งว่ามาจาก ธรฺ (ธาตุ = ทรงไว้) + ตุ ปัจจัย, ลบ รฺ ที่สุดธา ...
ประลาต – ปลาสนาการ คำที่ยังไม่หนีไปไหน อ่านว่า ปฺระ-ลาด และ ปะ-ลาด-สะ-นา-กาน

ประลาต – ปลาสนาการ คำที่ยังไม่หนีไปไหน อ่านว่า ปฺระ-ลาด และ ปะ-ลาด-สะ-นา-กาน

ทองย้อย แสงสินชัย ประลาต - ปลาสนาการ คำที่ยังไม่หนีไปไหน อ่านว่า ปฺระ-ลาด และ ปะ-ลาด-สะ-นา-กาน (๑) “ประลาต” บาลีเป็น “ปลาต” อ่านว่า ปะ-ลา-ตะ รากศัพท์มาจาก ปลายฺ (ธาตุ = หนีไป) + ต ปัจจัย, ลบ ยฺ ที่สุดธาตุ : ปลายฺ + ต = ปลายต > ปลาต แปลตา ...
เนติบริกร รับบริการทุกรัฐบาล อ่านว่า เน-ติ-บอ-ริ-กอน ประกอบด้วยคำว่า เนติ + บริกร

เนติบริกร รับบริการทุกรัฐบาล อ่านว่า เน-ติ-บอ-ริ-กอน ประกอบด้วยคำว่า เนติ + บริกร

ทองย้อย แสงสินชัย เนติบริกร รับบริการทุกรัฐบาล อ่านว่า เน-ติ-บอ-ริ-กอน ประกอบด้วยคำว่า เนติ + บริกร (๑) “เนติ” บาลีเป็น “นีติ” (นี-ติ, โปรดสังเกตว่า บาลีเป็น นี- ไม่ใช่ นิ-) รากศัพท์มาจาก นี (ธาตุ = บรรลุ, ถึง) + ติ ปัจจัย : นี + ติ = นี ...
มัตตัญญู – มัตตัญญุตา หาคำ ไม่ยากเหมือนหาคน อ่านว่า มัด-ตัน-ยู มัด-ตัน-ยุ-ตา

มัตตัญญู – มัตตัญญุตา หาคำ ไม่ยากเหมือนหาคน อ่านว่า มัด-ตัน-ยู มัด-ตัน-ยุ-ตา

ทองย้อย แสงสินชัย มัตตัญญู - มัตตัญญุตา หาคำ ไม่ยากเหมือนหาคน อ่านว่า มัด-ตัน-ยู มัด-ตัน-ยุ-ตา (๑) “มัตตัญญู” บาลีเขียน “มตฺตญฺญู” (มัด-ตัน-ยู) รากศัพท์มาจาก มตฺต + ญู (ก) “มตฺต” (มัด-ตะ, เป็น “มตฺตา” ก็มี) รากศัพท์มาจาก มา (ธาตุ = กะ, ...
กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ ถ้าเป็นชาวพุทธ ต้องช่วยกันพูดให้ติดปาก

กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ ถ้าเป็นชาวพุทธ ต้องช่วยกันพูดให้ติดปาก

ทองย้อย แสงสินชัย กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ ถ้าเป็นชาวพุทธ ต้องช่วยกันพูดให้ติดปาก อ่านว่า - กัน-ลฺยา-นะ-กา-รี กัน-ลฺยา-นัง ปา-ปะ-กา-รี จะ ปา-ปะ-กัง มีคำที่ควรรู้ 3 คำ คือ กลฺยาณ ปาป การี (๑) “กลฺยาณ” บาลีเป็นอ่านว่า กัน-ลฺยา-นะ ...
มโนทัศน์ อย่าตัดเหลือแค่ มโน.. อ่านว่า มะ-โน-ทัด แยกศัพท์เป็น มโน + ทัศน์

มโนทัศน์ อย่าตัดเหลือแค่ มโน.. อ่านว่า มะ-โน-ทัด แยกศัพท์เป็น มโน + ทัศน์

ทองย้อย แสงสินชัย มโนทัศน์ อย่าตัดเหลือแค่ มโน.. อ่านว่า มะ-โน-ทัด แยกศัพท์เป็น มโน + ทัศน์ (๑) “มโน” รูปคำเดิมในบาลีเป็น “มน” (มะ-นะ) รากศัพท์มาจาก - (1) มน (ธาตุ = รู้) + อ ปัจจัย : มน + อ = มน แปลตามศัพท์ว่า “ตัวรู้” (2) มา (ธาตุ ...
คำบาลีที่เว้นวรรคผิด – ชินะ ปัญชะระ ปะริต ตังมัง รักขะตุ สัพพทา

คำบาลีที่เว้นวรรคผิด – ชินะ ปัญชะระ ปะริต ตังมัง รักขะตุ สัพพทา

ทองย้อย แสงสินชัย คำบาลีที่เว้นวรรคผิด ผู้เขียนบาลีวันละคำได้เห็นเอกสารฉบับหนึ่งเขียนคำบาลีเว้นวรรคผิด 2 แห่ง (ดูภาพประกอบ) คือ - ๑ ชินะ ปัญชะระ ปะริต ตังมัง รักขะตุ สัพพทา ๒ พระครูวิจิตร ธรรมโชติ อธิบาย : ข้อ ๑ ชินะ ปัญชะระ ปะริต ตังมั ...
หู ควรมีไว้แก้ปัญหา – บาลีว่าอย่างไร

หู ควรมีไว้แก้ปัญหา – บาลีว่าอย่างไร

ทองย้อย แสงสินชัย หู ควรมีไว้แก้ปัญหา - บาลีว่าอย่างไร คำว่า “หู” ที่หมายถึงอวัยวะในร่างกาย มีคำบาลีที่ใช้หลายคำ แต่ที่ใช้เป็นสามัญมี 2 คำ คือ “โสต” และ “กณฺณ” (๑) “โสต” บาลีอ่านว่า โส-ตะ รากศัพท์มาจาก สุ (ธาตุ = ฟัง, ได้ยิน) + ต ปัจจัย, แ ...

HOME

Powered By : VeeZa