Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

นรสีห์ อ่านว่า นอ-ระ-สี แยกศัพท์เป็น นร + สีห์

นรสีห์ อ่านว่า นอ-ระ-สี แยกศัพท์เป็น นร + สีห์

ทองย้อย แสงสินชัย นรสีห์ อ่านว่า นอ-ระ-สี แยกศัพท์เป็น นร + สีห์ (๑) “นร” บาลีอ่านว่า นะ-ระ รากศัพท์มาจาก - (1) นี (ธาตุ = นำไป) + อร ปัจจัย, “ลบสระหน้า” คือลบ อี ที่ นี (นี > น) : นี > น + อร = นร แปลตามศัพท์ว่า (1) “ผู้นำไป” (2) ...
สัญลักษณ์ ไม่ใช่ สัญญาลักษณ์ อ่านว่า สัน-ยะ-ลัก แยกศัพท์เป็น สัญ + ลักษณ์

สัญลักษณ์ ไม่ใช่ สัญญาลักษณ์ อ่านว่า สัน-ยะ-ลัก แยกศัพท์เป็น สัญ + ลักษณ์

ทองย้อย แสงสินชัย สัญลักษณ์ ไม่ใช่ สัญญาลักษณ์ อ่านว่า สัน-ยะ-ลัก แยกศัพท์เป็น สัญ + ลักษณ์ (๑) “สัญ” บาลีเป็น “สญฺญา” (สัน-ยา) รากศัพท์มาจาก สํ (คำอุปสรรค = พร้อมกัน) + ญา (ธาตุ = รู้) แปลงนิคหิตที่ สํ เป็น ญฺ (สํ > สญฺ) + กฺวิ ปัจจัย, ...
อุปาทาน – อุปทาน ถ้ารู้จักคิด ก็จะรู้ว่าผิดตรงไหน

อุปาทาน – อุปทาน ถ้ารู้จักคิด ก็จะรู้ว่าผิดตรงไหน

ทองย้อย แสงสินชัย อุปาทาน - อุปทาน ถ้ารู้จักคิด ก็จะรู้ว่าผิดตรงไหน (๑) “อุปาทาน” ภาษาไทยอ่านว่า อุ-ปา-ทาน หรือ อุบ-ปา-ทาน บาลีอ่านว่า อุ-ปา-ทา-นะ รากศัพท์มาจาก อุป (คำอุปสรรค = เข้าไป, ใกล้) + อา (คำอุปสรรค = กลับความ) + ทา (ธาตุ = ให้) + ยุ ปัจ ...
โรงพยาบาล ไม่ใช่โรงฆ่าสัตว์ บาลีว่าอย่างไร

โรงพยาบาล ไม่ใช่โรงฆ่าสัตว์ บาลีว่าอย่างไร

ทองย้อย แสงสินชัย โรงพยาบาล ไม่ใช่โรงฆ่าสัตว์ บาลีว่าอย่างไร คำในภาษาบาลีที่มีความหมายเท่ากับ “โรงพยาบาล” (hospital) เท่าที่พบมี 3 คำ (อาจมีมากกว่านี้) คือ - (๑) อาโรคฺยสาลา (ārogyasālā) อ่านว่า อา-โรก-คยะ-สา-ลา (๒) คิลานสาลา (gilānasālā) อ ...
วิศวกร อ่านว่า วิด-สะ-วะ-กอน แยกศัพท์เป็น วิศว + กร

วิศวกร อ่านว่า วิด-สะ-วะ-กอน แยกศัพท์เป็น วิศว + กร

ทองย้อย แสงสินชัย วิศวกร อ่านว่า วิด-สะ-วะ-กอน แยกศัพท์เป็น วิศว + กร (๑) “วิศว” อ่านว่า วิด-สะ-วะ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกว่า “วิศว” เป็นคำสันสกฤต ตรงกับคำบาลีว่า “วิสฺส” (วิด-สะ) หนังสือ ศัพท์วิเคราะห์ ของ พระมหาโพธิวงศาจา ...
สถาปนิก อ่านว่า สะ-ถา-ปะ-นิก “สถาปนิก” ประกอบรูปคำจาก สถาปน + อิก ปัจจัย

สถาปนิก อ่านว่า สะ-ถา-ปะ-นิก “สถาปนิก” ประกอบรูปคำจาก สถาปน + อิก ปัจจัย

ทองย้อย แสงสินชัย สถาปนิก อ่านว่า สะ-ถา-ปะ-นิก “สถาปนิก” ประกอบรูปคำจาก สถาปน + อิก ปัจจัย (๑) “สถาปน” (สะ-ถา-ปะ-นะ) บาลีเป็น “ฐาปน” (ถา-ปะ-นะ) รากศัพท์มาจาก ฐา (ธาตุ = วาง, ตั้ง, ยืน) แปลง ฐา เป็น ฐปฺ + ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น อน (อะ-นะ), ทีฆ ...
ศุภยาตรา อ่านว่า สุบ-พะ-ยาด-ตฺรา แยกศัพท์เป็น ศุภ + ยาตรา

ศุภยาตรา อ่านว่า สุบ-พะ-ยาด-ตฺรา แยกศัพท์เป็น ศุภ + ยาตรา

ทองย้อย แสงสินชัย ศุภยาตรา อ่านว่า สุบ-พะ-ยาด-ตฺรา แยกศัพท์เป็น ศุภ + ยาตรา (๑) “ศุภ” บาลีเป็น “สุภ” (สุ- ส เสือ) อ่านว่า สุ-พะ รากศัพท์มาจาก - (1) สุ (คำอุปสรรค = ดี,งาม) + ภา (ธาตุ = รุ่งเรือง) + กฺวิ ปัจจัย, ลบ กฺวิ, ลบสระที่สุดธาตุ ...
มืดมนอนธการ ไม่ใช่ “มืดมนอนธกาล” อ่านว่า มืด-มน-อน-ทะ-กาน

มืดมนอนธการ ไม่ใช่ “มืดมนอนธกาล” อ่านว่า มืด-มน-อน-ทะ-กาน

ทองย้อย แสงสินชัย มืดมนอนธการ ไม่ใช่ “มืดมนอนธกาล” อ่านว่า มืด-มน-อน-ทะ-กาน แยกศัพท์เป็น มืดมน + อนธการ (๑) “มืดมน” “มืด” เป็นคำไทยธรรมดา “มน” เป็นคำเสริม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “มืดมน : (คำวิเศษณ์) มืดมัว, ม ...
อันธพาล เป็นมากกว่าที่เราเข้าใจกัน อ่านว่า อัน-ทะ-พาน แยกศัพท์เป็น อันธ + พาล

อันธพาล เป็นมากกว่าที่เราเข้าใจกัน อ่านว่า อัน-ทะ-พาน แยกศัพท์เป็น อันธ + พาล

ทองย้อย แสงสินชัย อันธพาล เป็นมากกว่าที่เราเข้าใจกัน อ่านว่า อัน-ทะ-พาน แยกศัพท์เป็น อันธ + พาล (๑) “อันธ” บาลีเป็น “อนฺธ” (อัน-ทะ) รากศัพท์มาจาก - (1) อนฺธฺ (ธาตุ = มืดมิด, เสียการเห็น) + อ ปัจจัย : อนฺธฺ + อ = อนฺธ แปลตามศัพท์ว่ ...
อวตาร อ่านว่า อะ-วะ-ตาน

อวตาร อ่านว่า อะ-วะ-ตาน

ทองย้อย แสงสินชัย อวตาร อ่านว่า อะ-วะ-ตาน “อวตาร” เป็นรูปคำบาลีสันสกฤต อ่านว่า อะ-วะ-ตา-ระ รากศัพท์มาจาก อว (คำอุปสรรค = ลง) + ตรฺ ธาตุ = ข้าม) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, “ทีฆะต้นธาตุด้วยอำนาจปัจจัยเนื่องด้วย ณ” คือ อะ ที่ ต-(รฺ) เป็น อา (ตรฺ > ตาร) ...
ธัชวิทยา อาจไม่คุ้นหน้าคุ้นตา แต่สำคัญ อ่านว่า ทัด-ชะ-วิด-ทะ-ยา แยกศัพท์เป็น ธัช + วิทยา

ธัชวิทยา อาจไม่คุ้นหน้าคุ้นตา แต่สำคัญ อ่านว่า ทัด-ชะ-วิด-ทะ-ยา แยกศัพท์เป็น ธัช + วิทยา

ทองย้อย แสงสินชัย ธัชวิทยา อาจไม่คุ้นหน้าคุ้นตา แต่สำคัญ อ่านว่า ทัด-ชะ-วิด-ทะ-ยา แยกศัพท์เป็น ธัช + วิทยา (๑) “ธัช” บาลีเป็น “ธช” (ทะ-ชะ) รากศัพท์มาจาก ธชฺ (ธาตุ = ไป) + อ ปัจจัย : ธชฺ + อ = ธช (ปุงลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า “ผ้าที่สะบัดไป” ...
ตามหาหนังดี โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ตามหาหนังดี โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
0
49
ทองย้อย แสงสินชัย ตามหาหนังดี -------------- วันนี้วันอาทิตย์ ขออนุญาตพักผ่อนแบบโลกๆ สักวันนะครับ นานมาแล้ว ผมเช่าหนังแผ่นมาเรื่องหนึ่ง เป็นหนังฝรั่ง เป็นเรื่องราวในยุคสมัยที่ยังสู้กันด้วยดาบ มีท่านหลอดท่านดุ๊กอะไรประมาณนั้น เค้าเรื่องที่พอจำไ ...

HOME

Powered By : VeeZa