SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

สีลัพพตปรามาส ถ้าวางก็ว่าง อ่านว่า สี-ลับ-พะ-ตะ-ปะ-รา-มาด แยกศัพท์เป็น สีล + พต + ปรามาส

สีลัพพตปรามาส ถ้าวางก็ว่าง อ่านว่า สี-ลับ-พะ-ตะ-ปะ-รา-มาด แยกศัพท์เป็น สีล + พต + ปรามาส

0
40
ทองย้อย แสงสินชัย สีลัพพตปรามาส ถ้าวางก็ว่าง อ่านว่า สี-ลับ-พะ-ตะ-ปะ-รา-มาด แยกศัพท์เป็น สีล + พต + ปรามาส (๑) “สีล” บาลีอ่านว่า สี-ละ รากศัพท์มาจาก - (1) สีลฺ (ธาตุ = สงบ, ทรงไว้) + อ ปัจจัย : สีลฺ + อ = สีล แปลตามศัพท์ว่า “เหตุสงบแห่งจ ...
โบกขรพรรษ ฝนมหัศจรรย์ อ่านว่า โบก-ขะ-ระ-พัด แยกศัพท์เป็น โบกขร + พรรษ

โบกขรพรรษ ฝนมหัศจรรย์ อ่านว่า โบก-ขะ-ระ-พัด แยกศัพท์เป็น โบกขร + พรรษ

0
87
ทองย้อย แสงสินชัย  โบกขรพรรษ ฝนมหัศจรรย์ อ่านว่า โบก-ขะ-ระ-พัด แยกศัพท์เป็น โบกขร + พรรษ (๑) “โบกขร” บาลีเป็น “โปกฺขร” (โปก-ขะ-ระ) รากศัพท์มาจาก - (1) ปุสฺ (ธาตุ = เลี้ยง, เจริญ) + ขร ปัจจัย, แผลง อุ ที่ ปุ-(สฺ) เป็น โอ (ปุสฺ > โปส), ...
ประทีป อ่านว่า ปฺระ-ทีบ

ประทีป อ่านว่า ปฺระ-ทีบ

0
41
ทองย้อย แสงสินชัย  ประทีป อ่านว่า ปฺระ-ทีบ “ประทีป” บาลีเป็น “ปทีป” (ปะ-ที-ปะ) รากศัพท์มาจาก ป (คำอุปสรรค = ทั่วไป, ข้างหน้า, ก่อน, ออก) + ทิปฺ (ธาตุ = สว่าง, รุ่งโรจน์) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, ทีฆะต้นธาตุ คือ อิ ที่ ทิ-(ปฺ) เป็น อี (ทิปฺ > ทีป) ...
อนิจฺจา วต สงฺขารา อ่านว่า อะ-นิด-จา วะ-ตะ สัง-ขา-รา

อนิจฺจา วต สงฺขารา อ่านว่า อะ-นิด-จา วะ-ตะ สัง-ขา-รา

0
107
ทองย้อย แสงสินชัย อนิจฺจา วต สงฺขารา อ่านว่า อะ-นิด-จา วะ-ตะ สัง-ขา-รา เป็นคำบาลีที่คุ้นหูคนไทยมากอีกคำหนึ่ง เป็นข้อความบาทหนึ่งหรือวรรคหนึ่งในคาถา (= คำประพันธ์) 4 วรรค หรือ 1 บท จะได้ยินเวลาไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ผู้ตาย เช่น สวดพระอภิธรรม ...
ธรรมวันนี้ อะไรคือ “กรรมเก่า” ป.อ.ปยุตฺโต

ธรรมวันนี้ อะไรคือ “กรรมเก่า” ป.อ.ปยุตฺโต

ปกิณกะ
0
77
วิถีแห่งพุทธะ  ธรรมวันนี้ " ใครก็ตามที่ปลงว่า “แล้วแต่กรรม (เก่า)” นั้น ก็คือ เขากำลังทำความประมาท ที่ปล่อยปละละเลย ไม่ทำกรรมใหม่ที่ควรทำ ความประมาทนั้นก็เลยเป็นกรรมใหม่ของเขา ซึ่งเป็นผลจากโมหะ แล้วกรรมใหม่ที่ประมาทเพราะโมหะหลงงมงายนั้น ก็จะก่อผลร้ายแก่เขาต่อไ ...
บทสวดมนต์ในคำภีร์มหาปัฏฐาน

บทสวดมนต์ในคำภีร์มหาปัฏฐาน

0
49
บทสวดมนต์ในคำภีร์มหาปัฏฐาน ๑. ปจฺจยุทฺเทส ๑) เหตุปจฺจโย... ๒) อารมฺมณปจฺจโย... ๓) อธิปติปจฺจโย... ๔) อนนฺตรปจฺจโย ๕) สมนนฺตรปจฺจโย... ๖) สหชาตปจฺจโย... ๗) อญฺญมญฺญปจฺจโย... ๘) นิสฺสยปจฺจโย ๙) อุปนิสฺสยปจฺจโย... ๑๐) ปุเรชาตปจฺจโย... ๑๑) ปจฺฉาชาตปจฺจโย... ๑๒) อาเสวนปจฺจโย ๑ ...
นิวรณ ๖ ธรรมที่ขัดขวางกุสลธรรม มีฌาน เป็นต้นไม่ให้เกิดขึ้น

นิวรณ ๖ ธรรมที่ขัดขวางกุสลธรรม มีฌาน เป็นต้นไม่ให้เกิดขึ้น

ปกิณกะ
0
38
นิวรณ ๖ ฌานาทิกํ นิวาเรนฺตีติ นิวรณานิฯ ธรรมเหล่าใดที่ขัดขวางกุสลธรรม มีฌาน เป็นต้นไม่ให้เกิดขึ้น ธรรมเหล่านั้นชื่อว่า นิวรณ มีความหมายว่า นิวรณ เป็นเครื่องขัดขวางในการกระทำความดีเป็นเครื่องกั้น เครื่องห้ามไม่ให้ ฌาน มัคค ผล อภิญญา สมาบัติ เกิดขึ้นได้ นิวรณ มี ๖ ประการ คือ ๑. ...
การจำแนกรูป โดยมาติกา ๒ อย่าง คือเอกมาติกา และทุกมาติกา

การจำแนกรูป โดยมาติกา ๒ อย่าง คือเอกมาติกา และทุกมาติกา

0
57
คาถาสังคหะ อิจฺเจวมฏฺฐวีสติ วิธมฺปิ จ วิจกฺขณา อชฺฌตฺติกาทิเภเทน วิภชฺชนฺติ ยถารหํ ฯ แปลความว่า บัณฑิตผู้เห็นแจ้ง ย่อมจำแนกรูป ๒๘ รูปออกไปโดยประเภท อัชฌัตติกรูป เป็นต้น ตามสมควรด้วยประการฉะนี้ อธิบาย ในรูปวิภาคนัยนี้ เป็นการแสดงการจำแนกรูป ๒๘ รูปออกไปเป็นมาติกา หรือแม่บทใหญ่ๆ ได ...
เกยุรา – เกยูร คนละคำเดียวกัน อ่านว่า เก-ยุ-รา / เก-ยูน

เกยุรา – เกยูร คนละคำเดียวกัน อ่านว่า เก-ยุ-รา / เก-ยูน

ทองย้อย แสงสินชัย  เกยุรา - เกยูร คนละคำเดียวกัน อ่านว่า เก-ยุ-รา / เก-ยูน คำว่า “เกยุรา” ไม่มีในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ในคัมภีร์บาลีก็ไม่มีศัพท์ว่า “เกยุรา” แต่มีศัพท์ “เกยูร” “เกยูร” บาลีอ่านว่า เก-ยู-ระ รากศัพท์มาจาก เก (ธ ...
อันติมบุรุษ ผู้มาถึงจุดสิ้นสุดของเส้นทาง อ่านว่า อัน-ติ-มะ-บุ-หฺรุด (ไม่ใช่ อัน-ติม–) แยกศัพท์เป็น อันติม + บุรุษ

อันติมบุรุษ ผู้มาถึงจุดสิ้นสุดของเส้นทาง อ่านว่า อัน-ติ-มะ-บุ-หฺรุด (ไม่ใช่ อัน-ติม–) แยกศัพท์เป็น อันติม + บุรุษ

ทองย้อย แสงสินชัย อันติมบุรุษ ผู้มาถึงจุดสิ้นสุดของเส้นทาง อ่านว่า อัน-ติ-มะ-บุ-หฺรุด (ไม่ใช่ อัน-ติม--) แยกศัพท์เป็น อันติม + บุรุษ (๑) “อันติม” บาลีเขียน “อนฺติม” อ่านว่า อัน-ติ-มะ รูปคำเดิมมาจาก อนฺต + อิม ปัจจัย (ก) “อนฺต” (อัน-ตะ) ...
ทักษิณาวรรต – อุตราวรรต เวียนขวา – เวียนซ้าย อ่านว่า ทัก-สิ-นา-วัด / อุด-ตะ-รา-วัด

ทักษิณาวรรต – อุตราวรรต เวียนขวา – เวียนซ้าย อ่านว่า ทัก-สิ-นา-วัด / อุด-ตะ-รา-วัด

ทองย้อย แสงสินชัย ทักษิณาวรรต - อุตราวรรต เวียนขวา - เวียนซ้าย อ่านว่า ทัก-สิ-นา-วัด / อุด-ตะ-รา-วัด “ทักษิณาวรรต” บาลีเป็น “ทกฺขิณาวฏฺฏ” (ทัก-ขิ-นา-วัด-ตะ) แยกศัพท์เป็น ทกฺขิณ + อาวฏฺฏ “อุตราวรรต” บาลีเป็น “อุตฺตราวฏฺฏ” (อุด-ตะ-รา-วัด-ตะ) แยก ...
บรรจถรณ์ ใครจะนอนแบบไหน อ่านว่า บัน-จะ-ถอน

บรรจถรณ์ ใครจะนอนแบบไหน อ่านว่า บัน-จะ-ถอน

ทองย้อย แสงสินชัย  บรรจถรณ์ ใครจะนอนแบบไหน อ่านว่า บัน-จะ-ถอน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “บรรจถรณ์ : (คำแบบ) (คำนาม) เครื่องลาด, เครื่องปู, ที่นอน. (ป. ปจฺจตฺถรณ).” พจนานุกรมฯ บอกว่า “บรรจถรณ์” บาลีเป็น “ปจฺจตฺถรณ” ...

HOME

Powered By : VeeZa