Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

บรมราชกุมารี อ่านว่า บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี แยกศัพท์เป็น บรม + ราช + กุมารี

บรมราชกุมารี อ่านว่า บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี แยกศัพท์เป็น บรม + ราช + กุมารี

ทองย้อย แสงสินชัย บรมราชกุมารี อ่านว่า บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี แยกศัพท์เป็น บรม + ราช + กุมารี (๑) “บรม” บาลีเป็น “ปรม” (ปะ-ระ-มะ) รากศัพท์มาจาก - (1) ปร (ข้าศึก) + มรฺ (ธาตุ = ตาย) + กฺวิ ปัจจัย, ลบที่สุดธาตุ และลบปัจจัย : ปร + มรฺ ...
เมื่อผมเป็นคนเฝ้าวิหารพระสี่มุมเมือง

เมื่อผมเป็นคนเฝ้าวิหารพระสี่มุมเมือง

บทความ, ปกิณกะ
0
14
ทองย้อย แสงสินชัย เมื่อผมเป็นคนเฝ้าวิหารพระสี่มุมเมือง -------------------------------------- เมื่อวานนี้ (๑ เมษายน ๒๕๖๐) ผมเขียนบาลีวันละคำ คำว่า “นิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” ที่เขียนคำนี้ก็มีเบื้องหลังที่อยากเล่าสู่กันฟัง ก็เมื่อวานนี้นั่ ...
นิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อ่านว่า นิ-ระ-โร-คัน-ตะ-ราย-ไช-ยะ-วัด-จะ-ตุ-ระ-ทิด แยกศัพท์เป็น นิร + โรค + อันตราย + ชัย + วัฒน์ +จตุรทิศ

นิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อ่านว่า นิ-ระ-โร-คัน-ตะ-ราย-ไช-ยะ-วัด-จะ-ตุ-ระ-ทิด แยกศัพท์เป็น นิร + โรค + อันตราย + ชัย + วัฒน์ +จตุรทิศ

ทองย้อย แสงสินชัย นิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อ่านว่า นิ-ระ-โร-คัน-ตะ-ราย-ไช-ยะ-วัด-จะ-ตุ-ระ-ทิด แยกศัพท์เป็น นิร + โรค + อันตราย + ชัย + วัฒน์ +จตุรทิศ (๑) “นิร” เป็นศัพท์จำพวก “อุปสรรค” ในบาลีนิบาตตัวนี้เป็น “นิ” แปลว่า เข้า, ลง, ไม่มี, อ ...
ราชวัติ ไม่ใช่ ราชวัตร ที่ผิดถนัดประเดี๋ยวก็กลายเป็นถูกจนได้ อ่านว่า ราด-ชะ-วัด แยกศัพท์เป็น ราช + วัติ

ราชวัติ ไม่ใช่ ราชวัตร ที่ผิดถนัดประเดี๋ยวก็กลายเป็นถูกจนได้ อ่านว่า ราด-ชะ-วัด แยกศัพท์เป็น ราช + วัติ

ทองย้อย แสงสินชัย ราชวัติ ไม่ใช่ ราชวัตร ที่ผิดถนัดประเดี๋ยวก็กลายเป็นถูกจนได้ อ่านว่า ราด-ชะ-วัด แยกศัพท์เป็น ราช + วัติ (๑) “ราช” บาลีอ่านว่า รา-ชะ แปลตามรากศัพท์ว่า - (1) “ผู้รุ่งเรืองโดยยิ่งเพราะมีเดชานุภาพมาก” ความหมายนี้ปร ...
เมื่อผมเรียนบาลี ตอน ๓ โดย ทองย้อย แสงสินชัย

เมื่อผมเรียนบาลี ตอน ๓ โดย ทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
0
27
ทองย้อย แสงสินชัย เมื่อผมเรียนบาลี ตอน ๓ ------------------------ สมควรย้อนกลับไปทบทวนหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพื่อเป็นความรู้สำหรับญาติมิตรที่เป็นคนสมัยใหม่ซึ่งอาจนึกไม่ออกว่าเรียนบาลีนี่คือเรียนอะไรกันบ้าง ดังได้เล่าแล้วว่าสมัยโน้นบาล ...
เมื่อผมเรียนบาลี ตอน ๒ โดย ทองย้อย แสงสินชัย

เมื่อผมเรียนบาลี ตอน ๒ โดย ทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
0
11
ทองย้อย แสงสินชัย เมื่อผมเรียนบาลี ตอน ๒ ----------------------- เทคนิคการทำข้อสอบ ..................... ผมสงสัยมานานแล้วครับ - ย้อนไปในสมัยที่เทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้า กองบาลีนั้น พิมพ์ข้อสอบอย่างไร มีรูปแบบอย่างไร แล้วการจัดส่งข้อสอบนั้น กองบาลีจัดพิมพ์ให้เองเหม ...
พันธกิจ แล้วแต่ชนิดแห่งข้อผูกพัน อ่านว่า พัน-ทะ-กิด แยกศัพท์เป็น พันธ + กิจ

พันธกิจ แล้วแต่ชนิดแห่งข้อผูกพัน อ่านว่า พัน-ทะ-กิด แยกศัพท์เป็น พันธ + กิจ

ทองย้อย แสงสินชัย พันธกิจ แล้วแต่ชนิดแห่งข้อผูกพัน อ่านว่า พัน-ทะ-กิด แยกศัพท์เป็น พันธ + กิจ (๑) “พันธ” บาลีเป็น “พนฺธ” (พัน-ทะ) รากศัพท์มาจาก พนฺธฺ (ธาตุ = ผูก, มัด, พัน) + อ ปัจจัย : พนฺธฺ + อ = พนฺธ แปลตามศัพท์ว่า “ผูก” “พนฺ ...
พาหุง บางคนหุงไม่สุก อ่านว่า พา-หุง

พาหุง บางคนหุงไม่สุก อ่านว่า พา-หุง

ทองย้อย แสงสินชัย พาหุง บางคนหุงไม่สุก อ่านว่า พา-หุง “พาหุง” เขียนแบบบาลีเป็น “พาหุํ” (สระ อุ ข้างล่าง นิคหิตข้างบน) ศัพท์เดิมเป็น “พาหุ” รากศัพท์มาจาก วหฺ (ธาตุ = นำไป) + ณุ ปัจจัย, ลบ ณ (ณุ > อุ), “ทีฆะต้นธาตุด้วยอำนาจปัจจัยเนื่องด้วย ณ” ...
รสนิยม ระวังจะถมไม่เต็ม ประกอบด้วยคำว่า รส + นิยม

รสนิยม ระวังจะถมไม่เต็ม ประกอบด้วยคำว่า รส + นิยม

ทองย้อย แสงสินชัย รสนิยม ระวังจะถมไม่เต็ม ประกอบด้วยคำว่า รส + นิยม (๑) “รส” บาลีอ่านว่า ระ-สะ รากศัพท์มาจาก - (1) รสฺ (ธาตุ = ยินดี; ติดใจ, เยื่อใย) + อ ปัจจัย : รสฺ + อ = รส (ปุงลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า (1) “สิ่งเป็นที่ยินดีแห่งเหล่าสัต ...
โลกียวิสัย อยู่กับมัน แต่อย่าติดมัน อ่านว่า โล-กี-ยะ-วิ-ไส แยกศัพท์เป็น โลกีย + วิสัย

โลกียวิสัย อยู่กับมัน แต่อย่าติดมัน อ่านว่า โล-กี-ยะ-วิ-ไส แยกศัพท์เป็น โลกีย + วิสัย

ทองย้อย แสงสินชัย โลกียวิสัย อยู่กับมัน แต่อย่าติดมัน อ่านว่า โล-กี-ยะ-วิ-ไส แยกศัพท์เป็น โลกีย + วิสัย (๑) “โลกีย” บาลีเป็น “โลกิย” รากศัพท์มาจาก โลก + อิย ปัจจัย (ก) “โลก” บาลีอ่านว่า โล-กะ รากศัพท์มาจาก - (1) ลุชฺ (ธาตุ = พินาศ) ...
เมื่อผมเรียนบาลี ตอน ๑ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

เมื่อผมเรียนบาลี ตอน ๑ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
0
17
ทองย้อย แสงสินชัย เมื่อผมเรียนบาลี ตอน ๑   ผมสงสัยมานานแล้วครับ - ย้อนไปในสมัยที่เทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้า กองบาลีนั้น พิมพ์ข้อสอบอย่างไร มีรูปแบบอย่างไร แล้วการจัดส่งข้อสอบนั้น กองบาลีจัดพิมพ์ให้เองเหมือนสมัยนี้หรือไม่ ? - แล้วการประก ...
สมณสัญญา สัญญาว่าอาตมาเป็นสมณะ อ่านว่า สะ-มะ-นะ-สัน-ยา แยกศัพท์เป็น สมณ + สัญญา

สมณสัญญา สัญญาว่าอาตมาเป็นสมณะ อ่านว่า สะ-มะ-นะ-สัน-ยา แยกศัพท์เป็น สมณ + สัญญา

ทองย้อย แสงสินชัย สมณสัญญา สัญญาว่าอาตมาเป็นสมณะ อ่านว่า สะ-มะ-นะ-สัน-ยา แยกศัพท์เป็น สมณ + สัญญา (๑) “สมณ” อ่านว่า สะ-มะ-นะ รากศัพท์มาจาก สมฺ (ธาตุ = สงบ) + ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น อน (อะ-นะ), แปลง น เป็น ณ : สมฺ + ยุ > อน = สมน &g ...