Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

พระยาธรรมมิคฆะราช ตัวอย่างคำเคลื่อนคลาดในการสื่อสาร

พระยาธรรมมิคฆะราช ตัวอย่างคำเคลื่อนคลาดในการสื่อสาร

ทองย้อย แสงสินชัย พระยาธรรมมิคฆะราช ตัวอย่างคำเคลื่อนคลาดในการสื่อสาร เบื้องต้น พึงทราบว่าคำที่สะกดเป็น “ธรรมมิคฆะราช” เช่นนี้ ไม่มี มีแต่ “ธรรมิกราช” อ่านว่า ทำ-มิ-กะ-ราด ประกอบด้วย ธรรมิก + ราช (๑) “ธรรมิก” บาลีเป็น “ธมฺมิก” (ทำ-มิ-กะ) ประกอบด้วย ธมฺม + อิก ปัจจัย (ก) “ธม ...
นิสัยมุตตกะ นานไปจะไม่มีใครรู้จัก อ่านว่า นิ-ไส-มุด-ตะ-กะ ประกอบด้วยคำว่า นิสัย + มุตตกะ

นิสัยมุตตกะ นานไปจะไม่มีใครรู้จัก อ่านว่า นิ-ไส-มุด-ตะ-กะ ประกอบด้วยคำว่า นิสัย + มุตตกะ

ทองย้อย แสงสินชัย นิสัยมุตตกะ นานไปจะไม่มีใครรู้จัก อ่านว่า นิ-ไส-มุด-ตะ-กะ ประกอบด้วยคำว่า นิสัย + มุตตกะ (๑) “นิสัย” บาลีเป็น “นิสฺสย” อ่านว่า นิด-สะ-ยะ รากศัพท์มาจาก นิ (คำอุปสรรค = เข้า,ลง) + สิ (ธาตุ = อยู่) + อ ปัจจัย, แปลง อิ (ที่ สิ) เป็น ย (สูตรเต็มว่า “พฤทธิ์ อิ เป็ ...
ปารคู ไม่นึกว่าจะมี ก็มีในพจนานุกรม อ่านว่า ปา-ระ-คู ถ้าแยกเป็น 2 คำ ก็คือ ปาร + -คู

ปารคู ไม่นึกว่าจะมี ก็มีในพจนานุกรม อ่านว่า ปา-ระ-คู ถ้าแยกเป็น 2 คำ ก็คือ ปาร + -คู

ทองย้อย แสงสินชัย ปารคู ไม่นึกว่าจะมี ก็มีในพจนานุกรม อ่านว่า ปา-ระ-คู ถ้าแยกเป็น 2 คำ ก็คือ ปาร + -คู (๑) “ปาร” (ปา-ระ) รากศัพท์มาจาก ปารฺ (ธาตุ = ไป, ถึง; อาจ, สามารถ) + อ ปัจจัย : ปารฺ + อ = ปาร แปลตามศัพท์ว่า (1) “ที่อันเรือเป็นต ...
ประทาน – ประธาน เหมือนและไม่เหมือน อ่านเหมือนกันว่า ปฺระ-ทาน แต่ความหมายไม่เหมือนกัน

ประทาน – ประธาน เหมือนและไม่เหมือน อ่านเหมือนกันว่า ปฺระ-ทาน แต่ความหมายไม่เหมือนกัน

ทองย้อย แสงสินชัย ประทาน - ประธาน เหมือนและไม่เหมือน อ่านเหมือนกันว่า ปฺระ-ทาน แต่ความหมายไม่เหมือนกัน (1) “ประทาน” บาลีเป็น “ปทาน” อ่านว่า ปะ-ทา-นะ รากศัพท์มาจาก ป (คำอุปสรรค = ทั่ว, ข้างหน้า, ก่อน, ออก) + ทา (ธาตุ = ให้) + ยุ ปัจจัย, แปลง ย ...
เข้าพรรษา ฤดูกาลติดเบรกให้หัวใจ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

เข้าพรรษา ฤดูกาลติดเบรกให้หัวใจ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ทองย้อย แสงสินชัย เข้าพรรษา ฤดูกาลติดเบรกให้หัวใจ คำว่า “เข้าพรรษา” มีคำบาลีใช้หลายคำ ในที่นี้ขอเสนอ 4 คำ คือ วสสวาส, วสฺสาวาส, วสฺสูปคมน และ วสฺสูปนายิกา (๑) “วสสวาส” (วัด-สะ-วา-สะ) แยกศัพท์เป็น วสส + วาส (ก) “วสฺส” รากศัพท์มาจาก วสฺสฺ (ธาตุ ...
มัชฌิมาปฏิปทา รู้จักกันดี แต่มักเข้าใจผิด อ่านว่า มัด-ชิ-มา ปะ-ติ-ปะ-ทา

มัชฌิมาปฏิปทา รู้จักกันดี แต่มักเข้าใจผิด อ่านว่า มัด-ชิ-มา ปะ-ติ-ปะ-ทา

ทองย้อย แสงสินชัย มัชฌิมาปฏิปทา รู้จักกันดี แต่มักเข้าใจผิด อ่านว่า มัด-ชิ-มา ปะ-ติ-ปะ-ทา ภาษาไทยเขียนเป็นคำเดียวกัน แต่ภาษาบาลีเป็น “มัชฌิมา” คำหนึ่ง “ปฏิปทา” คำหนึ่ง นิยมพูดควบกันเป็น “มัชฌิมา ปฏิปทา” (๑) “มัชฌิมา” บาลีเขียน “มชฺฌิมา” ( ...
ผ้าอาบน้ำฝน บาลีว่าอย่างไร

ผ้าอาบน้ำฝน บาลีว่าอย่างไร

ทองย้อย แสงสินชัย ผ้าอาบน้ำฝน บาลีว่าอย่างไร “ผ้าอาบน้ำฝน” คำบาลีใช้ว่า “วสฺสิกสาฏิก” (วัด-สิ-กะ-สา-ติ-กะ) ทั้งนี้ตามพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกเล่ม 5 ข้อ 155 (คัมภีร์มหาวรรค ภาค 2 วินัยปิฎก หมวดจีวรขันธกะ) ว่า อนุชานามิ ภิกฺขเว วสฺสิกสาฏิกํ ...  ดู ...
วิถีชีวิต ควรจะมีแบบที่ศรีวิไล ไม่ใช่ของใครของมัน อ่านว่า วิ-ถี-ชี-วิด

วิถีชีวิต ควรจะมีแบบที่ศรีวิไล ไม่ใช่ของใครของมัน อ่านว่า วิ-ถี-ชี-วิด

ทองย้อย แสงสินชัย  วิถีชีวิต ควรจะมีแบบที่ศรีวิไล ไม่ใช่ของใครของมัน อ่านว่า วิ-ถี-ชี-วิด แยกศัพท์เป็น วิถี + ชีวิต (๑) “วิถี” บาลีเป็น “วีถิ” (โปรดสังเกต ไทยกับบาลีสลับสระกัน ไทย-วิถี บาลี-วีถิ) รากศัพท์มาจาก วี (ธาตุ = ไป, เป็นไป) + ถิ ปั ...
อัพโพหาริก อารามิกโวหาร อ่านว่า อับ-โพ-หา-ริก

อัพโพหาริก อารามิกโวหาร อ่านว่า อับ-โพ-หา-ริก

ทองย้อย แสงสินชัย อัพโพหาริก อารามิกโวหาร อ่านว่า อับ-โพ-หา-ริก “อัพโพหาริก” บาลีเป็น “อพฺโพหาริก” อ่านว่า อับ-โพ-หา-ริ-กะ รากศัพท์มาจาก อ + โวหาร + อิก ปัจจัย (๑) “อ” (อะ) คำเดิมคือ “น” (นะ) เป็นศัพท์จำพวกนิบาต แปลว่า ไม่, ไม่ใช่ (no, not) ...
ประมาณ ประมาณกันพร่ำเพรื่อ อ่านว่า ปฺระ-มาน

ประมาณ ประมาณกันพร่ำเพรื่อ อ่านว่า ปฺระ-มาน

ทองย้อย แสงสินชัย  ประมาณ ประมาณกันพร่ำเพรื่อ อ่านว่า ปฺระ-มาน “ประมาณ” บาลีเป็น “ปมาณ” (ปะ-มา-นะ) รากศัพท์มาจาก ป (คำอุปสรรค = ทั่วไป, ข้างหน้า, ก่อน, ออก) + มา (ธาตุ = นับ) + ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น อน (อะ-นะ) แล้วแปลง น เป็น ณ : ป + มา = ปม ...
มหาบุรุษ คุ้นๆ แต่อาจไม่รู้จัก อ่านว่า มะ-หา-บุ-หฺรุด แยกศัพท์เป็น มหา + บุรุษ

มหาบุรุษ คุ้นๆ แต่อาจไม่รู้จัก อ่านว่า มะ-หา-บุ-หฺรุด แยกศัพท์เป็น มหา + บุรุษ

ทองย้อย แสงสินชัย มหาบุรุษ คุ้นๆ แต่อาจไม่รู้จัก อ่านว่า มะ-หา-บุ-หฺรุด แยกศัพท์เป็น มหา + บุรุษ (๑) “มหา” (มะ-หา) รูปคำเดิมในบาลีเป็น “มหนฺต” (มะ-หัน-ตะ) รากศัพท์มาจาก มหฺ (ธาตุ = เจริญ) + อนฺต ปัจจัย : มหฺ + อนฺต = มหนฺต แปลตามศัพท ...
เทพธิดา มีมากกว่าเทพบุตร อ่านตามหลักภาษาว่า เทบ-พะ-ทิ-ดา แต่พจนานุกรมฯ บอกคำอ่านว่า เทบ-ทิ-ดา

เทพธิดา มีมากกว่าเทพบุตร อ่านตามหลักภาษาว่า เทบ-พะ-ทิ-ดา แต่พจนานุกรมฯ บอกคำอ่านว่า เทบ-ทิ-ดา

ทองย้อย แสงสินชัย เทพธิดา มีมากกว่าเทพบุตร อ่านตามหลักภาษาว่า เทบ-พะ-ทิ-ดา แต่พจนานุกรมฯ บอกคำอ่านว่า เทบ-ทิ-ดา แยกศัพท์เป็น เทพ + ธิดา (๑) “เทพ” บาลีเป็น “เทว” (เท-วะ) รากศัพท์มาจาก ทิวฺ (ธาตุ = รุ่งเรือง, เล่น, สนุก, เพลิดเพลิน) + อ ...

HOME

Powered By : VeeZa