เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ปกิณกะ

รวมเรื่องราวทั่วไปไม่มีหมวดหมู่

อัญประกาศ อ่านว่า อัน-ยะ-ปฺระ-กาด ประกอบด้วย อัญ + ประกาศ

อัญประกาศ อ่านว่า อัน-ยะ-ปฺระ-กาด ประกอบด้วย อัญ + ประกาศ

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
142
ทองย้อย แสงสินชัย  อัญประกาศ อ่านว่า อัน-ยะ-ปฺระ-กาด ประกอบด้วย อัญ + ประกาศ (๑) “อัญ” บาลีเป็น “อญฺญ” (อัน-ยะ, ญ หญิง 2 ตัว) รากศัพท์มาจาก น (คำนิบาต = ไม่, ไม่ใช่) + ญา (ธาตุ = รู้) + อ ปัจจัย, แปลง น เป็น อ, ซ้อน ญฺ ระหว่างนิบาตกับธาตุ (น + ...
โลหกุมภี อ่านว่า โล-หะ-กุม-พี ประกอบด้วยคำว่า โลห + กุมภี

โลหกุมภี อ่านว่า โล-หะ-กุม-พี ประกอบด้วยคำว่า โลห + กุมภี

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
38
ทองย้อย แสงสินชัย  โลหกุมภี อ่านว่า โล-หะ-กุม-พี ประกอบด้วยคำว่า โลห + กุมภี (๑) “โลห” บาลีอ่านว่า โล-หะ รากศัพท์มาจาก - (1) ลุ (ธาตุ = ตัด) + ห ปัจจัย, แผลง อุ ที่ ลุ เป็น โอ (ลุ > โล) : ลุ + ห = ลุห > โลห แปลตามศัพท์ว่า “สิ่ง ...
ปิตุลานี – มาตุลานี อ่านว่า ปิ-ตุ-ลา-นี มา-ตุ-ลา-นี

ปิตุลานี – มาตุลานี อ่านว่า ปิ-ตุ-ลา-นี มา-ตุ-ลา-นี

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
43
ทองย้อย แสงสินชัย  ปิตุลานี - มาตุลานี อ่านว่า ปิ-ตุ-ลา-นี มา-ตุ-ลา-นี (๑) “ปิตุลานี” รากศัพท์มาจาก ปิตุล + อินี ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์ (ก) “ปิตุล” รากศัพท์มาจาก ปิตุ (บิดา, พ่อ) + อุล ปัจจัย : ปิตุ + อุล = ปิตุล (ปิตุโน ภาตา ปิตุโล) แ ...
อาณัติ อ่านว่า อา-นัด บาลีเป็น “อาณตฺติ” อ่านว่า อา-นัด-ติ

อาณัติ อ่านว่า อา-นัด บาลีเป็น “อาณตฺติ” อ่านว่า อา-นัด-ติ

0
62
ทองย้อย แสงสินชัย อาณัติ อ่านว่า อา-นัด บาลีเป็น “อาณตฺติ” อ่านว่า อา-นัด-ติ “อาณตฺติ” รากศัพท์มาจาก อาณฺ (ธาตุ = ส่งไป) ติ ปัจจัย, แปลง ติ เป็น ตฺติ : อาณ + ติ = อาณติ > อาณตฺติ (อิตถีลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า “เครื่องส่งไป” (คือส่งอำนาจที ...
ล่าสัตว์ บาลีว่าอย่างไร ภาษาไทย “ล่าสัตว์” บาลีใช้ศัพท์ว่า “มิควธ” อ่านว่า มิ-คะ-วะ-ทะ ประกอบด้วยคำว่า มิค + วธ

ล่าสัตว์ บาลีว่าอย่างไร ภาษาไทย “ล่าสัตว์” บาลีใช้ศัพท์ว่า “มิควธ” อ่านว่า มิ-คะ-วะ-ทะ ประกอบด้วยคำว่า มิค + วธ

0
52
ทองย้อย แสงสินชัย ล่าสัตว์ บาลีว่าอย่างไร ภาษาไทย “ล่าสัตว์” บาลีใช้ศัพท์ว่า “มิควธ” อ่านว่า มิ-คะ-วะ-ทะ ประกอบด้วยคำว่า มิค + วธ (๑) “มิค” (มิ-คะ) รากศัพท์มาจาก มิ (ธาตุ = เบียดเบียน) + ค ปัจจัย : มิ + ค = มิค (ปุงลิงค์) แปลตามศัพท์ ...
เขาวงกต อ่านว่า เขา-วง-กด คำบาลีคือ “วงกต” เขียนแบบบาลีเป็น “วงฺกต”

เขาวงกต อ่านว่า เขา-วง-กด คำบาลีคือ “วงกต” เขียนแบบบาลีเป็น “วงฺกต”

0
95
ทองย้อย แสงสินชัย เขาวงกต อ่านว่า เขา-วง-กด คำบาลีคือ “วงกต” เขียนแบบบาลีเป็น “วงฺกต” (มีจุดใต้ ง) อ่านว่า วัง-กะ-ตะ รากศัพท์มาจาก วงฺก + ต ปัจจัย (๑) “วงฺก” (วัง-กะ) รากศัพท์มาจาก วงฺกฺ (ธาตุ = คด, งอ) + อ ปัจจัย : วงฺกฺ + อ = วงฺก แปล ...
ควย !!! ฟังแล้วรู้สึกเหมือนโดน ด่า…อย่างแรง

ควย !!! ฟังแล้วรู้สึกเหมือนโดน ด่า…อย่างแรง

บทความ, ปกิณกะ
0
304
พระบาฬี pra pali ควย !!! ฟังแล้วรู้สึกเหมือนโดน #ด่า...อย่างแรง ในชีวิตของคนเรา ต้องพยายามใช้ความอดทน อดกลั้น กับสิ่งที่คุณไม่ถูกใจ ไม่สบอารณ์ที่ผ่านมากระทบ เพราะหากขืนไปด่าใครโดยพล่อยๆ จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญ มาตรา393 'ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน ...
การสร้างบารมีของพระอัครสาวกมิได้ทำได้ง่าย ๆ

การสร้างบารมีของพระอัครสาวกมิได้ทำได้ง่าย ๆ

ปกิณกะ
0
139
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย พระอรหันต์ผู้เป็นอัครสาวกแห่งองค์พระศาสดา นั้นจะต้องสร้างบารมีเป็นเวลายาวนาน เป็นเวลาถึง หนึ่งอสงไขยกับเศษแสนมหากัป หลังจากได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรกจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอดีด แต่ก่อนที่จะได้รับพุทธพยากรณ์เ ...
ฤษี – ฤๅษี ผู้แสวงหา อ่านว่า รึ-สี – รือ-สี

ฤษี – ฤๅษี ผู้แสวงหา อ่านว่า รึ-สี – รือ-สี

0
228
ทองย้อย แสงสินชัย  ฤษี - ฤๅษี ผู้แสวงหา อ่านว่า รึ-สี - รือ-สี “ฤษี – ฤๅษี” เป็นรูปคำสันสกฤต บาลีเป็น “อิสิ” (อิ-สิ) รากศัพท์มาจาก อิสฺ (ธาตุ = แสวงหา; ปรารถนา; ไป) + อิ ปัจจัย : อิสฺ + อิ = อิสิ (ปุงลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า (1) “ผู้แสวงหาคุณธรรม ...
เบญจกัลยาณี อ่านว่า เบน-จะ-กัน-ละ-ยา-นี ประกอบด้วย เบญจ + กัลยาณี

เบญจกัลยาณี อ่านว่า เบน-จะ-กัน-ละ-ยา-นี ประกอบด้วย เบญจ + กัลยาณี

0
27
ทองย้อย แสงสินชัย เบญจกัลยาณี อ่านว่า เบน-จะ-กัน-ละ-ยา-นี ประกอบด้วย เบญจ + กัลยาณี (๑) “เบญจ” บาลีเป็น “ปญฺจ” (ปัน-จะ) แปลว่า ห้า (จำนวน 5) ในภาษาไทยนิยมแปลงเป็น “เบญจ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “เบญจ-, เบญจะ ...
จันทรคราส บทพิสูจน์ความฉลาดหรือความเขลา อ่านว่า จัน-ทฺระ-คฺราด ประกอบด้วย จันทร + คราส

จันทรคราส บทพิสูจน์ความฉลาดหรือความเขลา อ่านว่า จัน-ทฺระ-คฺราด ประกอบด้วย จันทร + คราส

0
60
ทองย้อย แสงสินชัย  จันทรคราส บทพิสูจน์ความฉลาดหรือความเขลา อ่านว่า จัน-ทฺระ-คฺราด ประกอบด้วย จันทร + คราส (๑) “จันทร” บาลีเป็น “จนฺท” (จัน-ทะ) รากศัพท์มาจาก - (1) จทิ (ธาตุ = ยินดี, พอใจ, รุ่งเรือง) + อ ปัจจัย, ลงนิคหิตอาคมต้นธาตุแล้วแปล ...
วิวาทะ ไม่ใช่ “วิวาท” อ่านว่า วิ-วา-ทะ

วิวาทะ ไม่ใช่ “วิวาท” อ่านว่า วิ-วา-ทะ

0
134
ทองย้อย แสงสินชัย วิวาทะ ไม่ใช่ “วิวาท” อ่านว่า วิ-วา-ทะ “วิวาทะ” บาลีเป็น “วิวาท” อ่านว่า วิ-วา-ทะ รากศัพท์มาจาก วิ (คำอุปสรรค = วิเศษ, พิเศษ, แจ้ง, ต่าง) + วทฺ (ธาตุ = พูด) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, ทีฆะต้นธาตุ คือ อะ ที่ ว-(ทฺ) เป็น อา (วทฺ > ว ...

HOME

Powered By : VeeZa