Monday, May 1 2017

Category: พระพรหมคุณาภรณ์

องค์คุณของอุบาสกอุบาสิกา โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

องค์คุณของอุบาสกอุบาสิกา โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

องค์คุณของอุบาสกอุบาสิกา ถ้าชาวพุทธมีคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา สังคมไทยจะพ้นปัญหาแน่นอน ถ้าท่านผู้ใดปฏิบัติได้ครบ ๕ ข้อนี้ พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็น อุบาสกรัตนะ และอุบาสิการัตนะ คือเป็นอุบาสกแก้ว เป็นอุบาสิกาแก้ว (แก้วในที่นี้ หมายความว่า มีคุณค่าสูง ดีงาม ประเสริฐ)   ...
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) สัมโมทนียกถา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) สัมโมทนียกถา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

สัมโมทนียกถา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตตมหาเถระ) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในโอกาสสถาปนาเป็น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ปาพจนดิลก วรานุศาสน์ อารยางกูรพิลาสนามานุกรม คัมภีรญาณอุดมวิศิษฏ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี สถิต ณ วัดญาณเวศกวัน จังหวัด ...
คนสุพรรณฯปลื้ม เจ้าคุณประยุทธ์ขึ้นสมเด็จ ปีติเป็น’ตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่’

คนสุพรรณฯปลื้ม เจ้าคุณประยุทธ์ขึ้นสมเด็จ ปีติเป็น’ตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่’

0
2
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเพจ “สุพรรณบ้านเรา” ของชาว จ.สุพรรณบุรี ได้แสดงความปีติยินดีต่อการเลื่อนสมณศักดิ์ พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ผู้ใช้นาม เอก ประทุมรัตน์ โพสต์ข้อความว่า ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ สมเด็จพระราชาคณะองค์ใหม่ ชาวสุพรรณบุรี สาวะก ...
เจ้าคุณประยุทธ์ สมเด็จรูปสุดท้ายในรัชกาลที่ 9

เจ้าคุณประยุทธ์ สมเด็จรูปสุดท้ายในรัชกาลที่ 9

0
0
หลังจากกระแสข่าวเลื่อนสมณศักดิ์พระเถระ 159 รูป วันที่ 5 ธันวาคม หนึ่งในระดับสมเด็จพระราชาคณะ มี 1 รูป ได้แก่ พระพรหมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม เป็น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระเถระที่ได้รับความเคารพเชื่อถือจากสังคมชาวพุทธ ในนาม เจ้าคุณประยุทธ์ ท่านม ...
“การแปลอย่างนี้ ไม่ใช่แค่สนุกหรือขำ แต่เป็นอันตราย”

“การแปลอย่างนี้ ไม่ใช่แค่สนุกหรือขำ แต่เป็นอันตราย”

Polapat Jittivuthikan "การแปลอย่างนี้ ไม่ใช่แค่สนุกหรือขำ แต่เป็นอันตราย" ข่าวนั้นบอกว่า พระคึกฤทธิ์แปลคำบาลี "สกิเทว" (ในพุทธวจนะที่แสดงความหมายของ "สกิทาคามี") ว่า "เทวดาครั้งเดียว" อาตมาอยู่ห่างไกล ได้ยินนิดหน่อย ก็ฟังไว้ก่อน ต่อมาสักครึ่งค่อนเดือนที่ผ่านมานี้ มีพระไปพ ...