เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: พระไตรปิฎกศึกษา

แสดงข้อความสำคัญ ๆ ในพระไตรปิฎก

 นิสันติสูตร ว่าด้วยบุคคล ๔ ประเภท มีบุคคลที่ประปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน…เป็นต้น
144
0
พระไตรปิฎกศึกษา

 นิสันติสูตร ว่าด้วยบุคคล ๔ ประเภท มีบุคคลที่ประปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน…เป็นต้น

นิสันติสูตร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก ๔จำพว ...