เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: พุทธศาสน์ในตำนาน

รวมเรื่องราวพุทธศาสน์ในตำนาน

”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก

”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก

0
7
”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก พุทธกิจ หมายถึง กิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญ การงานที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำพุทธกิจประจำวัน ในแต่ละวันมี ๕ อย่าง คือ ๑. ปุพฺพณฺเห ปิณฺฑปาตญฺจ เวลาเช้าเสด็จบิณฑบาต ๒. สายณฺเห ธมฺมเทสนํ เวลาเย็นทรงแสดงธรรม ๓. ปโทเส ภิกฺข ...
พุทธกิจ ใน ๒๔ ชั่วโมง ตื่นบำเพ็ญเพียร

พุทธกิจ ใน ๒๔ ชั่วโมง ตื่นบำเพ็ญเพียร

ปกิณกะ, พุทธธรรม
0
6
พระไตรปิฎกศึกษา ตื่นบำเพ็ญเพียร กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไป เป็นอย่างไร คือ เธอทั้งหลายควรสำเหนียกอย่างนี้ว่า ‘เราทั้งหลายจักเป็นผู้ประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่อง จักชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมอันเป็นเครื่องขัดขวางด้วยการเดินจงกรมและการนั่ง ...
การถวายทานเจาะจงบุคคล ๑๔ ประการ

การถวายทานเจาะจงบุคคล ๑๔ ประการ

ปกิณกะ, พุทธธรรม
0
23
พระไตรปิฎกศึกษา   การถวายทานเจาะจงบุคคล ๑๔ ประการ อานนท์ ก็ทักษิณาเป็นปาฏิปุคคลิก (การถวายทานเจาะจงบุคคล)นี้มี ๑๔ ประการ ทักษิณาเป็นปาฏิปุคคลิก ๑๔ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑. บุคคลย่อมถวายทานในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประก ...
สติ บาฬีมาจาก สติ (สร หึสายํ+ติ) สติ, ความรู้สึกตัว, ความระลึกได้.

สติ บาฬีมาจาก สติ (สร หึสายํ+ติ) สติ, ความรู้สึกตัว, ความระลึกได้.

บทความ, พุทธธรรม
0
30
พระบาฬี pra pali #สติ บาฬีมาจาก สติ (สร หึสายํ+ติ) สติ, ความรู้สึกตัว, ความระลึกได้. มีวิเคราะห์ว่า ปมาทํ สรติ หึสตีติ สติ. ความรู้สึกตัวที่เบียดเบียน ความประมาท ชื่อว่า สติ (ลบ รฺ ที่สุด ธาตุ). มีวิเคราะห์ว่า สรติ จินฺเตตีติ สติ. อาการที่ระลึกได้ ช ...
เรื่อง “เหตุแห่งอุปมา ๓ ข้อ ที่มุ่งพระทัยมุ่งบำเพ็ญเพียรทางจิตและจะสามารถบรรลุพระนิพพานได้ “

เรื่อง “เหตุแห่งอุปมา ๓ ข้อ ที่มุ่งพระทัยมุ่งบำเพ็ญเพียรทางจิตและจะสามารถบรรลุพระนิพพานได้ “

บทความ, พุทธธรรม
1
39
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย   วันนี้วันพระ อรุณธรรมยามเช้า วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง "เหตุแห่งอุปมา ๓ ข้อ ที่มุ่งพระทัยมุ่งบำเพ็ญเพียรทางจิตและจะสามารถบรรลุพระนิพพานได้ ...
สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๒) (ตอนสุดท้าย)  โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๒) (ตอนสุดท้าย) โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

0
38
พระอภิธัมมัตถสังคหะ สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๒) (ตอนสุดท้าย) ผู้ที่ประสงค์จะไปเจริญวิปัสสนา สิ่งแรกที่ต้องพาไปเข้ากรรมฐานด้วย คือ "ศีล" อย่างน้อยต้องศีล ๕ สิ่งที่สองคือต้องรู้จัก "รูปนาม" และสิ่งที่สาม คือ "การนึกคิด" การนึกคิด เป็นอุปสรรคและไม่ถูกต้องในกา ...
สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๑) โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๑) โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

0
34
พระอภิธัมมัตถสังคหะ สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๑) ผู้อ่านควรทราบเรื่องของสติก่อนที่จะอ่าน เรื่องสัมปชัญญะ โดยเพจอภิธัมมัตถสังคหะได้เคยลงบทความที่เกี่ยวข้องไว้ ๒ เรื่องด้วยกันคือ "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก มีทั้งหมด ๓ ตอน และ สัญญาเจตสิก และ สติเจตสิก มีตอนเดี ...
โยนิโสมนสิการ โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

โยนิโสมนสิการ โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

0
40
พระอภิธัมมัตถสังคหะ โยนิโสมนสิการ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส โยนิโสมนสิการ ในความเข้าใจของผม โยนิโสมนสิการ บทความที่นำมาจากปัญญาสารที่ท่านจะได้อ่านต่อไป เป็นเรื่องที่อธิบายหลักในการใช้ โยนิโสมนสิการ ในการเข้าประกอบการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐ ...
“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๓ ตอนสุดท้าย)

“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๓ ตอนสุดท้าย)

0
42
พระอภิธัมมัตถสังคหะ "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๓ ตอนสุดท้าย) ในชีวิตจริงของปุถุชนอย่างพวกเรา ไม่มีใครหรอกครับที่จะ มีสติ และ ควบคุมสติ ให้ตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดเวลา มีเพียงบุคคลเดียวที่ทำได้ คือ อรหัตตบุคคล ซึ่งบุคคลประเภทนี้ ถือตามพุทธทำนายและอภิธ ...
“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๒)

“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๒)

0
36
พระอภิธัมมัตถสังคหะ "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๒) "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๒) นี้เป็นภาคที่ชื่อว่า "ธรรมชาติที่เรียกว่า สติ" เขียนโดย อาจารย์ อภิญญา อนัตตา ท่านแสดงความหมายของสติไว้ตาม คัมภีร์อภิธานวรรณา , มิลินทปัญหา และ พระอภิธรรม สำห ...
“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๑)

“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๑)

0
33
พระอภิธัมมัตถสังคหะ "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๑) นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส บทความที่ท่านจะได้อ่านต่อไป เป็นบทความสองบทความที่ผมเอามาผูกรวมกัน แล้วแบ่งออกเป็นภาคๆ ภาคแรก ชื่อว่า "สัญญาเจตสิก และ สติเจตสิก" ซึ่งเคยลงบทความไว้นานแล้ ...
ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๔๙ วัน”

ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๔๙ วัน”

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย อรุณธรรมยามเช้า วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๔ ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง "สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๔๙ วัน" อันมี เนื้อความดังนี้ สัตตมหาสถาน หมายถึง สถานที่เสวยวิมุต ...

HOME

Powered By : VeeZa