SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: พุทธศาสน์ในตำนาน

รวมเรื่องราวพุทธศาสน์ในตำนาน

พระพ่อค้า ต้นเหตุมาจากพระรับเงิน

พระพ่อค้า ต้นเหตุมาจากพระรับเงิน

บทความ, พุทธธรรม
0
14
ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. พระพ่อค้า ต้นเหตุมาจากพระรับเงิน "บวช, บรรพชา" หมายถึง การเว้นทั่ว เว้นทั่วจากความชั่วทั้งปวง ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุ คือ เว้นทั่วจากความชั่ว เว้นทั่วจากความประพฤติที่กระตนดั่งคฤหัสถ์ มีการรับเงินทอง ประกอบอาชีพ เเบบคฤหัสถ์ เป็นต้น ภิกษุ ...
พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๘ ปัจจยสังคหวิภาค

พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๘ ปัจจยสังคหวิภาค

พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๘ ปัจจยสังคหวิภาค (ตอนที่ ๙ ปัฏฐานนัย เหตุปัจจัย อารัมมณปัจจัย อธิปติปัจจัย) ปัฏฐานนัย ปัฏฐานนัย เป็นนัยแห่งการแสดงอำนาจของปัจจัย เป็นพิเศษที่อุปการะแก่ผลธรรมให้ปรากฏขึ้น มี ๒๔ ปัจจัย ซึ่งเป็นการแสดงนัยที่ ๒ ของปัจจัยสังคหวิภาค นัยที่ ๒ คือ ปัฏฐาน ห ...
เมื่อเป็นชาวพุทธมีหน้าที่อะไร และควรปฏิบัติตนอย่างไร

เมื่อเป็นชาวพุทธมีหน้าที่อะไร และควรปฏิบัติตนอย่างไร

หน้าที่ของอุบาสกและอุบาสิกา  ก็คือ การเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดี   ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนตามสมควรแก่ฐานะของตน      ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว      ไม่แสวงหาเขตบุญภายนอกพระศาสนา   เชื่อกรรม พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 336        อุบาสกนั้นมีศีลเป็ ...
จิตหลุดพ้น – พุทธธรมในพระไตรปิฎก

จิตหลุดพ้น – พุทธธรมในพระไตรปิฎก

จิตหลุดพ้น ภิกษุทั้งหลาย ! รูป เวทนา สัญญาสังขาร วิญญาณ เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อบุคคลเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ ว่า เนตัง มะมะ ฯ นั่นไม่ใช่ของเรา  เนโสหะมัสฺมิ ฯ นั่นไม่เป ...
เดรัจฉานวิชชา หมวดหมอผีหมอยา,หมวดฤกษ์ยามและเข้าทรง

เดรัจฉานวิชชา หมวดหมอผีหมอยา,หมวดฤกษ์ยามและเข้าทรง

เดรัจฉานวิชชา(หมวดหมอผีหมอยา) อีกอย่างหนึ่ง สมณะ หรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะเดรัจฉานวิชากันอยู่. กล่าวคือ พิธีกรรมเพื่อสันติสุข พิธีกรรมเพื่อความมั่นคง พิธีกรรมเกี่ยวกับแผ่นดิน พิธีกรรมเพื่อการขยายออกไป พิธี ...
ความยาวนานของสังสารวัฏกำหนดมิได้

ความยาวนานของสังสารวัฏกำหนดมิได้

ความยาวนานของสังสารวัฏกำหนดมิได้ ภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนบุรุษทิ้งแอกไม้ไผ่ ซึ่งมีรูอยู่เพียงรูเดียว ลงไปในมหาสมุทร ในมหาสมุทรนั้น มีเต่าตาบอดข้างหนึ่งตัวหนึ่ง ล่วงไปร้อยๆปี จะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่ง. ภิกษุทั้งหลาย ! เธอทั้งหลาย จะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร ? จะเป็นไปได้ไหมที่เต่าตา ...
กุมภัณฑเปรตชาย มีอัณฑะโตเท่าหม้อ

กุมภัณฑเปรตชาย มีอัณฑะโตเท่าหม้อ

พุทธธรรม
0
24
กุมภัณฑเปรตชาย มีอัณฑะโตเท่าหม้อ ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราชคฤห์นี้ ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นกุมภัณฑเปรตชาย มีอัณฑะโตเท่าหม้อ ลอยไปในเวหาส์ เปรตนั้นแม้เมื่อเดินไปย่อมยกอัณฑะเหล่านั้นแหละขึ้นพาดบ่าเดินไป แม้เมื่อนั่งก็ย่อมนั่งบนอัณฑะเหล่านั้นแ ...
เปลือกพุทธศาสนา

เปลือกพุทธศาสนา

เปลือกพุทธศาสนา ภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการแก่นไม้ แสวงหาแก่นไม้ เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่ เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ ละเลยแก่น ละเลยกระพี้ไปเสีย ถากเอาเปลือกถือไป สำคัญว่าแก่น บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาผู้นั้นแล้ว พึงกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญนี้ ไม่รู้จักแก่น ...
กระพี้พุทธศาสนา

กระพี้พุทธศาสนา

กระพี้พุทธศาสนา ภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการแก่นไม้ แสวงหาแก่นไม้ เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่ เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ ละเลยแก่นไปเสีย ถากเอากระพี้ถือไป สำคัญว่าแก่น บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาผู้นั้นแล้ว พึงกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญนี้ ไม่รู้จักแก่น ไม่รู้จักกระ ...
สะเก็ดพุทธศาสนา

สะเก็ดพุทธศาสนา

สะเก็ดพุทธศาสนา ภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือน บุรุษผู้มีความต้องการแก่นไม้ แสวงหาแก่นไม้ เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่ เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ ละเลยแก่น ละเลยกระพี้ ละเลยเปลือกไปเสีย ถากเอาสะเก็ดถือไป สำคัญว่าแก่น บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาผู้นั้นแล้ว พึงกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญนี้ ไ ...
กิ่งและใบของพุทธศาสนา 

กิ่งและใบของพุทธศาสนา 

กิ่งและใบของพุทธศาสนา  ภิกษุทั้งหลาย ! กุลบุตรบางคนในโลกนี้ มีศรัทธา ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ด้วยคิดว่า เราเป็นผู้อันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์โทมนัส อุปายาส ท่วมทับแล้ว ถูกความทุกข์ท่วมทับแล้ว มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้า ไฉนหนอ ความกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ จะพึงปรากฏ. ...
แก่นพุทธศาสนา

แก่นพุทธศาสนา

แก่นพุทธศาสนา ภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการแก่นไม้ แสวงหาแก่นไม้ เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่ เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ ถากเอาแก่นถือไป รู้จักว่าแก่น บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาผู้นั้นแล้ว พึงกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญนี้ รู้จักแก่น รู้จักกระพี้ รู้จักเปลือก รู้จักส ...

HOME

Powered By : VeeZa