เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: คลังปริยัติ

รวมหัวข้อหมวดธรรมที่แสดงในที่ต่าง ๆ

สตรีถึงความวิบัติด้วยเหตุ ๑๐

สตรีถึงความวิบัติด้วยเหตุ ๑๐

สตรีถึงความวิบัติด้วยเหตุ ๑๐ อยู่ตามอำเภอใจ อยู่ในบ้านของบิดา ดูแห่งานนักขัตฤกษ์ สมาคมเกินควรกับชายที่เกี่ยวเป็นญาติ อยู่ในถิ่นต่างบ้าน คลุกคลีกับหญิงชั่ว สุรุ่ยสุร่ายในการจ่ายทรัพย์สิ่งที่เลี้ยงตน ความชราของสามี มีใจริษยา สามีไปนอกถิ่นนาน
ลักษณะคนไม่รู้จักธรรม ๑๐ ประการ

ลักษณะคนไม่รู้จักธรรม ๑๐ ประการ

ลักษณะคนไม่รู้จักธรรม ๑๐ ประการ คนเมาสุรา คนเลินเล่อ คนบ้าคลั่ง คนได้ทุกข์คับแค้น คนโกรธ คนอดอยาก คนโลภ คนขลาด คนด่วนได้ และคนใฝ่ในกาม
ลักษณะคนที่ควรเป็นทูต ๑๐ ประการ

ลักษณะคนที่ควรเป็นทูต ๑๐ ประการ

ลักษณะคนที่ควรเป็นทูต ๑๐ ประการ ผู้มีความภักดี มีความดี บริสุทธิ์ดี การงานดี แคล่วคล่องดี ประพฤติตนดี อดทนดี เป็นพราหมณ์ ทราบจุดอ่อนของผู้อื่นได้ดี และ ปฏิภาณดี
หลักวรรณคดี ๑๐ ประการ

หลักวรรณคดี ๑๐ ประการ

หลักวรรณคดี ๑๐ ประการ หลักการประพันธ์ดี คือ  ความดี  สัมผัสดี  ถูกต้องตามลักษณะบทประพันธ์ต่าง ๆ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ในเรื่องลัทธิ ธรรมเนียมแบบแผน  ประเพณี ให้ความรู้ในเชิงภาษา หึความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ ให้ความรู้ในเรื่องนิยายต่าง ๆ เป็นหนังสือที่ให้คติ อันเป็นค ...
พุทธบริขารธาตุประดิษฐานอยู่ ๑๐ แห่ง

พุทธบริขารธาตุประดิษฐานอยู่ ๑๐ แห่ง

พุทธบริขารธาตุประดิษฐานอยู่ ๑๐ แห่ง พระกายพันธ์กับบาตร ไปสถิต ณ เมืองปาตลีบุตร ผ้าอุทกสาฎก ไปสถิต ณ เมืองปัญจาลราฐ พระจัมมขันธ์ ไปสถิต ณ เมืองโกศลราฐ ไม้สีพระทนต์ ไปสถิตอยู่ ณ เมืองมิถิลา ผ้ากรองน้ำ ไปสถิตอยู่ ณ วิเทหราฐ มีดกับกล่องเข็ม ไปสถิตอยู่ ณ เมืองอินทปัตถ์ ...
คุณแห่งดอกประทุมชาติบัวหลวง ๑๐

คุณแห่งดอกประทุมชาติบัวหลวง ๑๐

คุณแห่งดอกประทุมชาติบัวหลวง ๑๐ สินิทฺทมุทุ เป็นของอ่อนนุ่มนิ่มสนิท สุภนิยํ เป็นที่ตั้งแห่งความงาม สุคนฺธํ มีกลิ่นหอม ปิยํ เป็นที่รักแห่งชนทั้งหลาย ปตฺถิตํ เป็นที่ปรารภของคนทั้งหลาย ปสฏฺฐํ อันชนทั้งหลายสรรเสริญ ชลกทฺทม อนุปลิตฺตํ        ซึมซาบชุ่มชื่นเปียกปนอยู่หามิ ...
ผู้ที่ควร และไม่ควรจะสมาทานธุดงค์ ๑๐

ผู้ที่ควร และไม่ควรจะสมาทานธุดงค์ ๑๐

ลักษณะบุคคลที่สมควรสมาทานธุดงค์ ๑๐ สทฺโธ เป็นผู้มีศรัทธา หิริมา เป็นผู้มีหิริ ธิติมา เป็นผู้มีปัญญา อกุโห   เป็นผู้ไม่คดโกงหลอกลวง อตฺถวสี เป็นผู้เชี่ยวชาญในประโยชน์ อโลโถ เป็นผู้ไม่โลเล สิกฺขากาโม เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษา ทฬฺหสมาทาโน เป็นผู้สมาทานมั่นคง  (เชื่อถื ...
เกียรติคุณพระเวสสันดร ๑๐ ประการ

เกียรติคุณพระเวสสันดร ๑๐ ประการ

เกียรติคุณพระเวสสันดร ๑๐ ประการ อคฺเค ททาตา       ได้ให้ทานในเขตอันเลิศ นิราลยตา ไม่มีความอาลัยในของที่รัก จาโค ตัดใจเสียสละได้ ปหานํ สละได้เด็ดขาด อนิวตฺติ ไม่คิดหวนเสียดายสอดแคล้วกินแหนง สุขุมตฺตํ เป็นการให้ทานอย่างสุขุม มหนฺตตฺตํ เป็นการให้ทานอย่างใหญ่ ทุ ...
การประพฤติดีย่อมมีผล พระราชนิพนธ์คำโคลง ร. ๕

การประพฤติดีย่อมมีผล พระราชนิพนธ์คำโคลง ร. ๕

การประพฤติดีย่อมมีผล ความกล้าในความตรงคงเป็นผล ความเรียนที่รอบรู้คงชูตน ความทนในที่ชอบคงตอบคุณ ความกลัวในบาปไม่หยาบหยาม เป็นการงามจุนเจือได้เกื้อหนุน ความเมตตาปรานีเป็นที่บุญ คิดแต่คุณทั่วหน้าไม่ว่าใคร ความสงเคราะห์เจาะจังเป็นฝั่งฝา ถึงชั่วนี้ชั่วหน้าเวลาไหน ...
เพลงขับของปัญจสิข  ๑๔  บท

เพลงขับของปัญจสิข  ๑๔  บท

เพลงขับของปัญจสิข  ๑๔  บท วนฺเท เต  ปิตรํ  ภทฺเท                ติมฺพรัง  สุริยวจฺฉเส       เยน  ชาตาสิ  กลฺยาณี                  อานนฺทชนนี  มม        ดูกรน้องสิริยวัจฉสาผู้มีรูปร่างอันแช่มช้อยโสภาเป็นที่น่าชื่นชมยินดีของพี่  ตัวพี่ (ผู้ชื่อว่าปัญจสิข)  ขอกราบถวายบังคมพระเจ้า ...
เมื่อผู้ใหญ่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมย่อมวิบัติ ๑๔

เมื่อผู้ใหญ่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมย่อมวิบัติ ๑๔

เมื่อผู้ใหญ่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมย่อมวิบัติ ๑๔ ยสฺมึ  ภิกฺขเว  สมเย  ราชาโน  อธมฺมิกา  โหนฺติ     ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย!   สมัยใดผู้ใหญ่ปกครองประเทศทั้งหลายประพฤติไม่เป็นธรรม ราชยุตฺตาปิ ตสฺมึ  สมเย  อธมฺมิกา  โหนฺติ    ในสมัยนั้นแม้ข้าราชการทั้งหลายก็ประพฤติไม่เป็นธรรมบ้าง ราชยุ ...
การจัดชั้นปฏิคาหกผู้รับทาน ๑๔ 

การจัดชั้นปฏิคาหกผู้รับทาน ๑๔ 

การจัดชั้นปฏิคาหกผู้รับทาน ๑๔  หมายความว่า ปฏิคคาหกเหล่านี้ มีความสำคัญตามลำดับชั้นลงไป ในอันจะก่อบุญกุศลให้แก่ทายกมาก-น้อยลดหลั่นลงไป พระสัพพัญญูพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก ผู้ทำความเพียรเพื่อพระอรหันต์ พระอนาคามีบุคคล ผู้ทำความเพียรเพื่อพระอนาคามี ...

HOME

Powered By : VeeZa