SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: คลังปริยัติ

รวมหัวข้อหมวดธรรมที่แสดงในที่ต่าง ๆ

อปัณณกปฏิปทา กุศล-อกุศลวิตก สังกัปปะ กุศล-อกุศลสัญญา ธาตุ

อปัณณกปฏิปทา กุศล-อกุศลวิตก สังกัปปะ กุศล-อกุศลสัญญา ธาตุ

คลังปริยัติ
0
146
อปัณณกปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด ๓ ๑. อินทรียสังวร สำรวมอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิน กาย ใจ ไม่ยินดียินร้าย เมื่อเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส โผฏฐัพพะ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ ๒. โภชเนมัตตัญญุตา รู้จักประมาณในการกิน ๓. ชาคริยานุโยค ประกอบความเพียรเพื่อชำระใจให้สะอาดหมดจด ไม่เห็นแก่การหล ...
บุญญกิริยาวัตถุ โสเจยยะ สุจริต ทุจริต กุศลมูล อกุศลมูล สามัญญลักษณะ สิ่งบังไตรลักษณ์ วุฑฒบุคคล

บุญญกิริยาวัตถุ โสเจยยะ สุจริต ทุจริต กุศลมูล อกุศลมูล สามัญญลักษณะ สิ่งบังไตรลักษณ์ วุฑฒบุคคล

คลังปริยัติ
0
94
บุญญกิริยาวัตถุ ๓ อย่าง ๑. ทานมย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน ๒. สีลมย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล ๓. ภาวนามย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา เป็นคุณชาติชำระใจให้บริสุทธิ์ ยังแยกออกละเอียดเป็น ๑o ดูหมวด ๑o บุญญกิริยาวัตถุ ๑o คุณของมารดาบิดา ๓ อย่าง ๑. เป็นพรหมของบุตรธิดา เพราะมี เมตตา กรุณา ...
อาการที่ทรงสอน สัปปุริสบัญญัติ พุทโธวาท อัคคี จักษุ สัมปทา พุทธจริยา ปาฏิหาริยะ

อาการที่ทรงสอน สัปปุริสบัญญัติ พุทโธวาท อัคคี จักษุ สัมปทา พุทธจริยา ปาฏิหาริยะ

คลังปริยัติ
0
106
อาการที่พุทธองค์ทรงสั่งสอน ๓ ๑. อภิญญา พระพุทธองค์ทรงสั่งสอน เพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น คือ ธรรมที่ควรละ ๑ ธรรมที่ควรเจริญ ๑ ๒. สนิทาน ทรงสั่งสอนมีเหตุ ที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ เช่น โลภะ โทสะ โมหะ เป็นเหตุ (มูล) แห่งอกุศล อโลภะ อโทสะ อโมหะ เป็นเหตุ ( ...
ขันติ มารดาบิดา พระพุทธเจ้า พระธรรม รัตนะ พระโสดาบัน ผู้ไม่ประมาท คุณของพระพุทธเจ้า

ขันติ มารดาบิดา พระพุทธเจ้า พระธรรม รัตนะ พระโสดาบัน ผู้ไม่ประมาท คุณของพระพุทธเจ้า

คลังปริยัติ
0
112
ขนฺติ (ความอดทน) ๓ อย่าง ๑. ตีติกฺขาขนฺติ ความอดทนด้วยอำนาจความอดกลั้น เช่น ถูกใครด่า ไม่ด่าตอบ ไม่โกรธตอบ มีสติอดใจไว้ได้ดี นึกถึงกรรมของเราเป็นเรือนใจไว้ ๒. ตปขนฺติ ความอดทนเผาบาปชั้นหยาบ ชั้นกลาง ชั้นละเอียด ให้เบาบางหรือเหือดแห้งไป ๓. อธิวาสนขนฺติ ความอดทนจนสามารถยั้งกิเลสทั้งหลาย ...
ศีล วิรัติ การรักษาอุโบสถ ศีลคฤหัสถ์ ฌาน การเห็น ทวาร พระอรหันต์ วิกาลโภชนา

ศีล วิรัติ การรักษาอุโบสถ ศีลคฤหัสถ์ ฌาน การเห็น ทวาร พระอรหันต์ วิกาลโภชนา

คลังปริยัติ
0
96
ศีล ๓ (นัยที่ ๑) ๑. หีนสีลํ ศีลอย่างต่ำ. ๒. มชฺฌิมสีลํ ศีลอย่างกลาง. ๓. ปณีตสีลํ ศีลอย่างปราณีต. ศีลที่บุคคลรักษาด้วย ฉันทะ จิตตะ วิริยะ ปัญญา อย่างต่ำ ปรารถนา ยศ สมบัติ ด้วยสามารถแห่งตัณหา ชื่อหีลศีล ศีลที่บุคคลรักษาด้วย ฉันทะ จิตตะ วิริยะ ปัญญา อย่างกลาง ปรารถนาให้เป็นบุญ เพื่อจะเป ...
พร ๓ ประการของจีน โอม นโม ๓ จบ พระรัตนตรัย สรณคมน์ เหตุขาดไตรสรณคมน์ ทาน ๓ อย่าง

พร ๓ ประการของจีน โอม นโม ๓ จบ พระรัตนตรัย สรณคมน์ เหตุขาดไตรสรณคมน์ ทาน ๓ อย่าง

คลังปริยัติ
0
81
พร ๓ ประการของจีน ๑. ฮก แปลว่า บุญกุศล ๒. ลก แปลว่า ยศ,บรรดาศักดิ์ ๓. สิ้ว แปลว่า อายุวัฒนะ (เจริญอายุ) นัยว่าดาว ๓ ดวง มีเทพยดา ๓ องค์ประจำดาว ๓ ดวงนี้ คือ พระเป็นเจ้าบนสวรรค์ สำหรับประสาทพรให้แก่ผู้ที่ทำความดีความชอบ แต่ชาวจีนนิยมใช้สำหรับให้พรในการมงคลต่างๆ บ้างก็ใช้กระเบื้องเคลือ ...
อาการโศกของสตรี ลัทธิของศาสนาพราหมณ์ นิกายพราหมณ์ ไตรเพท ไตรรัตน์พราหมณ์ คริสต์ เชน

อาการโศกของสตรี ลัทธิของศาสนาพราหมณ์ นิกายพราหมณ์ ไตรเพท ไตรรัตน์พราหมณ์ คริสต์ เชน

คลังปริยัติ
0
84
อาการโศกของสตรี ๓ อาการแสดงความเศร้าโศกของผู้หญิงนั้น จำแนกออกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑. พวกหนึ่งขึ้นเสียงดัง น้ำตาไหลพราก พวกนี้เรียกว่า ร้องไห้. ๒. พวกหนึ่งส่งเสียงดัง แต่ไม่มีน้ำตา พวกนี้เรียกว่า ร่ำไห้. ๓. พวกหนึ่ง น้ำตาไหล แต่ไม่มีเสียงออกมา พวกนี้เรียกว่า สะอื้นไห้. ลัทธิของศาสนาพรา ...
เจตนา มหาศาล อุปนิสัย องค์แห่งพระอินทร์-เนื้อ-นกจักรพราก-งู การระวัง การเรียน เรือน๓

เจตนา มหาศาล อุปนิสัย องค์แห่งพระอินทร์-เนื้อ-นกจักรพราก-งู การระวัง การเรียน เรือน๓

คลังปริยัติ
0
87
เจตนา ๓ ๑. ปุพฺพเจตนา ความตั้งใจก่อนให้. ๒. มุญฺจนเจตนา ความตั้งใจในเวลาให้. ๓. อปราปรเจตนา ความตั้งใจหลังการให้แล้ว. ทายก ผู้ให้ทาน เมื่อพร้อมด้วยเจตนาทั้ง ๓ ประการนี้ทานย่อมมีผลมาก. ปุพเพว ทานํ สุมโน ททํ จิตฺตํ ปสาทเย ทตฺวา อตฺตมโน โหติ เอสา ปุญฺญสฺส สมฺปทา ก่อนให้ มีน้ำใจดี เมื ...
นิพพาน พระโพธิสัตว์ ปริยัติเรียน บุญญนิธิ มิตร ผู้ครองเรือน

นิพพาน พระโพธิสัตว์ ปริยัติเรียน บุญญนิธิ มิตร ผู้ครองเรือน

คลังปริยัติ
0
103
นิพพาน ๓ ประการ ๑. กิเลสนิพพาน ดับกิเลส. ๒. ขันธนิพพาน ดับเบญจขันธ์. ๓. ธาตุนิพพาน ดับธาตุ. นิพพาน ๒ ข้างต้น ย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว ส่วนธาตุนิพพานนั้น ไม่ค่อยจะได้ทราบกัน นอกจากผู้ที่เป็นนักค้นคว้า ผู้ต้องการทราบโดยพิสดาร พึงดูตามที่มาซึ่งได้บอกไว้ และในเรื่องธาตุอันตรธาน ในตอนท้ ...
บุตร พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เครื่องผูก

บุตร พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เครื่องผูก

คลังปริยัติ
0
118
บุตร ๓ จำพวก ๑. อวชาตปุตฺต บุตรเสวกว่ามารดาบิดา. ๒. อนุชาตปุตฺต บุตรเสมอมารดาบิดา ๓. อภิชาตปุตฺต บุตรยิ่งกว่ามารดาบิดา. ลูกหนึ่งยิ่งล้ำ ประยูร ลูกหนึ่งเทียมตระกูล พ่อแท้ ลูกหนึ่งถ่อยสถุล กว่าชาติ สามสิ่งนี้มีแล้ว เที่ยงแท้ทุกคน.   เครื่องผูก ๓ อย่าง ปุตฺโต กณฺเฐ ธนํ ปาเท ...
ชาตรูป การรักษาศีล อานิสงส์ของศีล อุโบสถ

ชาตรูป การรักษาศีล อานิสงส์ของศีล อุโบสถ

คลังปริยัติ
0
84
ชาตรูป มีองค์ ๓  (การขาดศีลข้อ ชาตรูป ประกอบด้วยองค์ ๓) ๑. ชาตรูปรชตภาโว เงินทองแก้วมาสกที่เขามาใช้ซื้อขายกันได้ในประเทศนั้นๆ ๒. อตฺตุทฺเทสิกตา เฉพาะเป็นของตัวเอง ๓. ปฏิคฺคหณาทิ อญฺญตรตาภาโว รับก้ดี ให้ผู้อื่นรับก้ดี หรือไม่ห้าม ให้เข้ารับเพื่อตนก็ดี. ตั้งแต่ ๑ ถึง ๖ นี้ จาก สามเณรสิ ...
บุคคล บริษัท มิตร โทษแห่งโลภะ อพรหมจรรย์ มุสาวาท นัจจคีตะ มาลา อุจจา

บุคคล บริษัท มิตร โทษแห่งโลภะ อพรหมจรรย์ มุสาวาท นัจจคีตะ มาลา อุจจา

คลังปริยัติ
0
79
บุคคล ๓ ๑. ปาสาณเลขูปโม บุคคลเหมือนรอยในหิน โกรธนาน หายช้า. ๒. ปฐวีเลขูปโม บุคคลเหมือนรอยในดิน โกรธแล้วไม่ผูกโกรธ หายเร็ว. ๓. อุทกเลขูปโม บุคคลเหมือนรอยในน้ำ ไม่โกรธคนที่หยาบต่อตน มีใจดีเสมอ.   บริษัท ๓ ๑. อุกฺกาจิตวินีตา ปริสา บริษัทที่รับการฝึกโดยผู้ฝึกอธิบายให้กระจ่างแจ้ง ...

HOME

Powered By : VeeZa