SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: พุทธธรรม

พระพ่อค้า ต้นเหตุมาจากพระรับเงิน

พระพ่อค้า ต้นเหตุมาจากพระรับเงิน

บทความ, พุทธธรรม
0
14
ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. พระพ่อค้า ต้นเหตุมาจากพระรับเงิน "บวช, บรรพชา" หมายถึง การเว้นทั่ว เว้นทั่วจากความชั่วทั้งปวง ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุ คือ เว้นทั่วจากความชั่ว เว้นทั่วจากความประพฤติที่กระตนดั่งคฤหัสถ์ มีการรับเงินทอง ประกอบอาชีพ เเบบคฤหัสถ์ เป็นต้น ภิกษุ ...
เมื่อเป็นชาวพุทธมีหน้าที่อะไร และควรปฏิบัติตนอย่างไร

เมื่อเป็นชาวพุทธมีหน้าที่อะไร และควรปฏิบัติตนอย่างไร

หน้าที่ของอุบาสกและอุบาสิกา  ก็คือ การเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดี   ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนตามสมควรแก่ฐานะของตน      ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว      ไม่แสวงหาเขตบุญภายนอกพระศาสนา   เชื่อกรรม พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 336        อุบาสกนั้นมีศีลเป็ ...
จิตหลุดพ้น – พุทธธรมในพระไตรปิฎก

จิตหลุดพ้น – พุทธธรมในพระไตรปิฎก

จิตหลุดพ้น ภิกษุทั้งหลาย ! รูป เวทนา สัญญาสังขาร วิญญาณ เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อบุคคลเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ ว่า เนตัง มะมะ ฯ นั่นไม่ใช่ของเรา  เนโสหะมัสฺมิ ฯ นั่นไม่เป ...
เดรัจฉานวิชชา หมวดหมอผีหมอยา,หมวดฤกษ์ยามและเข้าทรง

เดรัจฉานวิชชา หมวดหมอผีหมอยา,หมวดฤกษ์ยามและเข้าทรง

เดรัจฉานวิชชา(หมวดหมอผีหมอยา) อีกอย่างหนึ่ง สมณะ หรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะเดรัจฉานวิชากันอยู่. กล่าวคือ พิธีกรรมเพื่อสันติสุข พิธีกรรมเพื่อความมั่นคง พิธีกรรมเกี่ยวกับแผ่นดิน พิธีกรรมเพื่อการขยายออกไป พิธี ...
ความยาวนานของสังสารวัฏกำหนดมิได้

ความยาวนานของสังสารวัฏกำหนดมิได้

ความยาวนานของสังสารวัฏกำหนดมิได้ ภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนบุรุษทิ้งแอกไม้ไผ่ ซึ่งมีรูอยู่เพียงรูเดียว ลงไปในมหาสมุทร ในมหาสมุทรนั้น มีเต่าตาบอดข้างหนึ่งตัวหนึ่ง ล่วงไปร้อยๆปี จะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่ง. ภิกษุทั้งหลาย ! เธอทั้งหลาย จะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร ? จะเป็นไปได้ไหมที่เต่าตา ...
กุมภัณฑเปรตชาย มีอัณฑะโตเท่าหม้อ

กุมภัณฑเปรตชาย มีอัณฑะโตเท่าหม้อ

พุทธธรรม
0
25
กุมภัณฑเปรตชาย มีอัณฑะโตเท่าหม้อ ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราชคฤห์นี้ ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นกุมภัณฑเปรตชาย มีอัณฑะโตเท่าหม้อ ลอยไปในเวหาส์ เปรตนั้นแม้เมื่อเดินไปย่อมยกอัณฑะเหล่านั้นแหละขึ้นพาดบ่าเดินไป แม้เมื่อนั่งก็ย่อมนั่งบนอัณฑะเหล่านั้นแ ...
เปลือกพุทธศาสนา

เปลือกพุทธศาสนา

เปลือกพุทธศาสนา ภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการแก่นไม้ แสวงหาแก่นไม้ เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่ เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ ละเลยแก่น ละเลยกระพี้ไปเสีย ถากเอาเปลือกถือไป สำคัญว่าแก่น บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาผู้นั้นแล้ว พึงกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญนี้ ไม่รู้จักแก่น ...
กระพี้พุทธศาสนา

กระพี้พุทธศาสนา

กระพี้พุทธศาสนา ภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการแก่นไม้ แสวงหาแก่นไม้ เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่ เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ ละเลยแก่นไปเสีย ถากเอากระพี้ถือไป สำคัญว่าแก่น บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาผู้นั้นแล้ว พึงกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญนี้ ไม่รู้จักแก่น ไม่รู้จักกระ ...
สะเก็ดพุทธศาสนา

สะเก็ดพุทธศาสนา

สะเก็ดพุทธศาสนา ภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือน บุรุษผู้มีความต้องการแก่นไม้ แสวงหาแก่นไม้ เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่ เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ ละเลยแก่น ละเลยกระพี้ ละเลยเปลือกไปเสีย ถากเอาสะเก็ดถือไป สำคัญว่าแก่น บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาผู้นั้นแล้ว พึงกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญนี้ ไ ...
กิ่งและใบของพุทธศาสนา 

กิ่งและใบของพุทธศาสนา 

กิ่งและใบของพุทธศาสนา  ภิกษุทั้งหลาย ! กุลบุตรบางคนในโลกนี้ มีศรัทธา ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ด้วยคิดว่า เราเป็นผู้อันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์โทมนัส อุปายาส ท่วมทับแล้ว ถูกความทุกข์ท่วมทับแล้ว มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้า ไฉนหนอ ความกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ จะพึงปรากฏ. ...
แก่นพุทธศาสนา

แก่นพุทธศาสนา

แก่นพุทธศาสนา ภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการแก่นไม้ แสวงหาแก่นไม้ เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่ เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ ถากเอาแก่นถือไป รู้จักว่าแก่น บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาผู้นั้นแล้ว พึงกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญนี้ รู้จักแก่น รู้จักกระพี้ รู้จักเปลือก รู้จักส ...
วิตักกสัณฐานสูตร ว่าด้วยสัณฐานแห่งวิตก

วิตักกสัณฐานสูตร ว่าด้วยสัณฐานแห่งวิตก

ช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ ผู้ชำนาญ ใช้ลิ่มอันเล็ก ตอกโยก ถอนลิ่มอันใหญ่ออกได้ แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่ออาศัยนิมิตใดแล้ว มนสิการนิมิตใด วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศล ซึ่งประกอบด้วย ฉันทะบ้าง ประกอบด้วยโทสะบ้าง ประกอบด้วย โมหะบ้าง ย่อมเกิดขึ้น ภิกษุนั้นควรมนสิการ นิมิตอื่นซึ่ง ...

HOME

Powered By : VeeZa