Category: พุทธธรรม

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๓๓

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๓๓

พุทธธรรม
0
27
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๓๓ ๒๒๐. การทำตนให้ชุ่มด้วยความสุข              "ดูก่อนจุนทะ มีฐานะอยู่ ที่นักบวชเจ้าลัทธิอื่นพึงกล่าวอย่างนี้ว่า สมณศากยบุตร เป็นผู้ประกอบเนือง ๆ ในการทำตนให้ชุ่มด้วยความสุขอยู่ (สุขัลลิกานุโยค) เมื่อนักบวชเจ้าลัทธิอื่นกล่าวอย่างนี้ ท่านทั้งหลายพึงกล่าวว่า ...
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๓๒

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๓๒

พุทธธรรม
0
27
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๓๒ ๒๑๖. คว่ำหน้ากิน แหงนหน้ากิน เป็นต้น              สมัยหนึ่ง ท่านพระสาริบุตรอยู่ ณ เวฬุวนาราม อันเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแต ใกล้กรุงราชคฤห์ เช้าวันหนึ่งท่านพระสาระบุตรนุ่งอันตรวาสก (สบง) แล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาต ครั้นเที่ยวไปตามลำดั ...
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๓๑

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๓๑

พุทธธรรม
0
24
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๓๑ ๒๑๓. การบัญญัติความสุขในพระพุทธศาสนา              (การเลือกนำข้อความตอนนี้มาแปล ก็เพื่อชี้แจงหลักวิชาทางพระพุทธศาสนา ที่แสดงว่าความสุขมีเป็นขั้น ๆ ตั้งแต่ต่ำจนถึงสูงสุด ถึง ๑๐ ขั้น คือความสุขในกาม ความสุขในรูปฌาน ๔ ความสุขในอรูปฌาน ๔ และความสุขในสัญญาเวทย ...
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๓๐

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๓๐

พุทธธรรม
0
26
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๓๐ ๒๑๐. สุราเป็นเหตุให้ละเมิดศีลข้ออื่น ๆ              "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถูกแล้ว แม้เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินข้อที่ว่า บุรุษละเว้นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คือ (การดื่ม) น้ำเมาคือสุราและเมรัยแล้ว ถูกพระราชาจับฆ่า หรือจองจำ, เนรเทศ หรือลงโทษอย่างอื่น ...
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๙

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๙

พุทธธรรม
0
25
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๙ ๒๐๖. ความทุกข์โดยเฉพาะของสตรี              "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความทุกข์โดยเฉพาะของสตรี (มาตุคาม) ๕ อย่างเหล่านี้ ซึ่งสตรีได้รับต่างหากจากบุรุษ คือ ๑. สตรีเมื่อเป็นสาวไปสู่สกุลแห่งสามี ย่อมพลัดพรากจากญาติทั้งหลาย นี้เป็นทุกข์โดยเฉพาะของสตรีข้อแรก ซึ่ง ...
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๘

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๘

พุทธธรรม
0
29
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๘ ๑๙๙. ปฏิบัติได้แค่ไหน อะไรสงบระงับ๑ ?              "ดูก่อนภิกษุ ความสงบระงับ ๖ ประการเหล่านี้ คือ ๑. วาจาของผู้เข้าสู่ปฐมฌาน (ฌานที่ ๑) ย่อมสงบระงับ ๒. วิตก (ความตรึก) วิจาร (ความตรอง) ของผู้เข้าสู่ทุติยฌาน (ฌานที่ ๒) ย่อมสงบระงับ ๓. ปีติ (ความอิ่มใจ ...
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๗

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๗

พุทธธรรม
0
19
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๗ ๑๙๒. เหตุ ๙ มีอะไรบ้าง ?              เหตุ ๙ คือเหตุที่เป็นกุศล (ฝ่ายดี) ๓ ; เหตุที่เป็นอกุศล (ฝ่ายชั่ว) ๓ ; เหตุที่เป็นอัพยากฤต (ไม่ชี้ลงไปว่าดีหรือชั่ว) ๓ คือ ก. เหตุทื่เป็นกุศล (ฝ่ายดี) ๓ ๑. อโลภะ ความไม่โลภ ๒. อโทสะ ความไม่คิดประทุษร้าย ๓. อโมหะ ...
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๖

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๖

พุทธธรรม
0
18
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๖ แจกหัวข้อธรรม (ธัมมหทยวิภังค์)๑๘๖. คำถามคำตอบเรื่องแจกหัวข้อธรรม              ขันธ์มีเท่าไร ? อายตนะมีเท่าไร ? ธาตุมีเท่าไร ? สัจจะมีเท่าไร ? อินทรีย์มีเท่าไหร ? เหตุมีเท่าไร ? อาหารมีเท่าไร ? ผัสสะมีเท่าไร ? เวทนามีเท่าไร ? สัญญามีเท่าไร ? เจตนามีเท่าไร ...
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๕

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๕

พุทธธรรม
0
21
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๕ เรื่องของสติกำหนดลมหายใจเข้าออก (อานาปานสติ)๑๘๐. กายไม่หวั่นไหว จิตไม่หวั่นไหว              "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะอบรมทำให้มากซึ่งสมาธิ มีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ (อานาปานสติสมาธิ) กายย่อมไม่หวั่นไหว จิตย่อมไม่หวั่นไหว." สังยุตตนิกาย มหาวารว ...
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๔

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๔

พุทธธรรม
0
17
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๔ ๑๗๔. เข้ากันได้โดยธาตุ               "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายย่อมเข้ากันได้ ย่อมลงกันได้โดยธาตุ. คนมีศรัทธา ย่อมเข้ากันได้ ย่อมลงกันได้กับคนมีศรัทธา. คนมีใจละอายต่อบาป ก็เข้ากันได้ ลงกันได้กับคนที่มีใจละอายต่อบาป. คนมีความเกรงกลัวต่อบาป ก็เข้ ...
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๓

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๓

พุทธธรรม
0
18
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๓ ๑๗๐. เสนาสนวัตร (ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย)               "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอยู่ในวิหารใด ถ้าสามารถ เธอพึงทำความสะอาด. เมื่อจะทำความสะอาดวิหาร พึงนำบาตรจีวรออกก่อน แล้ววางไว้ ณ ส่วนข้างหนึ่ง พึงนำผ้าปูนั่ง ผ้าปูนอนออกวางไว้ ณ ส่วนข้างหนึ่ ...
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๒

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๒

พุทธธรรม
0
16
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๒ ๑๗๐. เสนาสนวัตร (ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย)               "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอยู่ในวิหารใด ถ้าสามารถ เธอพึงทำความสะอาด. เมื่อจะทำความสะอาดวิหาร พึงนำบาตรจีวรออกก่อน แล้ววางไว้ ณ ส่วนข้างหนึ่ง พึงนำผ้าปูนั่ง ผ้าปูนอนออกวางไว้ ณ ส่วนข้างหนึ่ง. ...

HOME

Powered By : VeeZa