Category: พุทธธรรม

พระไตรปิฎกฉบับประชาชน – อะไรเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนา

พระไตรปิฎกฉบับประชาชน – อะไรเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนา

พุทธธรรม
0
23
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก จากพระไตรปิฎกฉบับประชาชน ๑. อะไรเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนา               สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับ ณ เชตวนาราม ใกล้กรุงสาวัตถี มีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อ ปิงคลโกจฉะ เข้าไปเฝ้า เมื่อได้กล่าวทักทายปราศรัยพอสมควรแล้ว พราหมณ์นั้น จึงกราบทูลว่า "พระโคดมผู้เจริญ ...
นิคัณฐะอุโบสถ การถืออุโบสถแบบพวกนิครนฐ์

นิคัณฐะอุโบสถ การถืออุโบสถแบบพวกนิครนฐ์

นิคัณฐะอุโบสถ วิสาขา ! ก็ นิคัณฐะอุโบสถ เป็นอย่างไร ? วิสาขา ! มีสมณะนิกายหนึ่ง ชื่อว่า นิครนถ์ นิครนถ์เหล่านั้นชักชวนสาวกอย่างนี้ ว่า มาเถิดพ่อคุณ ท่านจงวางท่อนไม้ในหมู่สัตว์ ที่อยู่ทางทิศบุรพา(ทิศตะวันออก) ในที่เลยร้อยโยชน์ไป. ท่านจงวางท่อนไม้ในหมู่สัตว์ ที่อยู่ทางทิศปัจฉิม(ทิศตะวัน ...
โคปาละกะอุโบสถ การเข้าจำอุโบสถดุจคนเลี้ยงโค

โคปาละกะอุโบสถ การเข้าจำอุโบสถดุจคนเลี้ยงโค

พระพุทธเจ้าตรัสแก่นางวิสาขาที่บุพพาราม ปราสาทของนางวิสาขาแห่งเมืองสาวัตถี ว่า วิสาขา ! อุโบสถมี ๓ อย่าง ๓ อย่างไร ? โคปาละกะอุโบสถ ๑ นิคัณฐะอุโบสถ ๑ อริยอุโบสถ ๑ โคปาละกะอุโบสถ วิสาขา ! ก็ โคปาละกะอุโบสถ เป็นอย่างไร ? วิสาขา ! เปรียบเหมือนคนเลี้ยงโค เวลาเย็นมอบฝูงโคให้แก่เจ้าของแล้ ...
“ละอัตตภาพแห่งมนุษย์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ นับว่ามีน้อยนัก”

“ละอัตตภาพแห่งมนุษย์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ นับว่ามีน้อยนัก”

สัตว์โลกผู้ปุถุชนย่อมท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏอันยาวนานยากที่จะกำหนดได้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ว่า ภิกษุทั้งหลาย ! วิญญูชนจะไม่ใส่ใจ จะไม่เอาใจใส่กับเสื้อผ้าก็ดี หรือที่ศีรษะก็ดีที่ไฟกำลังลุกโพลงอยู่ แต่จะรู้สึกว่า สิ่งที่ควรกระทำโดยยิ่ง ก็คือ ความพอใจ ความพยายาม อุสสาหะ ขะมักเ ...
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๓๓

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๓๓

พุทธธรรม
0
74
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๓๓ ๒๒๐. การทำตนให้ชุ่มด้วยความสุข              "ดูก่อนจุนทะ มีฐานะอยู่ ที่นักบวชเจ้าลัทธิอื่นพึงกล่าวอย่างนี้ว่า สมณศากยบุตร เป็นผู้ประกอบเนือง ๆ ในการทำตนให้ชุ่มด้วยความสุขอยู่ (สุขัลลิกานุโยค) เมื่อนักบวชเจ้าลัทธิอื่นกล่าวอย่างนี้ ท่านทั้งหลายพึงกล่าวว่า ผู้ ...
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๓๒

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๓๒

พุทธธรรม
0
69
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๓๒ ๒๑๖. คว่ำหน้ากิน แหงนหน้ากิน เป็นต้น              สมัยหนึ่ง ท่านพระสาริบุตรอยู่ ณ เวฬุวนาราม อันเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแต ใกล้กรุงราชคฤห์ เช้าวันหนึ่งท่านพระสาระบุตรนุ่งอันตรวาสก (สบง) แล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาต ครั้นเที่ยวไปตามลำดับต ...
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๓๑

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๓๑

พุทธธรรม
0
68
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๓๑ ๒๑๓. การบัญญัติความสุขในพระพุทธศาสนา              (การเลือกนำข้อความตอนนี้มาแปล ก็เพื่อชี้แจงหลักวิชาทางพระพุทธศาสนา ที่แสดงว่าความสุขมีเป็นขั้น ๆ ตั้งแต่ต่ำจนถึงสูงสุด ถึง ๑๐ ขั้น คือความสุขในกาม ความสุขในรูปฌาน ๔ ความสุขในอรูปฌาน ๔ และความสุขในสัญญาเวทยิต ...
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๓๐

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๓๐

พุทธธรรม
0
64
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๓๐ ๒๑๐. สุราเป็นเหตุให้ละเมิดศีลข้ออื่น ๆ              "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถูกแล้ว แม้เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินข้อที่ว่า บุรุษละเว้นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คือ (การดื่ม) น้ำเมาคือสุราและเมรัยแล้ว ถูกพระราชาจับฆ่า หรือจองจำ, เนรเทศ หรือลงโทษอย่างอื่นตา ...
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๙

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๙

พุทธธรรม
0
61
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๙ ๒๐๖. ความทุกข์โดยเฉพาะของสตรี              "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความทุกข์โดยเฉพาะของสตรี (มาตุคาม) ๕ อย่างเหล่านี้ ซึ่งสตรีได้รับต่างหากจากบุรุษ คือ ๑. สตรีเมื่อเป็นสาวไปสู่สกุลแห่งสามี ย่อมพลัดพรากจากญาติทั้งหลาย นี้เป็นทุกข์โดยเฉพาะของสตรีข้อแรก ซึ่งสต ...
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๘

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๘

พุทธธรรม
0
62
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๘ ๑๙๙. ปฏิบัติได้แค่ไหน อะไรสงบระงับ๑ ?              "ดูก่อนภิกษุ ความสงบระงับ ๖ ประการเหล่านี้ คือ ๑. วาจาของผู้เข้าสู่ปฐมฌาน (ฌานที่ ๑) ย่อมสงบระงับ ๒. วิตก (ความตรึก) วิจาร (ความตรอง) ของผู้เข้าสู่ทุติยฌาน (ฌานที่ ๒) ย่อมสงบระงับ ๓. ปีติ (ความอิ่มใจ) ...
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๗

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๗

พุทธธรรม
0
51
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๗ ๑๙๒. เหตุ ๙ มีอะไรบ้าง ?              เหตุ ๙ คือเหตุที่เป็นกุศล (ฝ่ายดี) ๓ ; เหตุที่เป็นอกุศล (ฝ่ายชั่ว) ๓ ; เหตุที่เป็นอัพยากฤต (ไม่ชี้ลงไปว่าดีหรือชั่ว) ๓ คือ ก. เหตุทื่เป็นกุศล (ฝ่ายดี) ๓ ๑. อโลภะ ความไม่โลภ ๒. อโทสะ ความไม่คิดประทุษร้าย ๓. อโมหะ ค ...
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๖

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๖

พุทธธรรม
0
60
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๒๖ แจกหัวข้อธรรม (ธัมมหทยวิภังค์)๑๘๖. คำถามคำตอบเรื่องแจกหัวข้อธรรม              ขันธ์มีเท่าไร ? อายตนะมีเท่าไร ? ธาตุมีเท่าไร ? สัจจะมีเท่าไร ? อินทรีย์มีเท่าไหร ? เหตุมีเท่าไร ? อาหารมีเท่าไร ? ผัสสะมีเท่าไร ? เวทนามีเท่าไร ? สัญญามีเท่าไร ? เจตนามีเท่าไร ? ...

HOME

Powered By : VeeZa