เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: พุทธธรรม

ถุงธรรม
236
0
พุทธธรรม

ถุงธรรม

ถุงธรรม       ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเล่าเรียนปริยัติธรรม( ...