เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: พุทธธรรม

เรื่อง “เหตุแห่งอุปมา ๓ ข้อ ที่มุ่งพระทัยมุ่งบำเพ็ญเพียรทางจิตและจะสามารถบรรลุพระนิพพานได้ “

HOME

Powered By : VeeZa