เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: พุทธธรรม

ถามว่า ความสำคัญตนว่าได้บรรลุธรรมวิเศษนี้   ย่อมเกิดแก่ใคร. ย่อมไม่เกิดแก่ใคร.

ถามว่า ความสำคัญตนว่าได้บรรลุธรรมวิเศษนี้  ย่อมเกิดแก่ใคร. ย่อมไม่เกิดแก่ใคร.

ถามว่า ความสำคัญตนว่าได้บรรลุธรรมวิเศษนี้  ย่อมเกิดแก่ใคร. ย่อมไม่เกิดแ ...