เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: พุทธธรรม

ชราไม่ได้แปลว่าแก่เพียงอย่างเดียว มรณะไม่ได้แปลว่าตายอย่างเดียว และนี่คือการอธิบายของพระศาสดา
508
0
พุทธธรรม, พุทธศาสน์ในตำนาน

ชราไม่ได้แปลว่าแก่เพียงอย่างเดียว มรณะไม่ได้แปลว่าตายอย่างเดียว และนี่คือการอธิบายของพระศาสดา

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย ชราไม่ได้แปลว่าแ ...
ถามว่า ความสำคัญตนว่าได้บรรลุธรรมวิเศษนี้   ย่อมเกิดแก่ใคร. ย่อมไม่เกิดแก่ใคร.

ถามว่า ความสำคัญตนว่าได้บรรลุธรรมวิเศษนี้  ย่อมเกิดแก่ใคร. ย่อมไม่เกิดแก่ใคร.

ถามว่า ความสำคัญตนว่าได้บรรลุธรรมวิเศษนี้  ย่อมเกิดแก่ใคร. ย่อมไม่เกิดแ ...