เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: วันสำคัญทางพุทธศาสนา

รวมวันสำคัญทางพุทธศาสนา

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา คือ การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ คือเดือน 8 ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้นับเอาเป็นเดือนแปดหลัง...วันอาสาฬหบูชานั้น จัดว่าเป็นวันที่มีความสำคัญกับพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง นั่นก็คือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปวัตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ทั ...
วันวิสาขบูชา การบูชาในวันเพ็ญวิสาขะ

วันวิสาขบูชา การบูชาในวันเพ็ญวิสาขะ

วันวิสาขบูชา การบูชาในวันเพ็ญวิสาขะ วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน ความหมาย คำว่า "วิสาขบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 วิสาขบูชา ย่อมาจา ...
วันมาฆบูชา “โอวาทปาติโมกข์” หัวใจพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา “โอวาทปาติโมกข์” หัวใจพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ "หัวใจพระพุทธศาสนา" ในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ “มาฆะ” เป็นชื่อเรียกของเดือน ๓ ส่วนคำว่า “มาฆบูชา” ย่อมาจากคำว่า “มาฆปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓” ดังนั้น วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันเพ็ญ ...

HOME

Powered By : VeeZa