เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: เกจิประวัติ

รวมประวัติพระเกจิดัง ๆ ในไทยและต่างประเทศ

ชมวีดิทัศน์ ประวัติ-ปฏิปทา-จริยาวัตร “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” (ภทฺทจารีมหาเถร ป.ธ.๙)
425
0
ปกิณกะ, เกจิประวัติ

ชมวีดิทัศน์ ประวัติ-ปฏิปทา-จริยาวัตร “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” (ภทฺทจารีมหาเถร ป.ธ.๙)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ องค์ที่ 17 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ครูผู้สร้างผลงานอันทรงค ...