SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: เกจิประวัติ

รวมประวัติพระเกจิดัง ๆ ในไทยและต่างประเทศ

ชมวีดิทัศน์ ประวัติ-ปฏิปทา-จริยาวัตร “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” (ภทฺทจารีมหาเถร ป.ธ.๙)

ชมวีดิทัศน์ ประวัติ-ปฏิปทา-จริยาวัตร “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” (ภทฺทจารีมหาเถร ป.ธ.๙)

0
144
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ องค์ที่ 17 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ครูผู้สร้างผลงานอันทรงคุณูปการ ทั้ง ปฏิปทา-จริยวัตร ผู้เป็นแบบอย่าง ของศิษยานุศิษย์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภัททจารี) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม และอดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ชมวีดิทัศน์ ประวัติ-ปฏิปทา-จริยาวัตร “สมเด็จพร ...
ประวัติโดยย่อของหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งสามัคคีธรรม

ประวัติโดยย่อของหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งสามัคคีธรรม

0
302
หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก/Luangbhu Sangwarn Khammakho อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งสามัคคีธรรม เป็นพระเกจิเมืองสุพรรณบุรี ผู้คนทั้งชาวไทย และต่างประเทศให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธา หลวงปู่สังวาลย์มรณภาพลงเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2547 สิริอายุได้ 89 ปี พรรษา 55 แต่น่าอัศจรรย์ ร่างของท่านไม่เน่าเปื่อยเลย อย ...
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๑๐๑ – ๑๑๐ อวสาน)

ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๑๐๑ – ๑๑๐ อวสาน)

เกจิประวัติ
0
237
ตอนที่ ๑๐๑ ตอนที่ ๑๐๒ ตอนที่ ๑๐๓ ตอนที่ ๑๐๔ ตอนที่ ๑๐๕ ตอนที่ ๑๐๖ ตอนที่ ๑๐๗ ตอนที่ ๑๐๘ ตอนที่ ๑๐๙   ตอนที่ ๑๑๐ (อวสานสมบูรณ์) เรื่องในหมวดเดียวกัน
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๙๑ – ๑๐๐)

ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๙๑ – ๑๐๐)

เกจิประวัติ
0
206
ตอนที่ ๙๑ ตอนที่ ๙๒ ตอนที่ ๙๓ ตอนที่ ๙๔ ตอนที่ ๙๕ ตอนที่ ๙๖ ตอนที่ ๙๗ ตอนที่ ๙๘ ตอนที่ ๙๙ ตอนที่ ๑๐๐   เรื่องในหมวดเดียวกัน
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๘๑ – ๙๐)

ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๘๑ – ๙๐)

เกจิประวัติ
0
100
ตอนที่ ๘๑ ตอนที่ ๘๒ ตอนที่ ๘๓ ตอนที่ ๘๔ ตอนที่ ๘๕ ตอนที่ ๘๖ ตอนที่ ๘๗ ตอนที่ ๘๘ ตอนที่ ๘๙ ตอนที่ ๙๐   เรื่องในหมวดเดียวกัน
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๗๑ – ๘๐)

ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๗๑ – ๘๐)

เกจิประวัติ
0
400
ตอนที่ ๗๑ ตอนที่ ๗๒ ตอนที่ ๗๓ ตอนที่ ๗๔ ตอนที่ ๗๕ ตอนที่ ๗๖ ตอนที่ ๗๗ ตอนที่ ๗๘ ตอนที่ ๗๙ ตอนที่ ๘๐   เรื่องในหมวดเดียวกัน
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๖๑ – ๗๐)

ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๖๑ – ๗๐)

เกจิประวัติ
0
214
ตอนที่ ๖๑ ตอนที่ ๖๒ ตอนที่ ๖๓ ตอนที่ ๖๔ ตอนที่ ๖๕ ตอนที่ ๖๖ ตอนที่ ๖๗ ตอนที่ ๖๘ ตอนที่ ๖๙ ตอนที่ ๗๐   เรื่องในหมวดเดียวกัน
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๕๑ – ๖๐)

ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๕๑ – ๖๐)

เกจิประวัติ
0
77
ตอนที่ ๕๑ ตอนที่ ๕๒ ตอนที่ ๕๓ ตอนที่ ๕๔ ตอนที่ ๕๕ ตอนที่ ๕๖ ตอนที่ ๕๗ ตอนที่ ๕๘ ตอนที่ ๕๙ ตอนที่ ๖๐   เรื่องในหมวดเดียวกัน
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  (ตอนที่ ๔๑ – ๕๐)

ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๔๑ – ๕๐)

เกจิประวัติ
0
79
ตอนที่ ๔๑ ตอนที่ ๔๒ ตอนที่ ๔๓ ตอนที่ ๔๔ ตอนที่ ๔๕ ตอนที่ ๔๖ ตอนที่ ๔๗ ตอนที่ ๔๘ ตอนที่ ๔๙ ตอนที่ ๕๐   เรื่องในหมวดเดียวกัน
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๓๑ – ๔๐)

ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๓๑ – ๔๐)

เกจิประวัติ
0
247
ตอนที่ ๓๑ ตอนที่ ๓๒ ตอนที่ ๓๓ ตอนที่ ๓๔ ตอนที่ ๓๕ ตอนที่ ๓๖ ตอนที่ ๓๗ ตอนที่ ๓๘ ตอนที่ ๓๙ ตอนที่ ๔๐   เรื่องในหมวดเดียวกัน

HOME

Powered By : VeeZa