เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: พุทธศาสน์ในตำนาน

รวมเรื่องราวพุทธศาสน์ในตำนาน

การเรียน-การสอนอภิธรรม ชั้นจูฬอาภิธัมมิกะตรี ครั้งที่ ๑-๒

การเรียน-การสอนอภิธรรม ชั้นจูฬอาภิธัมมิกะตรี ครั้งที่ ๑-๒

พระอภิธรรม จูฬฯ ตรี ครั้งที่ 1 -2 ช่วงเช้า-บ่าย  บรรยายโดย  อาจารย์เบญจางค์ เต ...
ที่สุดอย่างที่ ๑ นี้ คือ สิ่งทั้งปวงมีอยู่  ที่สุดอย่างที่ ๒ นี้ คือ สิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่ ตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดทั้ง ๒ อย่างนี้