เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: พุทธศาสน์ในตำนาน

รวมเรื่องราวพุทธศาสน์ในตำนาน

ถุงธรรม
154
0
พุทธธรรม

ถุงธรรม

ถุงธรรม       ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเล่าเรียนปริยัติธรรม( ...