นำเที่ยวชมกรุงกบิลพัสถ์ และประวัติความเป็นมา

นำเที่ยวชม กรุงกบิลพัสถ์ในปัจจุบัน เมื่องที่เป็นที่ประทับของพระเจ้าสุทโธทน พระราชบิดาของเจ…

Read More

นักวิเคราะห์เชื่อ”ธัมมชโย”เผ่นต่างปท.แล้ว สุดท้าย”ธรรมกาย”ไม่มีวันตาย

ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน นักวิชาการด้านศาสนาและปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สัมภ…

Read More

สัตตมหาสถาน : สถานที่เสวยวิมุตติสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 7

ตามรอยบาท พระศาสดา ตอน พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ และสถานที่เสวยวิมุตติสุขตลอด ๗ สัปดาห์ ในสถา…

Read More

อนาคต”คณะสงฆ์ไทย”หลังแก้กม.ถวายคืนพระราชอำนาจ

นายสุรพศ ทวีศักดิ์ นักวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับอนาคตข…

Read More

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) สัมโมทนียกถา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

สัมโมทนียกถา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตตมหาเถระ) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในโอกาสสถาปน…

Read More

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล

Read More

บทสวดมนต์ทำนองอินเดีย

บทสวดมนต์ทำนองอินเดีย สาธุ สาธุ สาธุ ขอบคุณท่านผู้ที่ได้จัดทำขอกุศลบุญส่วนนี้ได้เกิดอานิสง…

Read More

เปิดเลนส์ส่องโลก ตอน ท่องแดนอารยธรรม…อินเดีย

เปิดเลนส์ส่องโลก ตอน ท่องแดนอารยธรรม…อินเดีย ยอดฉัตรพระเจดีย์พุทธคยา อินเดีย   …

Read More