เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: อภิธรรมปิฎก

รวมวีดีโอสอนอภิธรรม

พระอภิธัมมัตถสังคหะ – เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่าง สมถะ และ วิปัสสนา (แก้ไขปรับรุงครั้งที่ ๓)

พระอภิธัมมัตถสังคหะ – เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่าง สมถะ และ วิปัสสนา (แก้ไขปรับรุงครั้งที่ ๓)

อภิธรรมปิฎก
0
39
พระอภิธัมมัตถสังคหะ เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่าง สมถะ และ วิปัสสนา (แก้ไขปรับรุงครั้งที่ ๓) สมาธิ ภิกฺขเว ภาเวถ สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จงยังสมาธิให้เกิดขึ้น เธอผู้ที่มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง คำถาม จากพุทธพจน์นี้ บ่งบอกถึงการรู้เห็นตาม ...
จิตตวิสุทธิ ว่าด้วย กถาวัตถุ ๓

จิตตวิสุทธิ ว่าด้วย กถาวัตถุ ๓

0
37
พระไตรปิฎกศึกษา จิตตวิสุทธิ = กถาวัตถุ ๓ คือ ๑. ปวิเวกกถา = วิเวก ๓ คือ กายวิเวก สงัดกาย ได้แก่ อยู่ผู้เดียวทุกอิริยาบถ จิตตวิเวก ได้แก่ ได้สมาบัติ ๘ อุปธิวิเวก ได้แก่ บรรลุนิพพาน ๒. วิริยารัมภกถา = การทำความเพียรทางกายและ ทางจิตให้บริบูรณ์ ๓. สมาธิกถา = ส ...
สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๒) (ตอนสุดท้าย)  โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๒) (ตอนสุดท้าย) โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

0
48
พระอภิธัมมัตถสังคหะ สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๒) (ตอนสุดท้าย) ผู้ที่ประสงค์จะไปเจริญวิปัสสนา สิ่งแรกที่ต้องพาไปเข้ากรรมฐานด้วย คือ "ศีล" อย่างน้อยต้องศีล ๕ สิ่งที่สองคือต้องรู้จัก "รูปนาม" และสิ่งที่สาม คือ "การนึกคิด" การนึกคิด เป็นอุปสรรคและไม่ถูกต้องในกา ...
สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๑) โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๑) โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

0
49
พระอภิธัมมัตถสังคหะ สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๑) ผู้อ่านควรทราบเรื่องของสติก่อนที่จะอ่าน เรื่องสัมปชัญญะ โดยเพจอภิธัมมัตถสังคหะได้เคยลงบทความที่เกี่ยวข้องไว้ ๒ เรื่องด้วยกันคือ "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก มีทั้งหมด ๓ ตอน และ สัญญาเจตสิก และ สติเจตสิก มีตอนเดี ...
โยนิโสมนสิการ โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

โยนิโสมนสิการ โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

0
54
พระอภิธัมมัตถสังคหะ โยนิโสมนสิการ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส โยนิโสมนสิการ ในความเข้าใจของผม โยนิโสมนสิการ บทความที่นำมาจากปัญญาสารที่ท่านจะได้อ่านต่อไป เป็นเรื่องที่อธิบายหลักในการใช้ โยนิโสมนสิการ ในการเข้าประกอบการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐ ...
“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๓ ตอนสุดท้าย)

“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๓ ตอนสุดท้าย)

0
68
พระอภิธัมมัตถสังคหะ "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๓ ตอนสุดท้าย) ในชีวิตจริงของปุถุชนอย่างพวกเรา ไม่มีใครหรอกครับที่จะ มีสติ และ ควบคุมสติ ให้ตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดเวลา มีเพียงบุคคลเดียวที่ทำได้ คือ อรหัตตบุคคล ซึ่งบุคคลประเภทนี้ ถือตามพุทธทำนายและอภิธ ...
“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๒)

“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๒)

0
49
พระอภิธัมมัตถสังคหะ "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๒) "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๒) นี้เป็นภาคที่ชื่อว่า "ธรรมชาติที่เรียกว่า สติ" เขียนโดย อาจารย์ อภิญญา อนัตตา ท่านแสดงความหมายของสติไว้ตาม คัมภีร์อภิธานวรรณา , มิลินทปัญหา และ พระอภิธรรม สำห ...
“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๑)

“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๑)

0
47
พระอภิธัมมัตถสังคหะ "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๑) นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส บทความที่ท่านจะได้อ่านต่อไป เป็นบทความสองบทความที่ผมเอามาผูกรวมกัน แล้วแบ่งออกเป็นภาคๆ ภาคแรก ชื่อว่า "สัญญาเจตสิก และ สติเจตสิก" ซึ่งเคยลงบทความไว้นานแล้ ...
สติ ต่างกับ สัมปชัญญะ อย่างไร และ การปฏิบัติที่ใช้สติควบคู่กับสัมปชัญญะ คืออย่างไร

สติ ต่างกับ สัมปชัญญะ อย่างไร และ การปฏิบัติที่ใช้สติควบคู่กับสัมปชัญญะ คืออย่างไร

บทความ, อภิธรรมปิฎก
0
48
พระอภิธัมมัตถสังคหะ สติ ต่างกับ สัมปชัญญะ อย่างไร และ การปฏิบัติที่ใช้สติควบคู่กับสัมปชัญญะ คืออย่างไร ๑.) สติ ในทางพระอภิธรรม "สติ" เป็นนามธรรม ฝ่ายเจตสิกธรรม โดยเป็นเจตสิกที่ดีพร้อมอย่างเดียว “สติ” อยู่ในพวก โสภณสาธารณเจตสิก มี ๑๙ ดวง “สติ” อยู่หน ...
เรื่อง ปาณาติบาต กับ กฏหมายอาญา ว่าด้วยการฆ่า

เรื่อง ปาณาติบาต กับ กฏหมายอาญา ว่าด้วยการฆ่า

พระอภิธัมมัตถสังคหะ เรื่อง ปาณาติบาต กับ กฏหมายอาญา ว่าด้วยการฆ่า อติปาต แปลว่า ทำให้ตกล่วงไป หรือ ฆ่า, ทำให้ชีวิตขาดสะบั้นลง,  ส่วนคำว่า ปาณ แปลว่า ปราณ หรือสัตว์มีชีวิต ได้แก่ ชีวิตรูป และ ชีวิตนาม คือชีวิตนทรีย์เจตสิก สองคำนี้รวมกันแล้ว คือ ปาณาติบา ...
พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๘ ปัจจยสังคหวิภาค

พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๘ ปัจจยสังคหวิภาค

พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๘ ปัจจยสังคหวิภาค (ตอนที่ ๙ ปัฏฐานนัย เหตุปัจจัย อารัมมณปัจจัย อธิปติปัจจัย) ปัฏฐานนัย ปัฏฐานนัย เป็นนัยแห่งการแสดงอำนาจของปัจจัย เป็นพิเศษที่อุปการะแก่ผลธรรมให้ปรากฏขึ้น มี ๒๔ ปัจจัย ซึ่งเป็นการแสดงนัยที่ ๒ ของปัจจัยสังคหวิภาค นัยที่ ๒ คือ ปัฏฐาน ห ...
บทสวดมนต์ในคำภีร์มหาปัฏฐาน

บทสวดมนต์ในคำภีร์มหาปัฏฐาน

0
111
บทสวดมนต์ในคำภีร์มหาปัฏฐาน ๑. ปจฺจยุทฺเทส ๑) เหตุปจฺจโย... ๒) อารมฺมณปจฺจโย... ๓) อธิปติปจฺจโย... ๔) อนนฺตรปจฺจโย ๕) สมนนฺตรปจฺจโย... ๖) สหชาตปจฺจโย... ๗) อญฺญมญฺญปจฺจโย... ๘) นิสฺสยปจฺจโย ๙) อุปนิสฺสยปจฺจโย... ๑๐) ปุเรชาตปจฺจโย... ๑๑) ปจฺฉาชาตปจฺจโย... ๑๒) อาเสวนปจฺจโย ๑ ...

HOME

Powered By : VeeZa