SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: อภิธรรมปิฎก

รวมวีดีโอสอนอภิธรรม

บทสวดมนต์ในคำภีร์มหาปัฏฐาน

บทสวดมนต์ในคำภีร์มหาปัฏฐาน

0
33
บทสวดมนต์ในคำภีร์มหาปัฏฐาน ๑. ปจฺจยุทฺเทส ๑) เหตุปจฺจโย... ๒) อารมฺมณปจฺจโย... ๓) อธิปติปจฺจโย... ๔) อนนฺตรปจฺจโย ๕) สมนนฺตรปจฺจโย... ๖) สหชาตปจฺจโย... ๗) อญฺญมญฺญปจฺจโย... ๘) นิสฺสยปจฺจโย ๙) อุปนิสฺสยปจฺจโย... ๑๐) ปุเรชาตปจฺจโย... ๑๑) ปจฺฉาชาตปจฺจโย... ๑๒) อาเสวนปจฺจโย ๑ ...
การจำแนกรูป โดยมาติกา ๒ อย่าง คือเอกมาติกา และทุกมาติกา

การจำแนกรูป โดยมาติกา ๒ อย่าง คือเอกมาติกา และทุกมาติกา

0
35
คาถาสังคหะ อิจฺเจวมฏฺฐวีสติ วิธมฺปิ จ วิจกฺขณา อชฺฌตฺติกาทิเภเทน วิภชฺชนฺติ ยถารหํ ฯ แปลความว่า บัณฑิตผู้เห็นแจ้ง ย่อมจำแนกรูป ๒๘ รูปออกไปโดยประเภท อัชฌัตติกรูป เป็นต้น ตามสมควรด้วยประการฉะนี้ อธิบาย ในรูปวิภาคนัยนี้ เป็นการแสดงการจำแนกรูป ๒๘ รูปออกไปเป็นมาติกา หรือแม่บทใหญ่ๆ ได ...

HOME

Powered By : VeeZa