SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: อภิธรรมปิฎก

รวมวีดีโอสอนอภิธรรม

เรื่อง ปาณาติบาต กับ กฏหมายอาญา ว่าด้วยการฆ่า

เรื่อง ปาณาติบาต กับ กฏหมายอาญา ว่าด้วยการฆ่า

พระอภิธัมมัตถสังคหะ เรื่อง ปาณาติบาต กับ กฏหมายอาญา ว่าด้วยการฆ่า อติปาต แปลว่า ทำให้ตกล่วงไป หรือ ฆ่า, ทำให้ชีวิตขาดสะบั้นลง,  ส่วนคำว่า ปาณ แปลว่า ปราณ หรือสัตว์มีชีวิต ได้แก่ ชีวิตรูป และ ชีวิตนาม คือชีวิตนทรีย์เจตสิก สองคำนี้รวมกันแล้ว คือ ปาณาติบา ...
พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๘ ปัจจยสังคหวิภาค

พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๘ ปัจจยสังคหวิภาค

พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๘ ปัจจยสังคหวิภาค (ตอนที่ ๙ ปัฏฐานนัย เหตุปัจจัย อารัมมณปัจจัย อธิปติปัจจัย) ปัฏฐานนัย ปัฏฐานนัย เป็นนัยแห่งการแสดงอำนาจของปัจจัย เป็นพิเศษที่อุปการะแก่ผลธรรมให้ปรากฏขึ้น มี ๒๔ ปัจจัย ซึ่งเป็นการแสดงนัยที่ ๒ ของปัจจัยสังคหวิภาค นัยที่ ๒ คือ ปัฏฐาน ห ...
บทสวดมนต์ในคำภีร์มหาปัฏฐาน

บทสวดมนต์ในคำภีร์มหาปัฏฐาน

0
62
บทสวดมนต์ในคำภีร์มหาปัฏฐาน ๑. ปจฺจยุทฺเทส ๑) เหตุปจฺจโย... ๒) อารมฺมณปจฺจโย... ๓) อธิปติปจฺจโย... ๔) อนนฺตรปจฺจโย ๕) สมนนฺตรปจฺจโย... ๖) สหชาตปจฺจโย... ๗) อญฺญมญฺญปจฺจโย... ๘) นิสฺสยปจฺจโย ๙) อุปนิสฺสยปจฺจโย... ๑๐) ปุเรชาตปจฺจโย... ๑๑) ปจฺฉาชาตปจฺจโย... ๑๒) อาเสวนปจฺจโย ๑ ...
การจำแนกรูป โดยมาติกา ๒ อย่าง คือเอกมาติกา และทุกมาติกา

การจำแนกรูป โดยมาติกา ๒ อย่าง คือเอกมาติกา และทุกมาติกา

0
66
คาถาสังคหะ อิจฺเจวมฏฺฐวีสติ วิธมฺปิ จ วิจกฺขณา อชฺฌตฺติกาทิเภเทน วิภชฺชนฺติ ยถารหํ ฯ แปลความว่า บัณฑิตผู้เห็นแจ้ง ย่อมจำแนกรูป ๒๘ รูปออกไปโดยประเภท อัชฌัตติกรูป เป็นต้น ตามสมควรด้วยประการฉะนี้ อธิบาย ในรูปวิภาคนัยนี้ เป็นการแสดงการจำแนกรูป ๒๘ รูปออกไปเป็นมาติกา หรือแม่บทใหญ่ๆ ได ...

HOME

Powered By : VeeZa