เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ไวยากรณ์บาลีใหญ่

บาฬีไวยากรณ์เบื้องต้น (๑)

บาฬีไวยากรณ์เบื้องต้น (๑)

ไวยากรณ์บาลีใหญ่
0
121
ไวยากรณ์บาฬี "บาฬีไวยากรณ์เบื้องต้น" พื้นฐานเพื่อนำไปสู่การศึกษาคัมภีร์บาฬีมหาไวยากรณ์ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ฯ ๑. ไวยากรณ์ คือ วิชาภาษาว่าด้วยรูปคำและระเบียบในการประกอบรูปคำให้เป็นประโยค. ๒. บ ...

HOME

Powered By : VeeZa