เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: กระแสอเทวนิยม

*กระแสอเทวนิยม* ในหมู่คนนับถือศาสนาอิสลาม

*กระแสอเทวนิยม* ในหมู่คนนับถือศาสนาอิสลาม

บทความ
0
372
ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ *กระแสอเทวนิยม* ในหมู่คนนับถือศาสนาอิสลาม: ผมเคยเขียนให้อ่านผ่านๆ บ้างแล้วว่าศัตรูของศาสนาประเภทเทวนิยมคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมีอิทธิพลมาก ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทในใจคน ทำให้ผู้คนตั้งคำถามศาสนาในแง ...

HOME

Powered By : VeeZa