SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Tag: กันที่ไว้รอท่า

จงเรียกมันว่าความเสื่อม (7)  ตอน-แผน “กันที่ไว้รอท่า”

จงเรียกมันว่าความเสื่อม (7) ตอน-แผน “กันที่ไว้รอท่า”

บทความ
0
52
ทองย้อย แสงสินชัย จงเรียกมันว่าความเสื่อม (7) ------------------------- ตอน-แผน “กันที่ไว้รอท่า” ถ้าจะพูดเรื่องศาสนาประจำชาติตอนนี้ คงไม่เป็นการผิดกาลเทศะนะครับ คือมีพระคุณเจ้าระดับพระเถระรูปหนึ่งท่านยังมีความตั้งใจที่จะเรียกร้องให้บัญญัติศาสนาพ ...

HOME

Powered By : VeeZa