SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Tag: กัลปพฤกษ์

กัลปพฤกษ์  ต้นไม้สารพัดนึก  อ่านว่า กัน-ละ-ปะ-พฺรึก  แยกศัพท์เป็น กัลป + พฤกษ์

กัลปพฤกษ์ ต้นไม้สารพัดนึก อ่านว่า กัน-ละ-ปะ-พฺรึก แยกศัพท์เป็น กัลป + พฤกษ์

0
169
ทองย้อย แสงสินชัย  กัลปพฤกษ์ ต้นไม้สารพัดนึก อ่านว่า กัน-ละ-ปะ-พฺรึก แยกศัพท์เป็น กัลป + พฤกษ์ (๑) “กัลป” เป็นรูปคำสันสกฤต บาลีเป็น “กปฺปฺ” (กับ-ปะ) รากศัพท์มาจาก กปฺปฺ (ธาตุ = กำหนด) + อ ปัจจัย : กปฺปฺ + อ = กปฺป (ปุงลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า “ ...

HOME

Powered By : VeeZa