เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: คันถธุระ

คันถธุระ  ฤๅจะเป็น ‘ธุระไม่ใช่’?  อ่านว่า คัน-ถะ-ทุ-ระ  แยกศัพท์เป็น คันถ + ธุระ

คันถธุระ ฤๅจะเป็น ‘ธุระไม่ใช่’? อ่านว่า คัน-ถะ-ทุ-ระ แยกศัพท์เป็น คันถ + ธุระ

ทองย้อย แสงสินชัย คันถธุระ ฤๅจะเป็น ‘ธุระไม่ใช่’? อ่านว่า คัน-ถะ-ทุ-ระ แยกศัพท์เป็น คันถ + ธุระ (๑) “คันถ” บาลีเขียน “คนฺถ” อ่านว่า คัน-ถะ รากศัพท์มาจาก คนฺถฺ (ธาตุ = ผูก, แต่ง, ร้อยกรอง) + อ ปัจจัย : คนฺถฺ + อ = คนฺถ แปลตามศัพท์ว่า ...

HOME

Powered By : VeeZa