เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: ตถาคต

ตถาคต ไม่ประมาท โวหาร สังฆโสภณ อุปกิเลส อจิณไตย ความเตรียมพร้อม ข้อที่ไม่ควรเสพ สิ่งที่หาได้ยาก
340
0
คลังปริยัติ

ตถาคต ไม่ประมาท โวหาร สังฆโสภณ อุปกิเลส อจิณไตย ความเตรียมพร้อม ข้อที่ไม่ควรเสพ สิ่งที่หาได้ยาก

จตุกกะ หมวด ๔ เหตุที่ได้พระนามว่าตถาคต ๔ ๑. ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่โลก ทั้งเ ...
ตถาคต กิญจนะ รูปสังคหะ สังขาร บุคคล เถระ อาวุธ สิกขา ภาวนา โกสล มทะ อธิปปไตยยะ วิชชา วิหาร สันโดษ
157
0
คลังปริยัติ

ตถาคต กิญจนะ รูปสังคหะ สังขาร บุคคล เถระ อาวุธ สิกขา ภาวนา โกสล มทะ อธิปปไตยยะ วิชชา วิหาร สันโดษ

ตถาคตไม่ต้องรักษาพระองค์ ๓ อย่าง ๑. กายสมาจารบริสุทธิ์ มีกายสมาจารบริสุทธิ์สะ ...

HOME

Powered By : VeeZa