เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: ทรัพย์ของบุคคล

ความต้องการของคน วิธีผจญคน เหตุที่ให้ผลตรงกัน ความงามของคนและสัตว์ ของที่ไม่ควรฝากในตระกูลญาติ  ทรัพย์ของบุคคล น้ำ

ความต้องการของคน วิธีผจญคน เหตุที่ให้ผลตรงกัน ความงามของคนและสัตว์ ของที่ไม่ควรฝากในตระกูลญาติ ทรัพย์ของบุคคล น้ำ

คลังปริยัติ
0
264
ความต้องการของคน ๔ ๑. เมื่อเกิดสงคราม ย่อมต้องการคนกล้าหาญ ๒. เมื่อปรึกษาหารือ ย่อมต้องการคนไม่พูดพล่าม ๓. เมื่อคราวได้ข้าวน้ำ ย่อมต้องการคนที่รัก ๔. เมื่อเรื่องราวเกิดขึ้น ย่อมต้องการบัณฑิต อุกฺกฏฺเฐ สูรมิจฺฉนฺติ มนฺตีสุ อกุตูหลํ ปิยญิจ อนฺนปานมฺหิ อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิตํ สงฺคาเม สู ...

HOME

Powered By : VeeZa