เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: บุญนิธิ

โลกสันนิวาส วิธีแสดงธรรม ฝัน พระเจ้าจักรพรรดิ องค์แห่งโค องค์แห่งพรานเนื้อ อานิสงส์ของศีล บุญนิธิ หิริ
411
0
คลังปริยัติ

โลกสันนิวาส วิธีแสดงธรรม ฝัน พระเจ้าจักรพรรดิ องค์แห่งโค องค์แห่งพรานเนื้อ อานิสงส์ของศีล บุญนิธิ หิริ

โลกสันนิวาส (ปมาณ) ๔ ๑. รูปปฺปมาโณ รูปปฺปสนฺโน บุคคลถือรูปเป็นประมาณ เลื่อมใส ...

HOME

Powered By : VeeZa