เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: ปอ.ปยุตฺโต

คำบาลีที่คลาดเคลื่อนไปและอุเบกขา ๑๐” สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
27
0
มัลติมีเดีย, วีดีโอ

คำบาลีที่คลาดเคลื่อนไปและอุเบกขา ๑๐” สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

คำบาลีที่คลาดเคลื่อนไปและอุเบกขา ๑๐" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) h ...