เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: ฝัน

โลกสันนิวาส วิธีแสดงธรรม ฝัน พระเจ้าจักรพรรดิ องค์แห่งโค องค์แห่งพรานเนื้อ อานิสงส์ของศีล บุญนิธิ หิริ

โลกสันนิวาส วิธีแสดงธรรม ฝัน พระเจ้าจักรพรรดิ องค์แห่งโค องค์แห่งพรานเนื้อ อานิสงส์ของศีล บุญนิธิ หิริ

คลังปริยัติ
0
243
โลกสันนิวาส (ปมาณ) ๔ ๑. รูปปฺปมาโณ รูปปฺปสนฺโน บุคคลถือรูปเป็นประมาณ เลื่อมใสในรูป ๒. โฆสปฺปมาโณ โฆสปฺปสนฺโน บุคคลถือเสียงกึกก้องเป็นประมาณ เลื่อมใสในเสียงกึกก้อง ๓. ลูขปฺปมาโณ ลูขปฺปสนฺโน บุคคลถือความเศร้าหมองเป็นประมาณ เลื่อมใสในความเศร้าหมอง ๔. ธมฺมปฺปมาโณ ธมฺมปฺปสนฺโน บุคคลถือธรร ...

HOME

Powered By : VeeZa