เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: พระไตรปิฎกศึกษา

พระบรมศาสดาตรัสสรรเสริญเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่า เพราะจะทำจิตให้เป็นสมาธิและจะทำจิตให้หลุดพ้นได้