เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: มิลินทปัญหา

มิลินทปัญหา (ตอนที่ ๔๖)ปัญหาที่ ๗, อภิสมยันตรายปัญหา (บุคคลผู้มีธรรมที่ทำอันตรายแก่การตรัสรู้)
มิลินทปัญหา (ตอนที่ ๔๔)ปัญหาที่ ๓ คิหิปัพพชิตสัมมาปฏิปัตติปัญหา (การปฏิบัติชอบแห่งผู้เป็นคฤหัสถ์ และผู้เป็นบรรพชิต)