เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: มืดมนอนธการ

มืดมนอนธการ  ไม่ใช่ “มืดมนอนธกาล”  อ่านว่า มืด-มน-อน-ทะ-กาน

มืดมนอนธการ ไม่ใช่ “มืดมนอนธกาล” อ่านว่า มืด-มน-อน-ทะ-กาน

ทองย้อย แสงสินชัย มืดมนอนธการ ไม่ใช่ “มืดมนอนธกาล” อ่านว่า มืด-มน-อน-ทะ-กาน แยกศัพท์เป็น มืดมน + อนธการ (๑) “มืดมน” “มืด” เป็นคำไทยธรรมดา “มน” เป็นคำเสริม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “มืดมน : (คำวิเศษณ์) มืดมัว, ม ...

HOME

Powered By : VeeZa