เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: รัตนตรัย

ไตรรัตน์ – รัตนตรัย  เหมือนกันโดยอรรถ ต่างกันโดยพยัญชนะ

ไตรรัตน์ – รัตนตรัย เหมือนกันโดยอรรถ ต่างกันโดยพยัญชนะ

ทองย้อย แสงสินชัย  ไตรรัตน์ - รัตนตรัย เหมือนกันโดยอรรถ ต่างกันโดยพยัญชนะ “ไตรรัตน์” อ่านว่า ไตฺร-รัด แยกศัพท์เป็น ไตร + รัตน์ “รัตนตรัย” อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-ไตฺร แยกศัพท์เป็น รัตน + ตรัย บาลีว่าอย่างไร (๑) “ไตร” บาลีเป็น “เต” และ เต นี้ก็แผ ...

HOME

Powered By : VeeZa