เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: วิญญาณ

สุรพศ ทวีศักดิ์: จิตวิญญาณแบบโลกวิสัย

สุรพศ ทวีศักดิ์: จิตวิญญาณแบบโลกวิสัย

บทความ
0
27
Posted: 29 Mar 2018 09:59 PM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรพศ ทวีศักดิ์   ในงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “จากพุทธศาสนาแห่งรัฐสู่พุทธศาสนาที่เป็นอิสระจากรัฐ” วิจักขณ์ พานิช  อ้างถึงทัศนะของเชอเกียม ตรุงปะ คุรุทางจิตวิญญาณในสายธรรมแห่งวัชรยานว่า “โลกท ...
อายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ วิญญาณ ๖

อายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ วิญญาณ ๖

(๑) หมวดอายตนะ (เครื่องต่อ) ภายใน ๖ ๑. จักขายตนะ เครื่องต่อ คือ ตา หมายถึง จักขุปสาท ๒. โสตายตนะ เครื่องต่อ คือ หู หมายถึง โสตปสาท ๓. ฆานายตนะ เครื่องต่อ คือ จมูก หมายถึง ฆานปสาท ๔. ชิวหายตนะ เครื่องต่อ คือ ลิ้น หมายถึง ชิวหาปสาท ๕. กายายตนะ เครื่องต่อ คือ กาย หมายถึง กายปสาท ๖. ...

HOME

Powered By : VeeZa