เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: วินัย

พระพ่อค้า ต้นเหตุมาจากพระรับเงิน

พระพ่อค้า ต้นเหตุมาจากพระรับเงิน

บทความ, พุทธธรรม
0
73
ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. พระพ่อค้า ต้นเหตุมาจากพระรับเงิน "บวช, บรรพชา" หมายถึง การเว้นทั่ว เว้นทั่วจากความชั่วทั้งปวง ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุ คือ เว้นทั่วจากความชั่ว เว้นทั่วจากความประพฤติที่กระตนดั่งคฤหัสถ์ มีการรับเงินทอง ประกอบอาชีพ เเบบคฤหัสถ์ เป็นต้น ภิกษุ ...
กาย คาหะ วินัย ผู้ให้กับผู้สอน

กาย คาหะ วินัย ผู้ให้กับผู้สอน

คลังปริยัติ
0
68
กาย ๒ ๑. นามกาโย นามกาย (ได้แก่นามในเบญจขันธ์) ๒. กรชกาโย กรชกาย (แปลว่ากายเกิดแต่ธุลีในน้ำได้แก่รูป) (จาก มังคลัตถทีปนี ภาค ๑ หน้า ๑๗๕) คาหะ การถือ ๒ ๑. อนุพยญฺชนคฺคาโห, การถือโดยอนุพยัญชนะ (ได้แก่การเลือกถือเอาเป็นอย่างๆ เช่น คิ้วงาม นัยน์ตา งามเป็นต้น ท่านเปรียบด้วยกิริยาที่ ...

HOME

Powered By : VeeZa