เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: วีดีโอ

พระอภิธรรม จูฬฯตรี ครั้งที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย…พระอภิธรรม จูฬฯ ตรี ครั้งที่ 8
การเรียน-การสอนอภิธรรม ชั้นจูฬอาภิธัมมิกะตรี ครั้งที่ ๑-๒

การเรียน-การสอนอภิธรรม ชั้นจูฬอาภิธัมมิกะตรี ครั้งที่ ๑-๒

พระอภิธรรม จูฬฯ ตรี ครั้งที่ 1 -2 ช่วงเช้า-บ่าย  บรรยายโดย  อาจารย์เบญจางค์ เต ...