SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Tag: สงฆ์

เป็นหมอ ไม่รักษาไข้ เป็นทำไม โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

เป็นหมอ ไม่รักษาไข้ เป็นทำไม โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
0
26
ทองย้อย แสงสินชัย  เป็นหมอ ไม่รักษาไข้ เป็นทำไม -------------------------------- พระคุณท่านรูปหนึ่งเขียนปัญหามาถามผม ดังข้อความต่อไปนี้ .............. 1. มีโยมเข้าไปนั่งอยู่ในโบสถ์เวลาพระทำสังฆกรรม จัดเป็นวิบัติแบบไหน ในวิบัติ 4 2. การใช้ภาษา ...
สงฆ์ ศรัทธา สัมปทา วิบัติ สังคหะ ทิฏฐิ สุข รูป สังขาร วิมุตติ สมาธิ

สงฆ์ ศรัทธา สัมปทา วิบัติ สังคหะ ทิฏฐิ สุข รูป สังขาร วิมุตติ สมาธิ

คลังปริยัติ
0
88
สงฆ์ (หมู่) ๒ ๑. สมมติสงฆ์ ได้แก่สงฆ์สมมติ หมายเอาตั้งแต่ภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป ๒. อริยสงฆ์ ได้แก่พระอริยสงฆ์ทั้งสี่ คือ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และพระอรหันต์   ศรัทธา (ความเชื่อ) ๒ ๑. โลกิยศรัทธา เป็นศรัทธาของชาวโลกที่ยังมิได้บรรลุธรรมเป็นอริยบุคคล เป็นศรัทธาที่เปลี่ยนแปล ...

HOME

Powered By : VeeZa