เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: สมถะ

พระอภิธัมมัตถสังคหะ – เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่าง สมถะ และ วิปัสสนา (แก้ไขปรับรุงครั้งที่ ๓)
344
0
อภิธรรมปิฎก

พระอภิธัมมัตถสังคหะ – เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่าง สมถะ และ วิปัสสนา (แก้ไขปรับรุงครั้งที่ ๓)

พระอภิธัมมัตถสังคหะ เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่าง สมถะ และ วิปัสสนา (แก้ไข ...