เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: สัมมาสัมพุทธเจดีย์

วิธีสรรเสริญคน การดูใจคน องค์ของนักเรียน จาตุรงคสันนิบาต สัมมาสัมพุทธเจดีย์ ผลที่บอกให้รู้เหตุ คนที่ไม่งาม พุทธภูมิธรรม ไสยาสน์ ความเลื่อมใส

วิธีสรรเสริญคน การดูใจคน องค์ของนักเรียน จาตุรงคสันนิบาต สัมมาสัมพุทธเจดีย์ ผลที่บอกให้รู้เหตุ คนที่ไม่งาม พุทธภูมิธรรม ไสยาสน์ ความเลื่อมใส

คลังปริยัติ
0
304
วิธีสรรเสริญคน ๔ อย่าง ๑. ควรสรรเสริญอาหารเมื่อย่อยแล้ว ๒. ควรสรรเสริญภรรยาเมื่อล่วงปฐมวัยแล้ว ๓. ควรสรรเสริญนักรบเมื่อกลับจากสงคราม ๔. ควรสรรเสริญข้าวเปลือก เมื่อนำมาถึงบ้านแล้ว ชิณฺณมนฺนํ รูปํ เสยฺย ทารญฺจ คตโยพฺพนํ รณปุรมาคตํ สูรํ สสฺสญฺจ เคหมาคติ อาหารย่อยเสสร้อง สรรเสริญ เมี ...

HOME

Powered By : VeeZa