เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: อานิสงส์ของศีล

โลกสันนิวาส วิธีแสดงธรรม ฝัน พระเจ้าจักรพรรดิ องค์แห่งโค องค์แห่งพรานเนื้อ อานิสงส์ของศีล บุญนิธิ หิริ

โลกสันนิวาส วิธีแสดงธรรม ฝัน พระเจ้าจักรพรรดิ องค์แห่งโค องค์แห่งพรานเนื้อ อานิสงส์ของศีล บุญนิธิ หิริ

คลังปริยัติ
0
243
โลกสันนิวาส (ปมาณ) ๔ ๑. รูปปฺปมาโณ รูปปฺปสนฺโน บุคคลถือรูปเป็นประมาณ เลื่อมใสในรูป ๒. โฆสปฺปมาโณ โฆสปฺปสนฺโน บุคคลถือเสียงกึกก้องเป็นประมาณ เลื่อมใสในเสียงกึกก้อง ๓. ลูขปฺปมาโณ ลูขปฺปสนฺโน บุคคลถือความเศร้าหมองเป็นประมาณ เลื่อมใสในความเศร้าหมอง ๔. ธมฺมปฺปมาโณ ธมฺมปฺปสนฺโน บุคคลถือธรร ...
ชาตรูป การรักษาศีล อานิสงส์ของศีล อุโบสถ

ชาตรูป การรักษาศีล อานิสงส์ของศีล อุโบสถ

คลังปริยัติ
0
88
ชาตรูป มีองค์ ๓  (การขาดศีลข้อ ชาตรูป ประกอบด้วยองค์ ๓) ๑. ชาตรูปรชตภาโว เงินทองแก้วมาสกที่เขามาใช้ซื้อขายกันได้ในประเทศนั้นๆ ๒. อตฺตุทฺเทสิกตา เฉพาะเป็นของตัวเอง ๓. ปฏิคฺคหณาทิ อญฺญตรตาภาโว รับก้ดี ให้ผู้อื่นรับก้ดี หรือไม่ห้าม ให้เข้ารับเพื่อตนก็ดี. ตั้งแต่ ๑ ถึง ๖ นี้ จาก สามเณรสิ ...

HOME

Powered By : VeeZa