SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Tag: เครื่องยนต์ติดแล้วขอรับ

เครื่องยนต์ติดแล้วขอรับ อย่าปล่อยให้ดับไปเสียอีก

เครื่องยนต์ติดแล้วขอรับ อย่าปล่อยให้ดับไปเสียอีก

บทความ, สังคม
0
71
ทองย้อย แสงสินชัย  เครื่องยนต์ติดแล้วขอรับ ------------------------- อย่าปล่อยให้ดับไปเสียอีก คำสั่งเจ้าคณะหนทุกหนที่ปรากฏในภาพประกอบนี้ กระผมต้องขออนุญาตใช้คำว่า "กราบแทบเท้า" อนุโมทนาสาธุการด้วยความปีติอย่างยิ่ง “อะไรไม่ควรเป็นอะไร” ถ้าเจ้าพระคุณทั้ ...

HOME

Powered By : VeeZa