เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: เอวังกิ่ม

เอวังกิ่ม  โยมยิ้มสร้าง  อ่านว่า เอ-วัง-กิ่ม  ประกอบด้วย เอวัง + กิ่ม

เอวังกิ่ม โยมยิ้มสร้าง อ่านว่า เอ-วัง-กิ่ม ประกอบด้วย เอวัง + กิ่ม

ทองย้อย แสงสินชัย เอวังกิ่ม โยมยิ้มสร้าง อ่านว่า เอ-วัง-กิ่ม ประกอบด้วย เอวัง + กิ่ม (๑) “เอวัง” บาลีเขียน “เอวํ” อ่านว่า เอ-วัง เป็นคำจำพวกที่เรียกว่า “นิบาต” ไม่แจกด้วยวิภัตติปัจจัย คงรูปเดิมเสมอ “เอวํ” แปลว่า อย่างนั้น, เช่นนั้ ...

HOME

Powered By : VeeZa